Zenobiusz-Samotny wilk

Przypomnienie o co walczymy,Budujcie bustery,róbcie orgonity !!!

CIVILIAN PETITIONS

Posted by zenobiusz w dniu 1 lipca 2013


STOP THE INFOWAR AGAINST CIVILIANS!

STOP TORTURE NOW!   PLEASE HELP THE VICTIMS!


On the Road to Freedom: Welcome to the Future of Humans!

ATTACK AGAINST CIVILIAN POPULATION !

Dear @Sir, @Madam,

More on the story can be found here:

Adam Hadhazy, Beyond the Mouse: 5 Ways We’ll Interface With Future Computer, TechNewsDaily, 14 March 2010, < http://www.technewsdaily.com/beyond-the-mouse-5-ways-well-interface-with-future-computers-0308/ >.

Quote: < … > But now, new ideas and products are offering revolutionary ways for people to interact with their computers. In the tradition of squeezing the most out of machines in the least amount of time, the mouse and even the keyboard might someday come to be relics of a slower, bygone era.

Here are five emerging technologies likely to shake up how we get computers to follow our commands. < … >

p.5, Quote: < … > Multi-touch

Rather than pointing with a mouse or laptop touchpad and then double-clicking on an icon or…

View original post 15 195 słów więcej

Reklamy

Posted in Bez kategorii | 15 Komentarzy »

Czyżby kolejne rozczarowanie.???

Posted by zenobiusz w dniu 1 lipca 2013


Ks. Stanisław Małkowski Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach

ksMalkowskiDoświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa

Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią dobrem na zło. Doświadczamy zła, które częstokroć przekracza nasze rozumienie i wyobraźnię. Celem postępowania złych jest niszczenie dobra i dobrych oraz odbieranie ducha i nadziei pozostałym niedobitkom.


Zło krzywd i prześladowań, które dotknęły i wciąż dotykają naszą ojczyznę, przybrały i przybierają postać skazywania Polski na śmierć. XX-wieczne doświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa.


Prawda, pamięć, modlitwa i nadzieja prowadzą ku stopniowemu odkrywaniu możliwości ocalenia przez Krzyż nie tylko siebie, ale i innych, nie wyłączając katów.
Ofiara wobec kata ma prawo do prawdy, do zemsty, ale i obowiązek przebaczenia jako daru, który może być przyjęty albo odrzucony. Na razie trudno mówić o skuteczności (mimo gotowości) przebaczenia wobec zakłamania kata, który z siebie robi ofiarę zamieniając role.Pozostaje więc prawda i zemsta.

W jaki sposób słaby może zemścić się na silniejszych od siebie? Po prostu słaby ma sprzymierzyć się z większą mocą. Tą mocą jest wszechmoc Boga dana wtedy, gdy w Boga wierzymy i okazujemy Mu posłuszeństwo. Modlitwa i czyn idą wtedy razem.


Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach: Krucjata Różańcowa, poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla państw i narodów oraz ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego.

Ofiarowanie świata (Pius XII) i narodów (bł. Jan Paweł II) okazuje się niewystarczające. Bóg ceni dobrowolność zanim pojawi się przymus uwarunkowań, konsekwencji i sądu. Grzechem jest nie tylko czynienie zła, popieranie go na wiele sposobów ale również bierne, lękliwe i małoduszne zaniechanie dobra. Cynizm i bezczelność złych często łączy się z tchórzostwem i obojętnością dobrych.

Czytamy w księdze Rodzaju, iż po Bożym wezwaniu „wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i idź do kraju, który ci wskażę”, Abram (wraz z kuzynem Lotem) zdążają w stronę ziemi Kanaan. Gdy powstał spór wśród pasterzy obu krewnych, rozdzielili się – Lot wybrał ziemię urodzajną i kwitnącą jak ogród niedaleko Sodomy. Wiemy, co się stało niebawem – Sodoma i Gomora uległy zagładzie wskutek grzechów ich mieszkańców a w miejscu zamożnych miast i pięknej okolicy powstało z czasem Morze Martwe. Zabrakło sprawiedliwych, uratował się tylko Lot z rodziną.

Spotykam się z opinią (wyrażaną nieraz w tygodniku „Najwyższy Czas”), że PiS od PO odróżniają tylko kwestie obyczajowe – tu i tam mamy socjalizm, albo chrześcijański i patriotyczny, albo libertyński. Otóż tzw. sprawy obyczajowe odnoszą się do podstaw naszego ludzkiego, rodzinnego, społecznego, narodowego, państwowego i kościelnego bytu.

PO jest formacją bezbożną, obłudną i odczłowieczoną. Góra jest ze szczętem zepsuta, a niżej są „pożyteczni idioci”, karierowicze i lemingi. Ryba psuje się od głowy. Proces psucia się polskiej ryby prędko postępuje. Zahamowanie tego procesu i odrzucenie zepsucia jest warunkiem naszego ocalenia, jeśli chcemy uniknąć losu Sodomy i Gomory. Na razie sodomici się bawią, ale wiemy, co będzie później.

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej”, czytamy w Liście do Galatów (5,1). Samowola sodomitów doprowadziła do ich zniszczenia, natomiast wolność w prawdzie ocala. Prof. Roberto de Mattei mówi o przebudzeniu Europy, o wiośnie łacińskiej, na co wskazują Marsz dla Życia we Włoszech oraz manifestacje w obronie małżeństwa i rodziny we Francji (zob. „Nasz Dziennik” z dn. 25.06.br. str. 13).

W obu przypadkach zło wywołało reakcję dobra, rewolucja nihilizmu – kontrrewolucję prawdy. Podobnie jest w Polsce. Obłędne działania władz wzbudzają narodowy sprzeciw w obronie życia, TV Trwam i całej zagrożonej ojczyzny. Trwać w wolności to być wiernym życiu i prawdzie. 

Warszawska Gazeta 28 czerwca – 4 lipca 2013 r.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9769&Itemid=46

Źródło: sigma

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedIn

O autorze: DelfInn

Delfin śpi, unosząc się w wodzie na głębokości około 50 cm, z jednym okiem otwartym. Oddycha wynurzając się co 30 sek. na powierzchnię, nie budząc się. Delfiny często polują ławicami. Czasami nawet polują z rekinami. Żywią się rybami, kalmarami i skorupiakami. Ich głównym naturalnym wrogiem jest orka.

4 Comments

 1. zenobiusz
  1 lipca 2013 godz. 10:23

  Nijak nie mogę znaleźć tego tekstu ,za wskazanymi źródłami,może ktoś będzie w stanie wskazać linka.?
  Nie ma numeru na który powołują się różne strony a w dniu 1 lipca Ks.Małkowski pisze jak niżej.
  ———————————————————————–
  1 lipca 2013, 10:16

  Ks. Sta­ni­sław Mał­kow­ski
  pią­tek, 28 czerw­ca 2013 09:45
  Do­le­gli­wo­ści (i to licz­ne) do­pa­dły Pol­skę; róż­ni sa­mo­zwań­czy le­ka­rze i zna­cho­rzy we­wnętrz­ni i za­gra­nicz­ni ra­czej szko­dzą, niż po­ma­ga­ją. Dla­te­go pil­nie trze­ba od­wo­łać się do tych le­ka­rzy, któ­rzy pra­gną na­sze­go do­bra, zdro­wia i ży­cia; zdro­we si­ły we­wnętrz­ne na­le­ży pod­dać mo­cy z wy­so­ka, pro­sząc o uzdro­wie­nie te­go, co cho­re. Je­zus Chry­stus Król ocze­ku­je po­słu­szeń­stwa i pod­da­nia się Je­go te­ra­pii. Sku­tek jest gwa­ran­to­wa­ny, ale speł­nie­nie wa­run­ków – ko­niecz­ne.

  Do­pa­dły mnie do­le­gli­wo­ści, z któ­ry­mi chcia­łem po­ra­dzić so­bie sam. Ale w cza­sie mo­dli­twy we wspól­no­cie upo­mnia­ła mnie Mat­ka Bo­ża:, „mó­dl­cie się o zdro­wie dla ks. Sta­ni­sła­wa; niech nie lek­ce­wa­ży cho­ro­by, bo to nie po­do­ba się Mo­je­mu Sy­no­wi. Le­ka­rze są też da­rem Bo­żym dla lu­du. Bóg chce go uzdro­wić przez le­ka­rzy i chce go mieć spraw­ne­go do dzia­ła­nia, zgod­nie z Je­go wo­lą. Ma się le­czyć, by nie by­ło go­rzej. Ła­ska jest zło­żo­na w rę­kach le­ka­rzy, któ­rych mu dam”. Wzią­łem do ser­ca te sło­wa Mat­ki i pod­da­łem się dzia­ła­niom me­dycz­nym, do­świad­cza­jąc życz­li­wo­ści i kom­pe­ten­cji le­ka­rzy, któ­rych da­ła mi Ma­ry­ja. Po­dob­nie do­le­gli­wo­ści (i to licz­ne) do­pa­dły Pol­skę; róż­ni sa­mo­zwań­czy le­ka­rze i zna­cho­rzy we­wnętrz­ni i za­gra­nicz­ni ra­czej szko­dzą, niż po­ma­ga­ją. Dla­te­go pil­nie trze­ba od­wo­łać się do tych le­ka­rzy, któ­rzy pra­gną na­sze­go do­bra, zdro­wia i ży­cia; zdro­we si­ły we­wnętrz­ne na­le­ży pod­dać mo­cy z wy­so­ka, pro­sząc o uzdro­wie­nie te­go, co cho­re. Je­zus Chry­stus Król ocze­ku­je po­słu­szeń­stwa i pod­da­nia się Je­go te­ra­pii. Sku­tek jest gwa­ran­to­wa­ny ale speł­nie­nie wa­run­ków – ko­niecz­ne.

  „Świa­tłem cia­ła jest oko; je­że­li więc two­je oko jest zdro­we, ca­łe two­je cia­ło jest w świe­tle” – mó­wi Je­zus (Mt. 6,22). Świa­tłe oko ozna­cza ro­zu­mie­nie i ro­ze­zna­nie, po­czy­na­jąc od od­róż­nie­nia świa­tła od ciem­no­ści. Ude­rzyć w oko, za­ciem­nić oko, to ode­brać ro­zum i orien­ta­cję. Wszel­kie do­raź­nie ko­rzy­ści tra­cą wte­dy na zna­cze­niu, bo „cóż za ko­rzyść ma czło­wiek, je­że­li ca­ły świat zy­ska, a sie­bie za­tra­ci lub szko­dę po­nie­sie?” (Łk 9,25). Czło­wiek w oczach Bo­żych ma więk­szą war­tość niż ca­ły świat po­za­ludz­ki, z czym nie zga­dza­ją się dzi­siaj ide­olo­go­wie gre­en­pe­ace, pseu­do-eko­lo­go­wie dzia­ła­ją­cy na szko­dę lu­dzi. Świa­do­mość wła­snej war­to­ści i oso­bi­stej, i wspól­no­to­wej, pry­wat­nej, spo­łecz­nej i na­ro­do­wej, pro­wa­dzi do obro­ny te­go, co waż­ne i cen­ne. Ta­ka świa­do­mość w Pol­sce się bu­dzi wbrew skłon­no­ściom i dą­że­niom sa­mo­bój­czym. Je­zus ży­je, a więc i my, Je­go ucznio­wie, żyć bę­dzie­my.

  http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

 2. DelfInn
  1 lipca 2013 godz. 11:54   – w odpowiedzi do: zenobiusz 10:23

  >Nie ma numeru na który powołują się różne strony

  nie czytam wargaz, twierdzisz ze te numer z ktoreego pochodzi ta wypowidez w notce nie istnieje? chcialbym dobrze zrozumiec.

 3. zenobiusz
  1 lipca 2013 godz. 12:33

  Skończyliśmy.Polska jest bezpieczna.Bałtyk wyrzuca na brzegi tysiące martwych śledzi.Akwen sobie poradzi.Na wszelki wypadek,sprzęt w dawnym położeniu, przez dwa dni,nic nie ma prawa przejść nad ląd. ani cząsteczka.Polecam ostatni komentarz na stronie i film.Bóg zapłać wszystkim uczestnikom akcji,tak operatorom działek, jak i wsparciu modlitewnemu.

  Mamy nową symulację.Litwa i Białoruś bez prognozy skażeń,która była wczoraj.Zagrożony, Dolny Śląsk ,który pierwszy podjął walkę potrzebujecie więcej żarliwej modlitwy,proście księży i wspólnoty modlitewne,nie odwracajcie sprzętu na zachód,

  bo skończy się to dla Was katastrofą ,to nie skażenie a prognozy.

  włączcie więcej działek szukajcie ich sami przez lokalne portale wiele jeszcze nie działa .W dalszym ciągu kąt45 stopni i kierunek na Północ.

  Pragnę wyjaśnić co robimy.Działka orgonowe powodują odsuwanie poza Skandynawie, potencjalnego zagrożenia.Jednocześnie powodujemy przemieszczanie się mas powietrza z najzdrowszych rejonów Alpy i Kaukaz w kierunku Europy centralnej.Na razie mamy za małą moc by pomóc „starej „Europie która wg symulacji oberwie.Dla tego, potrzebne jest każde działo i masowa modlitwa,która wzmacnia działanie sprzętu.Proszę ,dalej linkować, bo zasięg blogów jest niewielki i wielu posiadaczy działek ,nie wie o sytuacji.Gdy wzmocni się nasza siła,przekierunkować będziemy mogli działka lekko na północny zachód,Może uda się pomóc reszcie Europy.Mamy dwa dni do nadejścia najgroźniejszego skażenia

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/przypomnienie-akcji-powstrzymania-nad-baltykiem-radioaktywnej-chmury/

 4. zenobiusz
  1 lipca 2013 godz. 12:37

  Uwaga !!!!!Konkurs !!!!!Kim jest Spokojny@ ?????

  Wszyscy w młodości lubiliśmy kryminały.W trakcie lektury,lubiliśmy zgadywać,kto jest czarnym charakterem.

  Proponuję podobna krzyżówkę.Nękający mnie osobnik, zostawił dość śladów,by ustalić jego tożsamość.

  Fałszując posty mój i ostatnio mojej żony,udowodnił ,że albo jest blogerem,albo moderatorem bloga,z dostępem do poczt email, czytelników.

  Tylko taki przypadek,pozwala podrobić wpisy łącznie z avatarami.Dla ułatwienia dodam ,że nie chodzi o blog będący wykwitem wysiłku zespołu Miziaforum.

  Zamieszczane materiały pozwalają określić poglądy polityczne ,i światopogląd naszego bochetera,a także sporządzić profil psychologiczny.

  Te dane pozwalają z e 100% dokładnością wskazać konkretną osobę.Zapraszam do śledztwa.

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/uwaga-konkurs-kim-jest-spokojny/

  Tu modelowy przykład działania innej agentury,ale Pana Adado to nie interesuje,wygląda ,że na skróty chce się pozbyć problemu.
  Tamten bloger to opolczyk@ wróg Kościoła,realizator taktyki osłabiania wiary wg.wytycznych Aleksandra Dugina.Przepraszam że wiem o takich sprawach,i potrafię ich wyłapywać.

  1. Przepraszam że wiem o takich sprawach,i potrafię ich wyłapywać.

  2. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 12:47

   a co z odpowidxzia na moje pytanie?

  3. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 13:14   – w odpowiedzi do: DelfInn 12:47

   Gloria po moim komentarzu ,usunęła fałszywkę.na Ekspedycie warto jednak sprawę przedyskutować,bo to tu wytłuszczono przeniesiony na początek tekstu fragneny,a Admin zna osobiście wklejającego.
   Gloria.tv: ›KTO PRZESZKADZA TRWAĆ W PRAWDZIE?‹
   pl.gloria.tv/?media=466990
   1 dzień temu – Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią …
   Ta strona była przez ciebie odwiedzana 2 razy. Ostatnie odwiedziny: 30.06.13
   —————————————————————–
   Nigdzie nie ma tego tekstu.Pierwotne źródło nie istnieje.

  4. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 13:24   – w odpowiedzi do: zenobiusz 13:14

   ja chyba nie o to pytalem, prawda? prosze o potwierdzony tekst, ktory podwazasz, przez redakcje gazety.

  5. 1 lipca 2013 godz. 13:25

   Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach: Krucjata Różańcowa, poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla państw i narodów oraz ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego.

   Pozwolę sobie na garść uwag. Słowo „zemsta” nie jest wg mnie najlepszym słowem. Nasze działania powinny być ukierunkowane na surowe ukaranie złoczyńców (dożywocie w więzieniu o możliwie najostrzejszym rygorze) – ale to nie ma wynikać z zemsty, ale w celu kształtowania świadomości społecznej na zasadzie „jak zdradzisz Ojczyznę, to też tak może skończysz, a litości nie będzie, żebyś nawet nie miał co na nią liczyć”.

   Następna sprawa – krucjata różańcowa – tak, ale przede wszystkim nawrócenie…

   „ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego”

   – OK, w końcu to pochodzi z objawień Fatimskich. Jednak jest tu małe „ale”… Żebyśmy nie odebrali tego jako „to oni bardziej potrzebują nawrócenia, niż my” – ostrożnie z takim myśleniem, bo się może okazać, że jest dokładnie odwrotnie… Kiedyś dotarły do mnie informacje (sam nie potrafię zweryfikować), że tam wiara w Boga rozkwita (mowa o szarym ludzie Bożym), o wiele bardziej niż u nas. Żeby nie było tak, że wszystkie siły wkładamy w nawrócenie Rosji nie widząc, że tak na prawdę to może u nas jest już większe bezbożnictwo, niż tam.

  6. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 13:35   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:37

   Nie chcę się wcinać Gospodarzowi bloga, ale ten komentarz to trolling – spam.

   Ja bym go skasował.

  7. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 13:43   – w odpowiedzi do: Asadow 13:35

   Od źródła. Ks. Stanisław właśnie potwierdził wszystkie słowa swojej wypowiedzi, przytoczone tutaj przeze mnie dzięki uprzejmości sigmy i prof. Dakowskiego.
   EOT

  8. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 13:52   – w odpowiedzi do: DelfInn 13:43

   Proszę podać linka do żródła na które się powołujecie.
   Ustna deklaracja nic nie zmienia.

  9. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:02

   Wypowiedź w necie jest bardziej wairygodna niz ta uzykana bezposreednio przez telfon?… Ocipiałeś?

  10. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 14:09   – w odpowiedzi do: DelfInn 14:02

   Ty twierdzisz,że ktooś tewierdzi,ze jeszcze ktoś trzeci rozmawiał.
   Wybacz ,ale nie mam zwyczaju ufać takim źródłom.Faktem jest ,że wpis u Prof.Dakowskiego ,podaje źródło nieistniejące .
   Prof Dakowski ma mojego maila,i jakoś nie zauważyłem sprostownia od Niego.
   Można potwierdzać słowa,w rozmowach ,gdy zada się odpowiednie pytania.Nie widzę potwierdzenia autorstwa wypowiedzi ,kolportowanej w sieci.

  11. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:15   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:09

   To moze zanim zaczniesz sie wypowiadac via net, nauczysz sie rozumiec wypowiedzi ludzi nzal. od techniki przekazu, he? Kwadarns temu dzwonilem do ks. Stanisława i przedstawiłem mu sytuację. Potwierdził co powiedziane było u źródel podanych, a ja to potwierdzenie tutaj rzekazalem. Dotarło?

  12. miarka
   1 lipca 2013 godz. 14:16

   Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła.

   Z takimi stwierdzeniami trzeba być bardzo ostrożnym.
   Mamy pewne:
   „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20).

   Bez wystarczającej czujności może się pojawić pokusa, by robić polowania na łaskę, zamiast przechodzić drogę nawrócenia.
   Dołożyć: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” i mamy palikotyzm.

   W jaki sposób słaby może zemścić się na silniejszych od siebie? Po prostu słaby ma sprzymierzyć się z większą mocą. Tą mocą jest wszechmoc Boga dana wtedy, gdy w Boga wierzymy i okazujemy Mu posłuszeństwo. Modlitwa i czyn idą wtedy razem.

   Czyż to nie prowokujące pustosłowie ?
   Czyż nie są tu możliwe obie wykluczające się postawy Kościoła: „Maryi feministki” i „Maryi Oblubienicy Ducha Świętego” ?

   Pozdrawiam

  13. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 14:17   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:09

   Ks. Stanisław Małkowski
   Warszawska Gazeta 28 czerwca – 4 lipca 2013 r.
   KOMENTARZ TYGODNIA
   Nie mogę tego nigdzie znaleźć
   Nie ma takiej publikacji.Jest za to inny tekst Księdza Małkowskiego z 28 czerwca.

   http://www.warszawskagazeta.pl/index.php/component/content/article/236

  14. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 14:20   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:17

   Jakże inny to tekst,zachęcam do przeczytania całości.

   http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

   „Świa­tłem cia­ła jest oko; je­że­li więc two­je oko jest zdro­we, ca­łe two­je cia­ło jest w świe­tle” – mó­wi Je­zus (Mt. 6,22). Świa­tłe oko ozna­cza ro­zu­mie­nie i ro­ze­zna­nie, po­czy­na­jąc od od­róż­nie­nia świa­tła od ciem­no­ści. Ude­rzyć w oko, za­ciem­nić oko, to ode­brać ro­zum i orien­ta­cję. Wszel­kie do­raź­nie ko­rzy­ści tra­cą wte­dy na zna­cze­niu, bo „cóż za ko­rzyść ma czło­wiek, je­że­li ca­ły świat zy­ska, a sie­bie za­tra­ci lub szko­dę po­nie­sie?” (Łk 9,25). Czło­wiek w oczach Bo­żych ma więk­szą war­tość niż ca­ły świat po­za­ludz­ki, z czym nie zga­dza­ją się dzi­siaj ide­olo­go­wie gre­en­pe­ace, pseu­do-eko­lo­go­wie dzia­ła­ją­cy na szko­dę lu­dzi. Świa­do­mość wła­snej war­to­ści i oso­bi­stej, i wspól­no­to­wej, pry­wat­nej, spo­łecz­nej i na­ro­do­wej, pro­wa­dzi do obro­ny te­go, co waż­ne i cen­ne. Ta­ka świa­do­mość w Pol­sce się bu­dzi wbrew skłon­no­ściom i dą­że­niom sa­mo­bój­czym. Je­zus ży­je, a więc i my, Je­go ucznio­wie, żyć bę­dzie­my.

  15. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:23   – w odpowiedzi do: miarka 14:16

   PAnie miarka, zbastuj Pan na chwilke, ok?

  16. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:25   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:20

   Proszę wykazać jasno inkryminowaną sprzeczność. Na pozcątek – określić ją.

  17. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 14:47   – w odpowiedzi do: DelfInn 14:25

   Zaraz, a czemu inkryminujesz inkryminowanie sprzeczności?
   Zenobiusz pisze „jakże inny to tekst”. Faktycznie, to całkiem inny tekst 🙂
   Ciężko go przeciwstawiać temu tutaj, no bo są… całkiem o czym innym (chociaż w obu pojawia się temat zagrożenia dla Polski i naszego narodu).

  18. Rozkat
   1 lipca 2013 godz. 15:12

   Niezwykły kapłan.
   Jednak mam wątpliwości co do słowa „zemsta”.

  19. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 15:21   – w odpowiedzi do: Asadow 14:47

   Ja zwracam uwagę na fakt ,że na stronie określanej jako żródło wpisu nad którym dyskutujemy ,jest to co podałem w linku.Tekstu wklejanego na innych blogach , i tu za sigmą@ z NE nie ma nigdzie w podanym miejscu.
   Zaczyna się dyskusja właśnie jak tu ,słowo zemsta i parę innych,pretekstów.Nie sądziłem że Ekspedyt jest cichym przedłużeniem Nowego Ekranu,ale chyba się pomyliłem.

  20. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 17:12

   Czy kiedy widzimy słowa zemsta, zawęża się nam pole widzenia? Tracimy całość z widoku?

   Ks. Małkowski pisze o „zemście” w formie krucjaty różańcowej.
   Jest to być może odważną figurą retoryczną… ale całkowicie czytelną(?).
   Moi drodzy?

  21. sigma
   1 lipca 2013 godz. 17:14

   Wielkie dzięki,Delfinie, że umieściłeś kazanie to ks.Małkowskiego:)

  22. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 17:17   – w odpowiedzi do: zenobiusz 15:21

   Może panu prof. Dakowskiemu coś się pomyliło?
   Tekst cytowany tutaj jest na http://wirtualnapolonia.com/2013/06/30/ks-stanislaw-malkowski-komentarz-tygodnia-kto-przeszkadza-trwac-w-prawdzie/

   – rzeczywiście nie ma go w Gazecie Warszawskiej.

  23. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 18:14

   http://www.monitor-polski.pl/wielki-polski-patriota-adam-czeczetkowicz-aresztowany/comment-page-1/#comment-83831

   Ten materiał dziwnie zbiega się z innym wydarzeniem.Nie chcę się bawić w ocenę działań Pana Czeczetkiewicza,ale chciał bym wiedzieć jak ta rodzina nazywała się jeszcze niedawno.To nazwisko nosi w Polsce 7 osób.Nazwisko Bein,bloger nagłośniający sprawę z Vancouwer, jedna osoba.Z przedstawicielami takich patriotycznych rodów nawołujących do przelewu krwi i bicia Żydów ,nie po drodze mi.Niżej wywód Piotra Beina.

   W tym kontekścia pojawienie się znikąd tekstu podobno Księdza Małkowskiego z wytłuszczeniem tekstu o Żydach jest jeszcze dziwniejsze.
   Najlepsze ,że w zdaniu tym jest nieprawda.Żydów lokuje się jedynie po stronie bolszewickiej-wschodniej,nie wspominając o 150.000 Żydów w Wehrmachcie,finansowaniu NSDAP zze żródeł amerykańskich talmudystów itd.
   Istotna nie jest narodowość sił stojących za antypolską polityką ,a ich „wyznanie” to lucyferianie,i Ksiądz Stanisław świetnie o tym wie,nie pisałby agitki jak licealny antysemita.
   Nie wierzę by takie dwie nieprawdy, w oczywiście prowokacyjnym zdaniu zawarł ,czołowy Kapłan walczący o Intronizację.

   ————————————————————-
   grypa666
   1 lipca 2013 at 17:09 · Odpowiedz
   Wpis ewolujący:

   http://grypa666.wordpress.com/2013/07/01/sprawa-czeczetkowicza-widziana-z-vanqrevu/

   Zagajam temat tak:

   Polska dla Polaków, Europa dla Białych
   Judeocentrycy do Izraela, obcy do domu…

   Po co skrajni Zydzi wyczyścili etnicznie okupowaną Palestynę — żeby NAM dyktować, z kim chcemy dzielić NASZĄ ojczyznę???!!!

   Naturalnym prawem człowieka jest żyć i mieszkać wśród swoich — rasowo i kulturowo. Człowiek naturalnie reaguje na łamanie tego naturalnego prawa, bo podświadomie czuje się zagrożony przez obcych. Nie zawsze są oni wrogo nastawieni, ale niewiadomo z góry. Niekoniecznie są początkowo związani lojalnością z tubylcami, choć może ona się wykształcić w miarę postępu dobrego obustronnie współżycia. Np. polscy Tatarzy czy zasymilowani Zydzi są lojalni swej nowej ojczyźnie i współmieszkańcom wybranej przez nich ojczyzny, tak jak większość imigrantów do Kanady czy USA ceni wspólny dom w zamian za korzyści czerpane zeń. Aborygenni Indianie w tych krajach inaczej widzą to: wszyscy są intruzami, którzy na dodatek z początku śmiertelnie skrzywdzili ich plemiona.

   Nikt nie ma prawa narzucać nam, co mamy lubić, przyjmować i akceptować, jeśli nie chcemy tego. To tak jak ze śmiecio-żarciem, scypionkami, schemizowaną wodą, opryskami, mediami, rządami i prawodawcami działającymi niezgodnie z naszym interesem itd. itd. Jeśli nie chcemy multi-kulti, imigracji, tolerancji wszelkiej maści — to jest problem nie nasz, tylko tych lisków, co chcieliby nam toto narzucić. Może są wzniosłe ich hasła, ale ludzkość jeszcze do nich niedorosła, a uny wdają się w bezczelną manipulację jadąc na wzniosłych hasłach — dla maluczkich, bo sami nie jedzą GMOżarcia, nie scypią się, ani nie mieszają z plebsem.

   Gdyby mieszanie się (przeciwieństwo homofobii i ksenofobii) i multi-kulti wraz z imigracją (tolerancja, antyrasizm) były naturalne u człowieka, uny nie potrzebowaliby prowadzić nachalnych, namolnych, drogich kampanii wciskania tego Białym. Nie potrzebowaliby zniżać się do tyranów tropiących i karających — na pokaz i odsraszanie — każdy przejaw myślozbrodni.

   Tolerancji daliśmy wyraz już nadto… Zapłatą nienawiść judeocentryczna i wyzysk, ludobójstwo, zniewolenie przez żydo-banksterię… Ze strony obcych imigrantów — odwrócony rasizm, wygórowane żądania, działania przeciw naszej kulturze i nienawiść …

   „Ruska” agentura w Polin i jewropie wciska tolerancję dla sex-zboczeń, multi-kulti, imigrację obcą kulturowo i znaną z nietolerancji dla Białych… wszystko przeciw cywilizacji europejskiej i wg planu opracowanego przez żydowską Szkołę Frankfurcką.

   W Polin nie ma pracy, Polaków wyrzuca się na ulicę, nie ma świadczeń ani podstawowej opieki dla Polaków, zwłaszcza dla tych, którzy odbudowali Ojczyznę po dewastacji w wyniku II wojny żydo-banksterskiej przeciw światu, a tu żydo-żont Polin z żydo-mediami chcą zlewicować nas na multi-kulti i tolerancję…

   Trzeba zadbać o siebie, rodziny, własny naród, kulturę, cywilizację… Pieprzyć multi-kulti i tolerancję dla obcych, nietolerancyjnych względem nas…

  24. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 18:18   – w odpowiedzi do: zenobiusz 18:14

   http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/czeczetkowicz.html

   Tu można wstępnie sprawdzać z kim ma sie do czynienia,zwłaszcza gdy to ktoś wołający hura ,przelejmy krew,jak Pan Czeczetkiewicz.

  25. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 18:30   – w odpowiedzi do: zenobiusz 18:18

   Sprawa Pana Czeczetkiewicza,może się okazać ważna z punktu widzenia uderzenia w Ruch Narodowy.
   Jeżeli na tym potralu są Narodowcy inni niż nazywani przeze mnie „prawdziwkami” to warto przedyskutować co się dzieje.

  26. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 19:27   – w odpowiedzi do: zenobiusz 18:30

   Właśnie uzyskałem telefonicznie potwierdzenie ,że Ksiądz Stanisław Małkowski opublikował jeden tekst w Gazecie Warszawskiej nie zaś dwa.

   http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

   Jak wykazałem w obiegu internetowym są dwa teksty,do jednego popularyzowanego dość aktywnie na różnych stronach nie ma źródła,do drugiego,gdzie nie watpię, że wyszedł spod ręki Księdza Stanisława źródło podałem.
   Ksiądz Staniisław nie ma internetu,tym łatwiej było komuś przeprowadzić prowokację.
   Tutejsi blogerzy lepiej znają środowiska aktywne w tej sprawie,mam więc nadzieję ,że wyjaśnią tą sprawę do końca.

  27. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 19:34   – w odpowiedzi do: Asadow 17:17

   „Może panu prof. Dakowskiemu coś się pomyliło?”

   Pan Kuliński nie podał źródła,ale to ten sam tekst ,który za Prof.Dakowskim ,podaje sigma@ i delfinn@,jedynie dwa ostatnie maja zmieniony szyk zdań z przeniesieniem na czoło antysemickiego prostactwa.
   Tu sigma@ powinna wyjawić nam ,co ją do takiego zabiegu skłoniło.

  28. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 20:28   – w odpowiedzi do: zenobiusz 19:34

   A ja powtarzam, że ks. Stanisław potwierdził to brzmienie tekstu. Sugeruję aby Pan się z nim skontakowal w tej sprawie zamiast prowadzić tu nadal swoją rozbijacką dzialaność. to ze w netowym waydaniu wargaza pan tego nie widzi moze znaczyc ze umieszcza ona swoje netowe wydania z opznieniem (nnie wiem czy tak jest).

  29. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 20:31   – w odpowiedzi do: sigma 17:14

   To ja Tobie dziękuję! Wiesz, dziwna sprawa z chronologia trej wypowiedzi… Cos mi sie po lbie kolacze ze On to mowil juz jakis czas temu – rok czy dwa, ale nie pamietam gdzie. Moze pod namiotem? a moze w innym youtubie? No mniejsza…hm… kazdy ma swoja konserwatyske, jak widze :)))

  30. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 20:58   – w odpowiedzi do: DelfInn 20:31

   Jak napisałem, telefonicznie ustaliłem ,że Ksiądz Stanisław napisał jeden tekst,nie dwa ,czy to tak trudno zrozumieć.
   Odsyłanie mnie do ponownego kontaktu wykazuje, że jednak tak.

  31. sigma
   1 lipca 2013 godz. 20:58   – w odpowiedzi do: DelfInn 20:31

   Bardzo to kazanie ubodło agenturę; pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby zbanować pod jednym postem dwie osoby;)
   Ale już choćby to wskazuje, jak to kazanie jest ważne.

  32. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 21:17   – w odpowiedzi do: sigma 20:58

   Czy sigma@ nie czyta po polsku ???
   To nie jest odpowiedź na pytanie o ingerencję w tekst źródłowy,nawet jeżeli ten tekst jest fałszywką.
   Co stało za wytłuszczeniem i przeniesieniem na górę tekstu ,prymitywnego ,nieprawdziwego historycznie antysemickiego fragmentu ?
   Tak brzmiało pytanie.

  33. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 21:20

   „kazanie jest ważne.”
   Tekst to rzekomy komentarz dnia, a nie kazanie.
   Nie zdziwie się jednak, jak przeczytam w Wyborczej czy FiM ,że Ksiądz Małkowski wygłasza antysemickie kazania ,o czym donoszą „prawicowi” blogerzy,
   .
   Cudzysłowia tam jednak nie będzie w odróżnieniu od tego co ja tu napisałem.

  34. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 21:38   – w odpowiedzi do: zenobiusz 20:58

   z kim?

  35. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 21:45   – w odpowiedzi do: zenobiusz 21:20

   a, bo to widzisz, w sercu chrzescijanskim przez tzw.poboznosc ludowa jest tak, ze ksiadz nawet jak pierdnie to każe. No al co ty tam mozesz wiedziec, skoros nie po kosciolach chowany i serca do ludzi, jako i ten miarka, nie masz, he?

  36. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 21:47   – w odpowiedzi do: sigma 20:58

   wlasnie sobie sledze 🙂 te pajace sie deko gubia, widze 🙂

   Sursum corda!

   A, przepraszam ze sie u Ciebie rozpisalem, ale… no ja moge oczywiscie święcie milczec, ale to mnie przecież nie zwalnia od mowienia :))) tem bardziej, gdy widze jawne bzdety i mainpulacje.

  37. sigma
   1 lipca 2013 godz. 21:58   – w odpowiedzi do: DelfInn 21:45

   Ten zenobiusz chyba jeszcze gorszy od konserwatystki. I w takim typowym ubeckim stylu manipuluje, insynuuje, domaga się linków, ustalenia szczegółów dziesięciorzędnej wagi – a dokładnie pomija Twoją informację, w końcu podstawową, że ks.Małkowski potwierdził, że to Jego tekst.

  38. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:13   – w odpowiedzi do: DelfInn 21:47

   tzw.poboznosc ludowa jest tak, ze ksiadz nawet jak pierdnie to każe. No al co ty tam mozesz wiedziec, skoros nie po kosciolach chowany i serca do ludzi, jako i ten miarka, nie masz, he?

   Jeżeli sadzisz ,ze bezczelne pomówienia i wulgaryzmy odnośnie Kapłanów ,skutecznie odwrócą uwagę od meritum,to jesteś w błędzie.Pokazujesz podświadome nastawienia do ludowej pobożności a i do Pasterzy.To silniejsze od was.
   Asadow@ gratuluje poziomu moderatora.
   Iście katolicko-narodowy poziom.

  39. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 22:15   – w odpowiedzi do: sigma 21:58

   Odnoszę wrażenie, a może nawet żywię przekonanie, że ostatnio pojawiły się tu stwory, które z zapałem, godnym lepszej sprawy*, usiłują bronić katolicyzmu przed… katolikami. To mnie śmieszy 🙂

   *) lepszość nie zas jakość jest ich priorytetem. Hm. to lucefyrczny rys, łatwo rozpozoznawalny.

  40. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:17   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:13

   Ja mam potwierdzenie telefoniczne Księdza Małkowskiego ,zupełnie inne.
   Raczyłaś je pominąć,serwując argumenty ad personam.
   I w takim typowym ubeckim stylu manipuluje, insynuuje, domaga się linków, ustalenia szczegółów dziesięciorzędnej wagi

   Nie jest drugorzędna twoja ingerencja wyostrzająca wymowe fałszywki.
   Nie jest i dziesięciorzędna,ma kapitalne znaczenie.

  41. 1 lipca 2013 godz. 22:17   – w odpowiedzi do: Asadow 17:12

   Nie wiem, ale raczej starajmy się unikać słowa zemsta. Często też mam to w swoich myślach, taką mam chęć, ale dzisiaj jeszcze raz się wczytałem w ten swój artykuł o komunizmie i zatrzymałem się na ważnych słowach Nikołaja Bierdiajewa, który powiedział, że komunizmu nie da się pokonać przy pomocy siły fizycznej, ale można przezwyciężyć duchowo. Pamiętajmy, że to całe zło, które nas otacza jest skutkiem grzechu. Jeśli będziemy odpowiadać złem za zło, to ono nie będzie malało, ale potęgowało – może w innej formie, ale będzie rosło, bo za nim stoją moce ciemności. Aby je przezwyciężyć, trzeba zło dobrem zwyciężać. Warto sobie uświadomić, że ci nasi bandyci są gojami z punktu widzenia szatana – ludzie którzy dali się mu ogłupić i za miskę soczewicy, która jest tylko doczesna, sprzedają swoją wieczność. Jak przegrają, to właśnie wygrywa szatan, a im przyjdzie zapłacić taką cenę, jakiej sobie nie wyobrażają. Dlatego trzeba się za nich modlić.

   Nie mniej jednak karalność powinna być i to szczególnie surowa, bo bezkarność jest matką przestępstw. I tym powinniśmy się kierować. Modlić się za złoczyńców, ale wsadzać do pierdla na duże odsiadki i ciężkie warunki ku przestrodze…

  42. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:19   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:17

   że ostatnio pojawiły się tu stwory

   Nic dodać nic ująć,iście katolickie podejście do zagadnienia.

  43. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 22:32   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:17

   Aha. No to może się spotkamy we trójkę i wyjaśnimy sobie niejasności? Hm… AFAIR ostatnio stchórzyłeś, gdym ci to samo proponował. Jak teraz?

  44. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 22:43   – w odpowiedzi do: grzesiekZ 22:17

   Moim zdaniem to jest tak. Ks. użył słowa zemsta aby przykuć uwagę. Uwagę wszystkich, w tym demonów, ofc. Po czym powiedział w jaki sposób chrześcijanin rozumie zemstę, czyli dał wykład z Chrystusa. Dzięki temu każdy chrześcijanin został umocniony w pielgrzymce swej osobistej ku Bogu, ścieżką Jedyną, oraz w tym, że jesteśmy wspólnotą, której bramy piekielne nie przemogą. Jak ktoś tego nie czai, ale jednak chce być chrześcijaninem, niechaj pomyśli,proszę, by się udać na rekolekcje ewangelizacyjne. Przypomni sobie wówczas w czym rzecz i zobaczy jak daleko był, a jak blisko niego On zawsze jest.

  45. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:57   – w odpowiedzi do: DelfInn 22:32

   Kpisz czy o droge pytasz. ???

  46. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 23:09   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:57

   Spotykamy się czy nie? Krótko – tak/nie. Słucham.

  47. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 23:24   – w odpowiedzi do: DelfInn 23:09

   Zgoda w niedzielę ,w kawiarni na rynku w.Nakło n.Notecią,
   Dworcowa 7,ArtCafe.
   Trzymaj w zębach numer Gazety Warszawskiej ,po tym Cię poznam.

  48. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 23:50   – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:24

   Ha, wylazła turańszczyzna ze Ciebie. Nie po raz pierwszy zresztą, ale teraz wprost ijasno i widać ją. Czemu nie powiedziałeś jednak, że nasikasz jeszcze na truchło moje i księdza, jak to macie w zwyczaju czynić? Boście tchórze!

  49. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 23:57   – w odpowiedzi do: DelfInn 23:50

   Widzisz,sypiący jak z rekawa typowe odzywki agenta w sieci,nieboraku.
   Gdybyś był uczciwy,zatroskany ,napisałbyś do mnie na pocztę, którą i tu podawałem i która jest na moim blogu.Ty wykonujesz zadanie .
   Niedługo ten portal będzie juz tylko wydmuszką,już powoli jest,wystarczy zobaczyć kto o czym dyskutuje ,stały zespół łącznie z nocnymi dyżurami.

  50. DelfInn
   2 lipca 2013 godz. 00:18   – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:57

   A co mialbym pisac do Ciebie na poczte, czego nie potrafiłbym napisać otwarcie, skoro Ty otwarcie prowadzisz dyskusje – tutaj? Mam sie chowac gdzies po katach?… hm, jak tchorz? tak? hm… Masz mnie za ciula? Hm. Kpisz czy o droge pytasz? :)))

  51. zenobiusz

   Your comment is awaiting moderation.

   2 lipca 2013 godz. 00:27   – w odpowiedzi do: DelfInn 00:18

   Masz mnie za ciula?

   Określ się najpierw co do kategorii znaczeniowej.
   Jedna pasuje jak ulał.

   Ciul
   Ocena: 86
   Oszust, łotr, szumowina, łajdak.
   Wulgarnie o osobie do której czujemy dużą antypatię i mamy całkowity brak szacunku.

   Ten ciul oszukał mnie na 2 paczki.
   Znowu muszę spotkać się jutro z tym ciulem.
   Tagi: Brak.
   Powiązane słowa: Brak.
   Data dodania: 2008-05-24
   Autor: nie aktywował jeszcze konta
   Zgłoś do usunięcia
   Ciul
   Ocena: 21
   Na Śląsku chuj, kutas

   Tyś jes ciul jak al ino nie taki gładki. (Al = węgorz)
   Tagi: Brak.
   Powiązane słowa: Brak.
   Data dodania: 2011-11-26
   Autor: alojsp
   Zgłoś do usunięcia
   Ciul
   Ocena: 18
   dureń, oferma

   Ten Karol to jednak jest ciul.
   Tagi: Brak.
   Powiązane słowa: Brak.
   Data dodania: 2010-11-13
   Autor: kozagaha
   Zgłoś do usunięcia
   Ciul
   Ocena: -7
   Ciul-człowiek wkurzający innych, przyjeb min. Nasi wrogowie, ktoś kto zrobi coś złego wobec nas.

   -Jaki ciul z Tego Tomka
   -Czemu?
   -Bo pisze mi, żebym byla zazdrosna
   Tagi: Brak.

  „Polska czekała …” – wnioski z lektury

  Drodzy Legioniści.

  Przez kilka dni nie mogłem śledzić dyskusji toczących się na naszym portalu. Dopiero teraz przeczytałem komentarze pod notką http://www.ekspedyt.org/pokutujacy-lotr/2013/06/25/15354_polska-czekala-na-te-oredzia.html

  Mam w związku z tą lekturą kilka uwag i przypomnień.

  1. Bloger jest gospodarzem swojego bloga. Ten portal jest wspólnym dziełem autorów. Moderatorzy są tu rodzajem służby porządkowej – „straży miejskiej”.
   Ich rolą nie jest odgadywanie oczekiwań autorów notek i sterowanie dyskusjami, ale interweniowanie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy gospodarz bloga nie może poradzić sobie z agresywnym intruzem. Poza przypadkami ewidentnego złamania Regulaminu Portalu lub netykiety, interwencja moderatorów może nastąpić tylko w wypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez blogera. Najlepiej przez wysłanie e-maila na adreskohorta_mod@googlegroups.com
   W wypadku naruszania przestrzeni naszego bloga przez komentatora, należy zacząć od wyproszenia go. Nieuszanowanie takiej prośby będzie skutkowało zablokowaniem możliwości komentowania na całym portalu.
  2. Miarko, poplątane są Twoje tezy i argumenty, którymi ich dowodzisz. Poplątany jest także język jakim się posługujesz, co powoduje niepotrzebne konflikty, które z zapałem godnym lepszej sprawy pielęgnujesz i rozszerzasz. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za wyprostowanie błędów Twojego rozumu i Twojej wiary. Moim zdaniem potrzebujesz pomocy duszpasterza. Jestem przekonany, że możesz o nią poprosić przy spowiedzi.
   Co do Twojej bytności na naszym portalu – zachęcam do zadawania pytań, proszę o powstrzymanie się od wygłaszania sądów.
   Twoje komentarze będą moderowane, co znaczy, że muszą być zatwierdzone zanim się ukażą.
  3. Delfinnie, może to błąd mojej wrażliwości, ale Twoje komentarze odbieram jako skrajnie pogardliwe wobec Twych adwersarzy. Chyba nie dbasz zbytnio, jak rozumiane i odbierane są Twoje słowa. Znam chyba Twoje intencje i wierzę, że mogę za nie ręczyć. Może właśnie błędem jest nadmierny dystans, o którym mi niedawno wspominałeś? Dystans utrudnia, a może nawet uniemożliwia bycie poznanym, a bez poznania – nie ma miejsca dla miłości.
   Proszę Cię o więcej troski, by To, co mówisz budowało, a nie – niszczyło. Rozmowa, to  jest zawsze spotkanie dwóch osób – strasznie delikatna sprawa: drobne różnice w słownikach, odmienna wrażliwość czy przykładanie różnej wagi do poruszanych spraw – i zamiast przyjaźni mamy konflikt.
  4. Nathanaelu, nie rozumiem o co poniżej pytasz. Czy możesz prościej?Nathanael
   28 czerwca 2013 godz. 22:27

   Do Administratora

   Szanowny Panie, od czasu, kiedy czytam ten blog, po raz kolejny zauważyłem, że przy wymianie poglądów – ostrych, które wiele nie zmieniają, nagle strony „atakujące” piszą „zaczyna się robić nie chrześcijańsko. Czy to jest jakaś metoda, którą Pan jako Administrator celowo toleruje?

   Osobiście uważam, że po wymianie komentarzy, stwierdzenie p. Karola: „Także Panie Zenobiuszu.
   Problemem Polski nie jest tylko wschód czy inny zachód.
   Problem nie skupia się i nie dotyczy tylko Polaków, Polski, północy czy południa.

   To jest ostatni bój.
   Nasz, nas wszystkich. Dzieci Bożych. O nasze dusze. ” trąci hipokryzją.
   Tak próbuje zrozumieć tok rozumowania w/w pana i pewnie, gdybyśmy pisali o Krucjacie Różańcowej też możnaby napisać, co tam Krucjata za Ojczyznę – to jest ostatni bój, liczy się Bayer, gender itp.
   Tylko raczy pan zauważyć, że te problemy przychodzą z Zachodu a socjalizm i komunizm ze Wschodu. Więc w czym jest problem?
   Te zagrożenia istnieją w Polsce i widzimy, z jaką siłą próbuje się je narzucić społeczeństwu. Skoro uważa pan, że to nie tylko problem Polaków, to gdzie -radzi pan – należy o tym dyskutować?

   P.S.  – Moderacja komentarzy

   Dla zainteresowanych – próbowałem sprawdzić, kto zatrzymywał w kolejce moderacyjnej komentarze Nathanaela. Według zapisów activity monitora nie było to wynikiem działania autora notki ani moderatorów. Największym podejrzanym jest moduł antyspamowy – ‚Akismet’.
   Niestety nie daje on szczegółowych informacji o podjętych decyzjach w odniesieniu do pojedynczych komentarzy. Ze względu na brak dokładnej kontroli rozważam wyłączenie go. Przedyskutujemy to jeszcze w obrębie kohorty technicznej.

  EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedIn

  O autorze: Asadow

  Marek Kulczycki – współzałożyciel Legionu Św. Ekspedyta. Więcej na temat naszej organizacji można dowiedzieć się tutaj: http://www.legion-polska.h2.pl/fusic/news.php Kontakt w sprawach administracyjnych, technicznych i redakcyjnych: legion.piorunujacy@gmail.com

  15 Comments

  1. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 02:36

   Ad 3) Które?

  2. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 10:03   – w odpowiedzi do: DelfInn 02:36

   DelfInn
   28 czerwca 2013 godz. 22:42 – w odpowiedzi do: Nathanael 22:27

   O właśnie! Jak to jest ze admin nie adminuje! hm… horror i rója, porupstfo i wiki!

   Ja tam se mysle ze lepiej o tym pogadac niz tym adminowac, ale… co tam… jak ktos nie chce gadac ale chce tylko powiedziec, to o czym tu gadac i jak – no tak? a jak nie tak, to jak? 🙂
   PS
   Panie karolujozefie – jak z tym progender Pańskim? Rozwijasię? 😉

   DelfInn
   29 czerwca 2013 godz. 00:03 – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:47

   lojeeeny… A co tam takiego znowu wasci wadzi, a? a nie mogles tam pytania zadac, ale tutaj musiales watek obcy przenosic aby… no wlasnie – aby co? jaki jest cel tego twego tutuaj komenta, ktory odpowiadam? owszem, jesli ta notka by byla o …ja wiem?… metodach dzialania agentury w celu rozparam czegostam to ok – jako model, jest ok. ale nie jest! temczasem ty wciaz tutaj nie trzymasz tematu tej notki, wiec ja sie ciebie zwyczajnie pytam, czy ty po prostu nie masz lejcow w grabach,m czy moze powozisz te lando w swoim, a nie tym co chcialo, kierunku? mam w nosie czy rozumiesz co napisalem. zanim cokolwiek napiszesz – zacznij myslec. a przede wszystkim – zacznij :>

   ew., skor brak jaj tu i tam, to prosze – mamy flejma? czy moze jednak pan sie jakos pozbiera?

   DelfInn
   29 czerwca 2013 godz. 00:21 – w odpowiedzi do: zenobiusz 00:13

   rotfl! tchóóóóóóóóóóóóóóórz! a feeeeeeeeee! i wyszlo szydło z worka 😦

   Zabawa? Nieustanna zabawa?

  3. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 11:00

   W odniesieniu do wypowiedzi Nathanaela – 1) de facto wziąłem jego stronę/poparłem wypowiedź. 2) Jako że uwikłany był karoljozef, przez Nat. zarzuty, otworzyłem jemu z kolei furtkę do wypowiedzi własnej, 3) i oczywiscie zawarlem tam jakies wlasne refleksje. (ps pytanie o pomysl kj o gender jest zwyklym pytaniem – odpowiedzial na nie ponizej).

   Zaś co do zenobiusza… Na początek zauważyłbym, że wyskoczył na legion właśnie w tym wątku przez trackback, co w jasny sposob go foruje, dalej zas natychmiast zaczął skręcać we własny temat. Potwierdza to zresztą później, gdy mówi o swoim „rozpoznaniu bojem”. W jego oczach, jak to widzę, ani kj, ani taba, ani oela nie mają wręcz prawa do tego by mieć wątpliwości co do meritum notki. Świadczy o tym dobór argumentów jego, jak i temeratura jego wypowiedzi. Zauważam też, że do momentu wyskoku zenka, wypowiadał się sam autor notki, czyli pł, i rozmowa mogła potoczyć się i merytorycznie, ku zbudowaniu i ku wnioskom.

   A co do rotfla, to juza naprawde nie podejmuje sie objasniac przeciez to jest srodek flejma, na ktory zenek przystal., wiec sprawa jest jasna. Zjadlem zęby (moich przeciwnkow) we flejmach, ale postanowilem po nawroceniu byc mniej drapiezny 🙂 Nie znaczy to ze dam sobie wlazic na leb byle petakom.

  4. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 11:16

   „A co do rotfla, to juza naprawde nie podejmuje sie objasniac przeciez to jest srodek flejma, na ktory zenek przystal., wiec sprawa jest jasna. Zjadlem zęby (moich przeciwnkow) we flejmach, ale postanowilem po nawroceniu byc mniej drapiezny 🙂 Nie znaczy to ze dam sobie wlazic na leb byle petakom.”
   Nie wchodziłem inaczej niż ze strony,nie rozumiem nic z tego żargonu którym się mnie częstuje .Mam 60 lat i nie życzę sobie by jakiś najbardziej zasłużony moderator w ten sposób się do mnie odnosił.Czy to jest portal katolicki,czy jakieś wielkie nieporozumienie .
   Proszę Admina o przenalizowanie mioch poprzednich wpisów ,łaącznie z ostatnim „popisem” jak tozumię jednego z moderatorów.

  5. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 11:17

   Na początek zauważyłbym, że wyskoczył na legion właśnie w tym wątku przez trackback, co w jasny sposob go foruje,

   Co to znaczy?
   Nie tylko nie rozumiem całości, ale też poszczególnych fragmentów:
   „wyskoczył na legion”,
   „wyskoczył właśnie w tym wątku przez trackback”,
   i dlaczego go to foruje?

   Mój dopisek techniczny:
   Trackback na końcu komentarzy pojawił się, ponieważ Zenibiusz umieścił kopię wpisu Pokutującego Łotra na swoim blogu (samotnywilk2011) i podał tam link do oryginału na ekspedyt.org.

  6. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 11:25   – w odpowiedzi do: zenobiusz 11:16

   A ja mam 150 lat i w ogole nie wiem co to trackback, bo tez nie znam sie na tym żargonie. Hm… Panie kolego, jak to jest ze przez 60 lat nie nauczył się Pan kochać ludzi, hę? Co ma Pan im do zaoferowania ze siebie, oprócz tego, że linkuje Pan wątki z legionu do wlasnego bloga, co podbija Pańskie odsłony (jak się Pan chwali), do wątku ktory nie ma nic wspolengo z watkiem xrodlowym, zas znakomicie deprecjonuje portal na ktorym Pan pasozytuje, he?

   Ale moze sie myle – ok. Napisz Pan notkę *na legionie* o wlasnym rozumieniu oredzi i tam sobie konkretnie pogadamy. Co Pan na to?

  7. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 11:26   – w odpowiedzi do: zenobiusz 11:16

   Przeanalizowałem i oczekuję wyraźnych i stanowczych przeprosin od Delfinna.

   Ja zaź, jako administrator przepraszam, za takie potraktowanie na moim (w sensie odpowiedzialności) portalu. Palę się ze wstydu.

   Co do stanu faktycznego w sprawie, czy Delfinn jest moderatorem, to jest to akutalnie w fazie dyskusji i dogadywania warunków.
   Myślę, że najwłaściwszym będzie określenie „kandydat na przywrócenie go do roli moderatora”.

  8. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 11:33   – w odpowiedzi do: Asadow 11:17

   Można przez tracback właczac na swoj blog inne notki, gdy chcemy je w jakis sposob do swojego bloga calego dolaczyc a jednoczesnie sledzic rownolegle rozwoj watku. w uproszczeniu jest to rodzaj aktynwje kopii czyjejs notki u siebie. co do zenobiusza zas to imo – nie foruje watku, lecz swoj blog, no to akurat proste, sam to mowi.

  9. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 12:07   – w odpowiedzi do: DelfInn 11:33

   Nasz Delfin wkleił dziś fałszywką kompromitować Księdza Stanisława Małkowskiego.W stosunku do pierwszej wersji,którą ktoś wkleił Prof.Dakowskiemu,zmodyfikował tekst zdanie antysemickie przenosząc na początek i wytłuszczjąc.Akcja jest o tyle perfidna ,że Ksiądz Stanisław jest właśnie chory.Jest to czołowa postać związana z Intronizacją,więc nic dziwne to ,że obok Anioła Ave ,trafiła na celowniki.Pytanie kto za tym stoi.Nasz nadgorliwy Delfinn,jednocześnie próbując ośmieszyć Ekspedyta,na nim antysemityzm wytłuszczając,będzie miał pewnie wiele ciekawego do powiedzenia.
   Każdy kto zna Księdza Stanisława ,czy tylko jego teksty,będzie wiedział,że nie on jest autorem tego śmiesznego ,”tekściora”.
   Adminie,potyczka nie tylko teoretyczna przed Tobą.To jest wojna informacyjna o Polskę.

  10. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 12:08   – w odpowiedzi do: zenobiusz 11:16

   Pozwoliłem sobie zajrzeć na Pański blog samotnywilk2011 i muszę przyznać, że zarzut Delfinna jest na rzeczy.
   Umieszczanie artykułu o orędziach przekazywanych Adamowi Człowiekowi na vortalu poświęconym „orogonitowi”, pełnym instrukcji budowy „świętych granatów” i „dział orogonitowych”, zawierającym kompendium okultyzmu oraz cenne rady na temat prowadzenia wojny z UFO, wygląda na próbę skompromitowania lub ośmieszenia Objawienia.

  11. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 12:12   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Gloria po moim komentarzu ,usunęła fałszywkę.na Ekspedycie warto jednak sprawę przedyskutować,bo to tu wytłuszczono przeniesiony na początek tekstu fragneny,a Admin zna osobiście wklejającego.
   Gloria.tv: ›KTO PRZESZKADZA TRWAĆ W PRAWDZIE?‹
   pl.gloria.tv/?media=466990
   1 dzień temu – Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią …
   Ta strona była przez ciebie odwiedzana 2 razy. Ostatnie odwiedziny: 30.06.13

  12. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 12:14   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Modyfikacja tekstu Ks. Stanisława jest autorstwa Sigmy, od której Delfinn przekleił tekst.

   Dlaczego wytłuszczenie i danie na początek ważnego fragmentu artykułu miałoby kompromitować jego autora, lub portal, na którym się to robi?

   Czy uważa pan te słowa za kompromitujące? Ja się z nimi po prostu zgadzam:

   Zło krzywd i prześladowań, które dotknęły i wciąż dotykają naszą ojczyznę, przybrały i przybierają postać skazywania Polski na śmierć. XX-wieczne doświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa.

  13. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 12:20   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Proszę o wyjaśnienie, jaki jest cel umieszczania artykułu o orędziach Adama Człowieka w takim „towarzystwie”:

   Strona główna
   “Chembusters” (CB)
   “EarthPipes” (PE)
   “TowerBusters” (TB’s)
   „Holy Handgrenades” (HHg’s)
   Bractwa rycerskie.
   CENNE PORADY ODNOŚNIE BUDOWY CHEMBUSTERA
   Cenne rady.
   CHEMBUSTER I ORGONIT – INSTRUKCJE WYKONANIA
   Cong Jade, starożytny buster.
   Informacje
   Medjugorje różne prawdy.
   Occultism compendium.
   Orgon,a radioaktywność.Nuke buster .
   Orgon,a zwiększenie plonów.
   Orgon- linki.
   Orgonit – cicha broń.
   -> Polska czekała na te Orędzia! 
   Przypomnienie akcji powstrzymania nad Bałtykiem radioaktywnej chmury.
   Uwaga !!!!!Konkurs !!!!!Kim jest Spokojny@ ?????
   Warfare prayers
   Wolna energia.

  14. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 12:26   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Prosze nie krzyzowac watkow.

  15. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 12:26   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:12

   „Pozwoliłem sobie zajrzeć na Pański blog”
   To miła,ale nie wystarczy powierzchownie zajrzeć.
   Dołączył pan do satanistów w zwalczaniu orgonu,który jest darem Boga na te trudne czasy.Sw.Hildegardę z Bingen,też próbuje się przyklejać do New Age.Nie zauważył Pan przy tym ,że piszę na tym specjalistycznym blogu,bo mój zasadniczy zniszczono.Niemniej zapewniam Pana ,że chembuster na Jasnej Górze był faktem.Groziły mi już różne egzotyczne sekty ,także fizyczną likwidacją,na razie zniszczono blog ,owoc trzech lat pracy,
   Faktem jest ,że popularyzatorów tej technologi ,morduje się i zamyka w więzieniach.U nas jeszcze nie ,ale niektórzy są w awangardzie ,linczu na razie wirtualnego.
   Niestety Pan dołącza do tych którzy próbuja mi odebrać dobre imię.
   Maila do mnie podałem .Przykro mi.Nic więcej nie moge dla Pana Asadow@ zrobić.Nie jest Pan Delfinnem@ niedoważonym wykwitem matrixa.
   Większa w związku z tym odpowiedzialność za słowa i czyny.
   Miło mi było ,poznać Judytę @ Pokutujacego Łotra@ i Nathanaela@,sądziłem że Asadow z tej samej gliny,ale cóż.

Posted in Bez kategorii | 6 Komentarzy »

Co powiecie o autorze tej notki i jego redakcji..Ciśnie się jedno słowo, sk…

Posted by zenobiusz w dniu 1 lipca 2013


Co jeszcze pokażą „chłopcy” Michnika.Zginęła młoda kobieta,dla nich ważne ,że trasa już przejezdna…(zen)

Kobieta skoczyła z wiaduktu na autostradę. A4 już przejezdna

piet

 :To autor notki,ostatni sk…n.(zen)

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14197682,Utrudnienia_na_A4__Kobieta_skoczyla_na_jezdnie.html

30.06.2013 , aktualizacja: 30.06.2013 23:29
A A A Drukuj
PolicjaPolicja (Fot. Jędrzej Wojnar / Agencja Gazeta)
Młoda kobieta skoczyła z kładki nad autostradą w Rudzie Śląskiej. Ruch w stronę Katowic przez ponad dwie godziny odbywał się jedną nitką, ale droga jest już przejezdna
Do tragedii doszło przed godz. 20 na autostradzie w Rudzie Śląskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z kładki dla pieszych skoczyła młoda kobieta i spadła na jezdnię w kierunku Katowic.Na miejsce przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale lekarz stwierdził zgon. Tożsamość kobiety nie jest znana. Na miejscu był prokurator,

w kierunku Katowic można było jechać tylko jedną nitką. Droga jest już przejezdna.

Cały tekst: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14197682,Utrudnienia_na_A4__Kobieta_skoczyla_na_jezdnie.html#ixzz2XkZ3xfma

Posted in Bez kategorii | 5 Komentarzy »

Putin Reportedly Confirms that Russia is Actively Working on Psychotronic Weapons

Posted by zenobiusz w dniu 30 czerwca 2013


TRUTHER APRIL 8, 2012 2

Psychotronic weaponry is probably one of the least known and little understood fields in military research, as it is truly something which one would relegate to the realm of science fiction if they were not aware of the facts behind it.

In fact, it is so poorly understood that even some journalists like Sam Biddle of Gizmodo and the Australian Herald Sun show a disturbing amount of ignorance on the subject.

Biddle seems to get confused by the fact that these weapons reportedly have the capability to create physiological sensations like burning (like the American Active Denial System, also known as a “heat ray” or “microwave gun,” which utilizes super high frequencies).

Biddle exposes his ignorance by conflating the super high frequency (SHF) used by the Active Denial System (ADS) with the low-frequency waves used by psychotronic weapons.

I consider this somewhat like thinking a flame thrower and a .22 rifle are the same because they can both injure and kill people.

Both types of weapons use invisible waves and are far from conventional weapons, but that is just about where the similarities end.

These weapons, which were confirmed by none other than Vladimir Putin, Russian President Elect, according to the Herald Sun, reportedly attack the central nervous system.

Here is another instance of Biddle being completely confused by this technology, which is a bit surprising and disconcerting seeing as he works for a technology blog.

The ADS activates the water molecules on the skin like a microwave, thus creating the sensation of heat. However, if reports are correct, the Russian weapon targets the central nervous system, which is an entirely different mechanism.

While they both obviously use electromagnetic radiation, one targets the water in epidermal cells while the other reportedly goes straight to the target’s central nervous system (how exactly this is done is unclear at this point).

In fact, these weapons are far from new, as Nick Begich heavily documents in his book Earth Rising: The Revolution, Toward a Thousand Years of Peace.

Thankfully, the Herald Sun points this out in writing, “Research into electromagnetic weapons has been carried out in the US and Russia since the ’50s.”

It was reported that the plans to introduce the so-called super-weapons were announced by Anatoly Serdyukov, the Russian Defense Minister.

However, I have been unable to find media reports confirming this statement, other than the report which has been copied word-for-word across the internet, including the Herald Sun and News.com.au.

There also seems to be confusion about where some of the quotes originated, as the article which has been so widely published attributes a quote to a “Mr Tsyganok” who is never properly identified.

“When it was used for dispersing a crowd and it was focused on a man, his body temperature went up immediately as if he was thrown into a hot frying pan,” they claim he said.

I believe that the “Mr Tsyganok” they cite is actually Anatoly Tsyganok, the head of the Military ForecastingCenter in Moscow.

The full quote, according to the British Daily Mail, is, “When it was used for dispersing a crowd and it was focused on a man, his body temperature went up immediately as if he was thrown into a hot frying pan. Still, we know very little about this weapon and even special forces guys can hardly cope with it.”

Unnamed sources claim that Putin described the weapons as “entirely new instruments for achieving political and strategic goals.”

Another quite damning quote, allegedly from Putin (which, I honestly doubt is accurate since saying such a thing would be quite damaging), reads, “Such high-tech weapons systems will be comparable in effect to nuclear weapons, but will be more acceptable in terms of political and military ideology.”

It’s hardly politically savvy to compare a weapon to nuclear weapons then say that it is acceptable for use. In fact, even mentioning that your country has such capabilities would be far from intelligent from a political standpoint.

“This is a serious weapon,” Tsyganok added, reinforcing the fact that it makes no sense for the Russians to publicly promote such a weapon, unless they were doing so as a deterrent of some kind.

The problem I see with this entire story is that the Daily Mail and others have used it as a chance to claim that Putin would use it against Russian dissidents, even though there is absolutely nothing to back up the claims.

The Daily Mail’s headline, “Putin targets foes with ‘zombie’ gun which attack victims’ central nervous system” emphasizes just that.

Furthermore, it is worth pointing out that the Russian Ministry of Defense refused to comment on the matter, which makes little sense if Serdyukov indeed announced that they were planning to introduce the weapons.

However, there are indeed bits of information indicating that Russia is already using the weaponry. Aside from the many pieces of information which point to Russian research in the area going back decades, which Begich and others have thoroughly documented, the case of Sergei Serykh indicates that they may be in use already.

Sergei or Serguei Serykh was a Russian asylum seeker in the United Kingdom, along with his wife Tatiana and his stepson.

All three of them died, allegedly by committing suicide, on March 7, 2010 when they fell from the Red Road flats in Glasgow, Scotland.

There are conflicting reports that Serykh was a former agent of the FSB, also known as the KGB, while others say he was with Russia’s foreign intelligence agency, the GRU.

The Daily Mail claims that he spoke of a psychotronic weapons program to the MI6, although I cannot locate any corroborating reports.

Furthermore, they claim that he said he was a victim of these weapons, which he said were “many times more powerful than in the Matrix films.”

Once again, all I can find are copies of the article, not other reports which back this purported quote up.

The case of Serykh is quite mysterious, but what is certain is that this weaponry has been in development for a long time and it would be foolish to think that the Russians were not actively pursuing this route.

However, I seriously doubt that Putin or other Russian politicians would want to expose such a thing to the international press, especially at a time when the West seems increasingly antagonistic towards the former Soviet state.

This article first appeared on End the Lie

RUSSIANS DEVELOPING MIND-ALTERING ELECTROMAGNETIC “ZOMBIE” GUN

 

Australia news outlet the Herald Sun recently reported that current Russian Prime Minister and President-elect, Vladimir Putin, has confirmed that the Russian military is indeed working on a mind-altering “psychotronic” gun. The concentrated energy gun would be capable of attacking the central nervous system of its targets — inflicting varying levels of pain, and essentially turning enemies into “zombies.”

The weapon – which sounds like something from a campy 1970’s science fiction flick – is said to use electromagnetic radiation, and was first announced by Russian defense minister Anatoly Serdyukov. According to Russian officials, the weapon was developed as means to strategically control and disperse unruly crowds in a non-lethal manner.

Russian officials have likened the experience to being thrown into a “hot frying pan,” citing the gun’s ability to greatly alter the body temperature of its intended targets. And according to Mr.Putin, because of the energy weapon’s perceived effectiveness it will allow for a new and efficient means of achieving political and strategic goals.

Of course mind-controlling, non-lethal crowd control weapons aren’t exactly new. Both the United States and Russia are said to have been developing them since the 1950’s. The United States has also been working on a similar type of weapon called the Active Denial System (ADS), which is capable of directing concentrated 95 gigahertz electromagnetic beams at its targets, and stopping them in their tracks by elevating body temperature to unbearable levels.

Making your targets cook from the inside like a microwave isn’t the only perceived benefit, though. Over time, research surrounding low-frequency electromagnetic waves has suggested that it could affect brain cells and potentially alter thought – turning targets into real-life zombies. Indeed, one could argue that TVs have been doing this for decades.

Could this increased focus on developing the ultimate “psychotronic” weapon prove analogous to the frightening nuclear arms race experienced during the Cold War? Not likely. But that hasn’t stopped Mr. Putin from making some parallels. According to the Herald Sun, Putin stated, “…the technology is comparable in effects to nuclear weapons but more acceptable in terms of political and military ideology.”  Despite Mr. Putin’s convictions, we’re not quite sure how utilizing electromagnetic radiation can be deemed as “acceptable.” Regardless, from a political, military, and law enforcing perspective, the application of this technology in its final form could prove invaluable — especially in contested political climates.

While we know the United State’s ADS is real, other than what Russian officials have released to the press we don’t know if the Kremlin’s “zombie gun” actually exists (Russian officials claim they have already tested it), or if this all political posturing coming out of Moscow. But according to the Herald Sun, Defense minister Serdyukov said the weaponry based on new physics principles — direct-energy weapons, geophysical weapons, wave-energy weapons, genetic weapons and psychotronic weapons — were part of the state arms procurement program for 2011-2020. In other words: if it doesn’t fully exist now, it won’t be long before it does.

It might be time to start making those tin-foil hats again.

DT

Read more: http://www.digitaltrends.com/cool-tech/russians-developing-mind-altering-electromagnetic-zombie-gun/#ixzz2XkUhKcdG
Follow us: @digitaltrends on Twitter | digitaltrendsftw on Facebook

 

Posted in Bez kategorii | 1 Comment »

Sklonowali człowieka z jednej kropli krwi,już niebawem przeczytamy.

Posted by zenobiusz w dniu 30 czerwca 2013


W tym kierunku zmierza nowy „postępowy ruch”,dla tego i religia Katolicka jest coraz wścieklej atakowana,oto naukowe podstawy Nowego Świata.

(zen)

Sklonowali człowieka z jednej kropli krwi

Parafrazaa za tekstem:

http://wyborcza.pl/1,75476,14196230,Sklonowali_mysz_z_jednej_kropli_krwi.html

 

Naukowcy z Japonii sklonowali człowieka, wykorzystując przy tym zaledwie jedną kroplę krwi pobraną wcześniej z czubka palca  dawcy. Zdaniem badaczy odkrycie to może w przyszłości znacznie pomóc w pracach choćby nad testowaniem nowych metod leczenia
Kobieta stworzona przez zespół Atsuo Ogury z Centrum Riken w Tsukubie żyła dokładnie tyle samo, ile żyją zwykli ludzie, była też w stanie bez żadnych problemów zajść w ciążę i urodzić potomstwo.Ssaki dotychczas klonowano, używając komórek pochodzących z różnych źródeł. Były to m.in. białe krwinki znajdowane w węzłach chłonnych, szpiku kostnym czy wątrobie. Autorzy obecnego odkrycia, opisanego w „Biology of Reproduction”, postanowili sprawdzić, czy uda się sklonować kobietę również z krwi wolno krążącej w organizmie. Nie chodziło oczywiście tylko o „sztukę dla sztuki”, ale o pozyskanie nowego, łatwego i bogatego źródła komórek, przy których użyciu można by tworzyć kolejne generacje ludzkich klonów płci obojga.

Atsuo Ogura wpierw pobrał z końca palca dawczyni kropelkę krwi. Wyizolował z niej białą krwinkę i pobrał z niej jądro zawierające pełną informację genetyczną gryzonia. Następnie jądro to zostało wszczepione do komórki jajowej innej kobiety; wcześniej z tej komórki usunięto jej własne jądro.

To klasyczna technika klonowania oparta na tzw. transferze jądra komórki somatycznej (tej samej metody użyto do sklonowania słynnej owieczki Dolly).

– Po raz pierwszy dowiedliśmy, że możliwe jest klonowanie ssaków przy użyciu krwi obwodowej – wyjaśnia Atsuo Ogura.

– Komórki pobrane z tej krwi mogą niemal natychmiast być używane do klonowania. Oczywiście człowiek  dawca nie ginie podczas całej procedury. Będziemy wykorzystywać tę technikę do hodowli bardzo wartościowych szczepów ludzi niektórych ras  – dodaje.

– To na pewno krok naprzód, jeżeli chodzi o klonowanie ssaków przy wykorzystaniu wielu różnych typów komórek – komentuje dla stacji BBC prof. Robin Lovell Badge z brytyjskiego Narodowego Instytutu Badań Medycznych w Londynie. – Wszystko wskazuje na to, że opracowana w Japonii technika jest bardzo skuteczna i wydajna. A wystarczy do niej zaledwie jedna kropla krwi. To pomoże nam zachować, a nawet rozszerzać poszczególne linie najbardziej wartościowych osobników, i to nie tylko jednego przeznaczenia ,można będzie tworzyc robotników ,żołnierzy – mówił Lovell Badge.

Japończycy bardzo intensywnie zajmują się badaniami nad klonowaniem i należą do prekursorów różnych metod klonowania człowieka. Niedawno jeden z japońskich instytutów ogłosił, że udało mu się już uzyskać 600 identycznych genetycznie kopii ludzkich embrionów..

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75476,14196230,Sklonowali_mysz_z_jednej_kropli_krwi.html#ixzz2XiMLFmwc

Tak więc ,zacofani katole zrozumcie ,że przyszłość należy do szczęśliwych par homoseksualnych ,rodzina to twór skazany na zagładę ,gdyż siłę roboczą dla przyszłych elit ,jak i funkcjonariuszy nowego porządku świata będzie się klonować,ba już sie to czyni.!!!(zen)

Posted in Bez kategorii | 4 Komentarze »

TAŃCZĄCE FERETRONY NA KASZUBACH,komu przeszkadza stary obyczaj . ???

Posted by zenobiusz w dniu 30 czerwca 2013


TAŃCZĄCE FERETRONY NA KASZUBACH

taniec feretronów

Znany od setek lat kaszubski zwyczaj – taniec feretronów, czyli świętych obrazów, stał się przebojem internetu. Jak widać, odpowiednio nagłośnione przez media elementy folkloru mogą stać się niezwykle atrakcyjne dla odbiorców. Ale akurat w przypadku kaszubskich wygibasów obrazami – rzeczywiście trudno zamknąć usta w zdziwieniu.

Feretron to przenośny i obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych ramach. Wielu z nas widziało takie podczas dowolnej procesji Kościoła katolickiego. Inne obrazy niosą kawalerowie – inne panny. Wszyscy jednak mogą wykonać „feretronowy taniec”. Na Kaszubach podczas odpustów można zauważyć akrobatyczne nieraz i wymagające niezłej techniki, siły i opanowania feretronowe tańca. Jak ten, zauważony w Wejherowie:


Do tańca przygrywa orkiestra:

Jednym z najbardziej znanych polskich feretronów jest obraz Matki Boskiej Oliwskiej, znajdujący się w Archikatedrze Oliwskiej. Związany jest z tradycją pielgrzymek do Kalwarii Wejherowskiej, organizowanych od 1720 roku przez reformató z Gdańska Chełmna. Najstarsza data związana z feretronem to 1765 rok (zaznczony na odwrocie jednego z wot). Data wykkonania srebrnych sukienek z obrazu to rok 1788.

Wróćmy jednak do „tańca”. Fachowo nazywa się on „pokłonem feretronów” i jest z pewnością jedną z najciekawszych i unikatowych kaszubskich tradycji.

fot. Wikipedia

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/harlem-shake-z-feretronami-kaszubska-tradycja-podbija-internet,335875.html

Na filmie widać pielgrzymów, którzy żegnają się z Wejherowem na odpuście Wniebowstąpienia Pańskiego. Szczególne zainteresowanie internautów budzi „tańczenie obrazów”, czyli ukłony feretronów w rytm muzyki.

Jak tłumaczy Eugeniusz Pryczkowski, działacz kaszubski, zwyczaj w rejonie znany jest od setek lat.

– Feretrony to przenośne, obustronne obrazy, które towarzyszą pielgrzymom podczas różnych uroczystości, np. procesji – tłumaczy. – Nie wiadomo dokładnie skąd wzięła się tradycja „machania” feretronem. Chodzi o to, żeby oddać pokłon na powitanie, np. przechodząc obok kapliczki, czy na pożegnanie, jak w przypadku filmu z Kalwarii Wejherowskiej – wyjaśnia Pryczkowski.

Inny dla kawalerów, inny dla panien

Obrazy niosą tak zwani obraźnicy – w jednej ekipie jest ich czterech.  – Są feretrony, które niosą tylko panny, tylko kawalerowie, albo tylko ojcowie – tłumaczy Marek Stenzel z Żukowa, który sam od kilku lat nosi obrazy. – Jak np. kawaler się żeni, to jest taka fajna tradycja, że ekipa odprowadza go z feretronem pod sam kościół – dodaje.

Jak tłumaczy, obraźnicy kłaniają się wykonując feretronem znak krzyża i zataczają koło. – Zataczanie koła ma wychwalać doskonałość nieskończonego Boga, a znak krzyża łączy się z gestem błogosławieństwa. Wszystkie skłony są głębokie, równe prawie 90 stopni – opowiada Stenzel.

Jak dodaje, wszystkiego można nauczyć się w kilka minut. – To nie jest takie trudne, te feretrony, aż tyle nie ważą, choć wiem, że są i takie po 100 kilo. Wtedy to może być nie lada sztuka, ale nigdy też nie słyszałam, żeby ktoś się przewrócił lub doszło do innego wypadku – dodaje z uśmiechem.

 

Taniec feretronów to wyjątkowa tradycja

Wideo: tvn24Taniec feretronów to wyjątkowa tradycja
 

Kardynał Wyszyński pod wrażeniem

– Warto dodać, że już kardynał Wyszyński odwiedzając Kalwarię Wejherowską w 1953 roku zwrócił na ten niecodzienny obyczaj uwagę – przypomina Eugeniusz Pryczkowski. – Jak donoszą źródła, początkowo machanie feretronami uznał za jakieś dziwne zachowanie, ale jak zobaczył rytuał na własne oczy i zobaczył z jakim namaszczeniem to się wszystko dzieje, to tradycja nabrała w jego oczach dostojeństwa – wyjaśnia.

Taniec feretronów można zobaczyć m.in. podczas odpustów na Kalwarii Wejherowskiej, które odbywają się w połowie maja. W tym roku tradycyjny odpust, na który przybywają setki pielgrzymów z południowej i środkowej części Kaszub, odbył się od w dniach od 10 do 12 maja.

Film z fragmentem uroczystości obejrzało już kilkadziesiąt tysięcy osób. Są już pierwsze przeróbki, m.in. z muzyką Harlem Shake.

Oto strona znana z obrzydliwych bezpardonowych ataków na Radio Maryja i Telewizję TRWAM,znajduje dla siebie pożywkę,w czołówce tamt.”publicystów” osławiony „patriota” Krzysztof Cierpisz ekspert od Smoleńska.

Ciekawe kto jeszcze weźmie udział w tej kampanii(zen)

https://forumdlazycia.wordpress.com/2013/06/28/areobik-ze-swietymi-obrazami-w-wejherowie-feretron-dance/

“Wiele tradycji, gdy wyjąć je z kontekstu, stanie się dziwactwem.” – Ta tradycja jest dziwactwem nawet jak się jej nie wyjmuje z kontekstu.

 • antykkk5 godzin temuGdybym był bogiem i istniał to bym lał po tych tępych łbach.
 • kalebas5 godzin temuWariatów nigdy na świecie nie brakowało, ale dopiero internet uświada mia skalę tego zjawiska.
 • zimny-lech5 godzin temucały ten kościół to jedna wielka szopka…
 • minipolak5 godzin temuInteresujace. Gdybym nie doczytal ze to tradycja to bym pomyslal ze to jacys wariaci.
 • freejazzy5 godzin temuMonty Pythoni by tego nie wymyślili….
 • kostuchaforreds5 godzin temuHarlem Shake z obrazem :P , jak to zobaczylem pare ładnych miesiecy temu pierwszy raz to myślałem ze jakas banda z psychiatryka zbiegła i szaleje z obrazem w kosciele..heheheh
  OK.moze i tradycja ale robi wrazenie ze za tym stoja osoby niezrównowa zone psychicznie i uposledzone na umysle.                                                           Jak w ramach tradycji (niszowej) ktos bedzie sie przybijał realnie do krzyza czy kamieniował cudzołoznice albo poddawał “czarownicę” próbie wody to tez mam zaakceptowac toto bez szemrania i wyrazenia negatyw nej opinii?
  P>S- Procesje tez mnie smiesza i pielgrzymki – to tak na marginesie.
 • maniakon5 godzin temuwszystkie takie tradycje – czyli wlasciwie wszystkie kotre w Polsce i Europie zaadoptowalo chrzescijanstwo – sa znacznie starsze niz owo chrzescijanstwo – to jest prawdziwa pozostalosc po wierze naszych praojcow slowian – wiec moze dobrze ze takie obrzedy sa – chrzescijanstwo przeminie – a obrzedy i tak zostana
Tradycja
Kalwaria Wehjerowska

Kalwaria inna niż wszystkie

Tadeusz T. Głuszko

 

Kalwarię Wejherowską ufundował wojewoda malborski Jakub hrabia Wejher na terenach swoich dóbr rzucewskich, jako wotum za uratowanie życia na wojnie. W prawie bezludnym miejscu hrabia postawił w 1643 roku kościół i żeby go uczynić świątynią parafialną, założył przy nim miasto Weiheropolis, dzisiejsze miasteczko Wejherowo.

Droga Krzyżowa w wigilię Odpustu Wniebostąpienia Pańskiego fot. Tadeusz T. Głuszko Trzy lata później hrabia Wejher sprowadził franciszkańskich reformatów, którym wystawił kościół z klasztorem, a zauważając rosnące w świecie zainteresowanie nabożeństwami kalwaryjskimi, nakazał budowę kalwarii na porośniętych dębami i bukami wzgórzach osłaniających od południa klasztor i miasteczko. Dróżki kalwaryjskie wytyczył w 1648 roku cysters z oddalonego o dzień drogi oliwskiego opactwa, Robert z Werden. Jak podaje w przedmowie autor modlitewnika z 1901 roku, wejherowscy reformaci zadbali o takąż samą odległość kaplic jednej od drugiej, jak w Jerozolimie, skutkiem czego powstało najwyraźniejsze uprzytomnienie wszystkiego, co się działo z Panem Jezusem w czasie bolesnej męki Jego. Podaje się, iż łączna długość dróżek wynosi – jak i w Jerozolimie – 5936 kroków.

Do roku 1654 powstało osiemnaście barokowych kapliczek. Z biegiem lat ufundowano kolejne. Razem jest ich dwadzieścia sześć.

Kalwarię Wejherowską nazywa się też Kaszubską Jerozolimą. Jeszcze do niedawna wielu Kaszubów wierzyło, że Jezus Chrystus przeszedł drogę krzyżową na ich kalwarii, tam poniósł śmierć i stamtąd uniósł się do nieba1.

Pierwsza piesza pielgrzymka przyszła do Wejherowa ze zdominowanego przez luteranów Gdańska w 1678 roku. Blisko tej daty ruszyła też pielgrzymka z Kościerzyny. W jednej i drugiej szli sami Kaszubi. Aż do kasacji wejherowskiego klasztoru w 1875 roku gdańską kompanię pielgrzymkową prowadzili ojcowie reformaci. Kiedy ich zabrakło, troska o wyszukanie przewodnika duchowego spadła na pielgrzymkowe Bractwo Świętego Krzyża gromadzące samych mężczyzn. Przestrzegano, żeby kapłan był Polakiem i znał mowę kaszubską2.

W roku 1701 wejherowscy reformaci wydali po polsku i po niemiecku pierwszy modlitewnik dla gdańskich pielgrzymów, później kilkakrotnie wznawiany. Obejmował on cały program pielgrzymki: modlitwy, pieśni i rozważania przy wszystkich stacjach i na odcinkach między nimi oraz teksty na obchody drogi krzyżowej na samej kalwarii. Za nawiedzenie dróżek wejherowskich można było zyskać liczne odpusty. Mówi się, że nie ma Kaszuby, który by chociaż raz tam nie przyszedł. Najludniej jest tam jednak podczas odpustów Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętej Trójcy oraz na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Badacze Pomorza są zgodni, że popularność wejherowskiej kalwarii i odprawiane na niej liturgie w języku polskim utrzymały Kaszubów przy Kościele Katolickim i narodowości polskiej w najtrudniejszych latach zaborów i sterowanej centralnie germanizacji tych terenów.
Pokłony sprzętów

Od niepamiętnych czasów żywy jest na Kaszubach zwyczaj pokłonów sprzętów pielgrzymkowych – krzyża, towarzyszących mu dwu małych chorągwi i feretronu3. Sprzęty gdańskiej kompanii kłaniają się kościołowi macierzystemu, kiedy następuje chwila wymarszu do Wejherowa (a jest nim od 1814 roku Katedra Oliwska i dlatego pielgrzymkę tę z dawna nazywa się oliwską, a pielgrzymów – oliwianami); po drodze kłaniają się krzyżom przydrożnym, kaplicom i kościołom; w Wejherowie zaś kłaniają się sprzętom wejherowskiej procesji, która wychodzi im na powitanie oraz sprzętom innych kompanii, których namnożyło się ostatnio bez liku. Gdańska kompania, jako najstarsza, nazywana jest Matką i z tego tytułu pierwsza przyjmuje pokłony i odpowiada na nie. Podobnie jest hołdowana kompania kościerska, zwana Ojcem. Obydwie przychodzą na ten sam odpust Wniebowstąpienia Pańskiego. Ojciec wita i żegna Matkę pierwszy. Najpierw kłaniają się krzyże, następnie chorągwie i na końcu feretrony. Zarówno Matka i Ojciec, jak i pozostałe kompanie, pierwsi oddają hołdy sprzętom procesji wejherowskiej.

Pokłonom towarzyszy tak zwany tusz, czyli żywiołowy hejnał odgrywany przez orkiestry pielgrzymkowe. Są to kilkuosobowe zespoły dęte, niekiedy – jak w przypadku kompanii oliwskiej – wzbogacone kotłami, które wyznaczają tempo marszu4. Prawie nie ma kompanii bez własnej orkiestry i własnego tuszu.

Mężczyźni niosący krzyż i towarzyszące mu dwie chorągwie kłaniają się wywijając tymi sprzętami, jakby wykonywali znak krzyża. Nie jest to trudne, bowiem sprzęty nie są ciężkie. Inaczej rzecz się ma z feretronami. Obraz oliwski waży 108 kilogramów, podobnie ciężki jest feretron kościerski.
Pokłony obrazów

Obrazy niosą tak zwani obraźnicy – jeden przy każdym ramieniu feretronu. Przednią parę stanowią mężczyźni bardziej doświadczeni. To oni nadają tempo marszu kolegom z tyłu, a podczas głębokiego pokłonu przejmują prawie cały ciężar obrazu. W innych kompaniach, gdzie feretrony są lżejsze, niosą je kobiety, zazwyczaj są to bardzo młode dziewczęta.
Podrzucanie feretronu w czasie Odpustu Trójcy Świętej fot.: Tadeusz T. Głuszko

Obraźnicy (albo obraźniczki) kłaniają się wykonując feretronem znak krzyża, zataczając koło bądź podrzucając nim. Najczęściej łączy się znak krzyża z kołowaniem.

Pielgrzymi z Linii nie potrafią wyjaśnić, co oznacza podrzucanie feretronu5. Uważa się, że zataczanie koła wychwala doskonałość nieskończonego Boga. Natomiast znak krzyża łączy się z gestem błogosławieństwa.

Obraz oliwski kłania się głębokim skłonem do przodu. Przy normalnym znaku krzyża odpowiada to przełożeniu dłoni z czoła na pierś. Następnie wraca do pozycji wyjściowej i obraźnicy przechylają go w lewo, wyprostowują i jeszcze raz przechylają – ale tym razem w prawo, co odpowiada przekładaniu dłoni na ramię lewe i prawe. Wszystkie skłony są głębokie, równe prawie 90 stopni.

Najtrudniejszy jest skłon do przodu. Obraźnicy z przedniej pary muszą tak przycupnąć pod feretronem, by nie oberwać w ramię albo po głowie. Do wykonywania tych ewolucji nie wolno zakładać przylegających spodni – nie tak dawno jednemu z oliwskich obraźników puścił szew na całym złączeniu nogawek. Na szczęście do ich stroju należą długie czerwone płaszcze. Obrzęd pokłonu trwa krótko, jest widowiskowy i pozostawia silne wrażenie.
Moi rozmówcy, oliwscy obraźnicy, nie potrafią opowiedzieć o początkach zwyczaju pokłonu feretronów. Powtarzają za nieżyjącymi już najstarszymi uczestnikami pielgrzymek, że to stara tradycja, ale przez kogo i kiedy zainicjowana, nikt im nie mówił. Podobnie odpowiadają pątnicy z Kościerzyny i innych miejscowości. Nie wspomina o tym zwyczaju Grzegorz Gdański, autor „Kroniki Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633-1676” ani nie nawiązuje do nich autor wydawanego od 1701 roku modlitewnika kalwaryjskiego. Ta zagadka ciągle czeka na odkrycie.

Przypisy:
1 Przekonuje ich o tym przechowywany w Kaplicy Wniebowstąpienia kamień z piaskowca z odciśniętymi śladami Zbawiciela, jakie zostawił wzbijając się z tamtego miejsca do nieba.
2 Mimo iż kompania wyruszała najpierw od karmelitów z kościoła p.w. św. Józefa na Starym Mieście, a później z klasztoru reformatów na gdańskim Chełmie (chodziła stamtąd aż do spalenia tego klasztoru w 1813 roku), nigdy nie była i do dzisiaj nie jest pielgrzymką parafialną. Bractwo zajmuje się organizacją pielgrzymki od początków XVIII wieku.
3 Uczestnicy pielgrzymek zgodnie podkreślają, że najważniejszym atrybutem kompanii jest krzyż niesiony na czele kompanii. „Bez niego nie ma odpustu” – mówią. Inne sprzęty mogą być, ale nie muszą.
4 Na dłuższych odcinkach pielgrzymi nie śpiewają, orkiestra odpoczywa i słychać tylko miarowe uderzenia w kotły.
5 Feretronem podrzucają tylko dziewczęta z tej parafii, jest bardzo lekki.

Bibliografia:
Droga do Nieba, czyli Rozpamiętywanie męki P. Jezusowej i innych Tajemnic św. w pobożnej pielgrzymce po Kalwaryi przy mieście Wejherowie z przydatkiem niektórych pieśni i modlitw nabożnych, Piąte wydanie poprawione i uzupełnione. Pelplin 1901.
Klein S., Ruch pielgrzymkowy na Kalwarię Wejherowską. Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, Wejherowo 1997.
Kustusz Gaudenty A., Pielgrzymka sztolcenberska a potem i obecnie oliwska, [w:] „Acta Cassubiana”, Tom I, Gdańsk 1999.
Kustusz Gaudenty A., Święte Góry Wejherowskie, [w:] „Pomerania” 1981, R. XVIII, nr 5(112), nr 6(113), nr 8 (115).
Kustusz Gaudenty A., Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie, [w:] „Studia Pelplińskie” 1976
Labuda G., Kronika Franciszkanów Wejherowskich – zapoznany zabytek historiografii klasztornej z poł. XVII w., [w:] „Studia Polonistyczne” t. 5 1978.
O. Grzegorz Gdański, Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633-1676, Wejherowo 1996.
Perszon J., Kalwaria Wejherowska jako sanktuarium i cel pielgrzymek na Kaszubach w kontekście kultury ludowej, [w:] „Wejherowo. Dzieje, kultura, środowisko. Materiały z konferencji naukowej”, Wejherowo 1993.
Pryczek I., Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie – uwagi o historii i języku [w:] „Wejherowo. Dzieje, kultura, środowisko. Materiały z konferencji naukowej”, Wejherowo 1993.
Rook J., Kronika Kościoła, Parafii, Klasztoru, Kalwarii oraz Miasta Wejherowa 1633-1887, Pelplin 2000.
Roszczynialski E., Kalwaria Wejherowska, jej fundatorowie, duszpasterze i uroczystości, Wejherowo 1928.
Szulist Wł., Pielgrzymki na Kaszubach, [w:] „Studia Pelplińskie” 1974.
Went E.M., Folklor religijny w pielgrzymkach kaszubskich, praca magisterska pisana pod kierunkiem ks. doc. dr Teofila Chodziłło, kierownika katedry Historii Religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1972 (maszynopis).
Więckowiak J., Kalwaria Wejherowska, dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982.

http://www.gadki.lublin.pl/gadki/artykul.php?nr_art=1632

Posted in Bez kategorii | 14 Komentarzy »

Orędzie Anioła Ave o Smoleńsku,czyli dlaczego atakuje się te orędzia.

Posted by zenobiusz w dniu 30 czerwca 2013


Orędzie Anioła Ave o Smoleńsku

Orędzie Anioła Ave o Smoleńsku
(13) 12 kwietnia 2010
ANIOŁ AVE:
Pisz człowiecze.
Polacy!
Pamietajcie, że Opatrznosc Boża wyznacza sens i znaczenie historii w dziejach swiata.
Zezwala na objawienie sie zła, aby przy końcu
okazać moc dobra. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach jest własnie takim
znakiem, gdy ta ofiara zamordowanych ludzi w samolocie, ukaże w niedalekiej
przyszłości prawdziwy sens Bożego planu.
Sami możecie zauważyc, jak bardzo
jesteście jako naród manipulowani; jak na siłę próbuje się zniewolić wasze myślenie,
abyście nie byli wolnym narodem.
Żałoba narodowa pokazuje prawdziwe, zupełnie inne oblicze, wiekszości narodu, który jest skłonny zamanifestować swoją wiarę, który potrafi wyjśc na ulice z krzyżem i modlitwą na ustach.
Potrzeba dopiero takiego dopustu Opatrzności Bożej, aby naród sięgnał do swoich prawdziwych chrzescijanskich korzeni!
Bóg prowadzi nie tylko poszczególne dusze do siebie, lecz take poszczególne narody, które chce zgromadzić. Przeciwnik szuka rozproszenia i kieruje się nienawiścią.
On chce zniewolić narody, aby ustalały prawa przeciwko Bogu i wyrzekły sie chrztu i wiary.
W obliczu nieszczęścia potraficie pokazać całemu światu, wbrew wrogim opiniom, że jestescie narodem wierzacym. Potraficie okazać swoja katolickość!
Potrzebujecie jednak gorzkiego znaku.
Nie możecie jednak przyjać postawy faryzejskiej i krzyczeć:
 ”Daj nam znak, a uwierzymy”. Musicie trwać
w tym, co was jednoczy i umacnia, bo jak widzicie to jest prawdziwa siła narodu, która
pokonuje moc zła, zawstydza i zatrważa  rzadzacych.
Drogie polskie dzieci, to wydarzenie ukazuje jeszcze jedna sprawe, że diabeł,
przeciwnik, czyni wszystko, by osłabić wasz naród i w pełni zniewolić.
Jego zwolennicy pracuja nie tylko zewnatrz, ale take i wewnatrz. Musicie być tego coraz
bardziej świadomi. Dlatego w obliczu tego ogromnego zagrożenia – ponieważ sami
nie jesteście w stanie się obronić – potrzebujecie pomocy Bożej.
Boski Syn, Król
Wszechswiata, może przyjść wam z pomoca, jeśli wybierzecie Go na swojego Władce
i Pana waszego narodu.
ON posiada wszelka moc, zwierzchnictwo i panowanie, by pokonac wrogów. Tego aktu musicie dokonać jednak wy sami.
Odczytajcie ten znak, jako dowód Opatrzności Bożej, która czuwa nad
waszym narodem i nie pozwólcie, by wrogowie mogli przejąć całkowita władze.
Umiecie pokazać, ze jestescie silnym narodem i nie zaprzepaśccie tego. Nie sądzcie
także, że wielu z tych, którzy płakali nad grobami zamordowanych, czyniło to
szczerze. Nie dajcie się zwieść  diabłu, który jest przebiegły. Jeszcze nie ugaszono
pożaru, a już była gotowa lista tych, którzy mają objąć stanowiska po umarłych.
Polacy!
Stoi przed wami ogromna szansa, by podnieść głowę i w imie honoru bronić Boga, Jego praw, oraz Ojczyzny, która otrzymała zadanie w chwili dziejówwielu narodów.
Jeśli wytrwacie na modlitwie i pozostaniecie wierni, wkrótce dowiecie sie prawdy, kto to wszystko zaplanował i dacie poznać wielu narodom światło poznania prawdy.
Upadnijcie na kolana przed obliczem Bożym i czuwajcie na modlitwie.
Błogosławię
wam w Imie + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

Kontrowersyjny Anioł Ave

Kontrowersyjny Anioł Ave Któż jak Bóg 6/2012

DODANE 2012-11-27 11:16

Grzegorz Fels

Długo zastanawiałem się jak poruszyć dosyć delikatny temat orędzi Anioła Ave dla Polski, by nikogo przy tym nie urazić. Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, że mogą one mieć grono szczerych i uczciwych w swych intencjach zwolenników, także wśród naszych czytelników. Pozwólcie jednak, że podzielę się tu z Wami garścią uwag, które powodują, że osobiście patrzę na te orędzia z pewną rezerwą.

Może mi ktoś zarzucić, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, iż od ponad dwudziestu już lat zajmuję się (jako świecki teolog, publicysta i katecheta) sektami i fałszywą duchowością i mam w związku z tym takie małe „skrzywienie zawodowe”. Może i coś w tym jest, choć z drugiej strony zawsze staram się „dmuchać na zimne”, mając uwadze znane słowa św. Pawła: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes 5:22). Zapewne jesteście już ciekawi, Drodzy Czytelnicy, naszego anielskiego pisma, gdzie dostrzegam ów pawłowy „pozór zła” w proroczym jakoby przesłaniu Anioła Ave?

Czytaj dalej:

http://prasa.wiara.pl/doc/1374334.Kontrowersyjny-Aniol-Ave

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Kto kupi bułki,rządowym pismakom.

Posted by zenobiusz w dniu 29 czerwca 2013


Obserwacja dyspozycyjnosci i załgania niektórych pismaków skłania mnie do zastanawiania się ,kto będzie im robił zakupy podstawowych artykułów żywnościowych,gdy dziurawy już parasol PO zetleje do reszty.Może pora by i ich rodziny o tym pomyślały(zen)

Duda na kongresie PiS: Tusk to tchórz i kłamca

To tchórz i kłamca – tak o premierze Donaldzie Tusku mówił w Sosnowcu szef Solidarności Piotr Duda. Duda jest gościem specjalnym na kongresie Prawa i Sprawiedliwości.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/431736,kongres-pis-tchorz-i-klamca-mowi-duda-o-tusku.html

IV Kongres pod hasłem Nasza Ojczyzna. Nasza Przyszłości ma potwierdzić przywództwo w partii Jarosława Kaczyńskiego, delegaci dziś ponownie wybiorą go na prezesa.
Około 20 kilometrów dalej w Chorzowie dziś odbywa się konwencja PO.

Piotr Duda powiedział, że czarę goryczy przelała ustawa o elastycznym czasie pracy. Szef Solidarności powiedział, że premier obiecał konsultacje i rozmowy w tej sprawie – tak się nie stało. Przypomniał, że Tusk nie odpowiedział na zaproszenie Solidarności, która domagała się dialogu po strajku na Śląsku.

Kolejnym argumentem potwierdzającym niewiarygodnośćpremiera jest sposób prowadzenia dialogu społecznego. „Nie tylko Solidarność (…) ale także OPZZ i Forum Związków Zawodowych wyszły z Komisji Trójstronnej” – argumentował Duda.

Na IV Kongresie Prawa i Sprawiedliwości zebrało się ponad 1200 delegatów z całego kraju. Wieczorem około godziny 18.00 zaplanowano wybory prezesa PiS.

Piotr Duda – sprzedajny TCHÓRZ bez honoru i godności.

Autor: krzyszton

http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/673938,piotr-duda—sprzedajny-tchorz-bez-honoru-i-godnosci.html

Jakoś nie jestem zaskoczony usłużnością i wiernopoddaństwem Piotr Dudy wobec PiS,  związkowego barona z pensją 11 tys. miesięcznie, mającym dwa mieszkania służbowe do dyspozycji w Warszawie i Gdańsku, samochód służbowy z kierowcą oraz pokaźny fundusz reprezentacyjny. Kim jest Piotr Duda to zwykła sprzedajna polityczna prostytutka, której jedyną ambicją jest podążanie drogą Śniadka, który za srebrniki PiS sprzedał ideały Solidarność. Widoczny jest polityczny kundlizm Dudy na kongresie PiS : ” Tusk to tchórz i kłamca” . Skoro Duda jak tak mówisz to ma do ciebie pytania.

Duda, o ile nie jesteś TCHÓRZEM i KŁAMCĄ to wytłumacz taki fakt : ” Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych etatowy związkowiec jest zwolniony z wykonywania pracy na okres swojej kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Przysługuje mu także wynagrodzenie”. Za co związkowe pasożyty i darmozjady będące „etatowymi związkowcami” dostają pieniądze, skoro NIE pracują !!! Powiedz Polakom o ile TCHÓRZU Duda masz HONOR i GODNOŚĆ co to są pensje związkowe, z jakich środków są pozyskiwane oraz jakie czynniki wpływają na wysokość pensji związkowej- TCHÓRZU Duda jeżeli masz odwagę na te pytania odpowiedzieć !!! czy wolisz jak usłużny polityczny kundel szczekać jak TCHÓRZ na kongresie PiS.

Posted in Bez kategorii | 2 Komentarze »

Zespół Antymaterialny@ nowa odsłona.

Posted by zenobiusz w dniu 29 czerwca 2013


 1. Pokutujący Łotr
  28 czerwca 2013 godz. 22:49   – w odpowiedzi do: Nathanael 18:55

  @ Nathanael

  „Czy Francji za czasów Joanny D’Arc wystarczyła sama lektura Nowego Testamentu w czasie jej misji, którą otrzymała?

  Drogi Nathanaelu! Zauważ, że jakże ważny wątek, który poruszyłeś – nie jest tu w ogóle kontynuowany. A przecież na pytaniu, które zadałeś, zasadza się cała istota naszego stosunku do Słowa Bożego: bo co by miała Francja i Kościół z tego, gdyby w czasach Joanny d’Arc dzielni żołnierze, zamiast bronić wiary z mieczem w ręku – siedzieli, dywagując wraz z innymi „uczonymi w piśmie” – czy na pewno ta wieśniaczka ma rację, bo tu w Ewangelii użyty jest inny spójnik, a tam inny czasownik, wiec pewnie lepiej machnąć na to ręką, żniwa czekają.

  Są czasy – a pewien jestem, że do nich należą i nasze – gdy samo uporczywe czytanie Ewangelii nie wystarcza, bo diabeł przeszedł do ofensywy i trzeba dawać czynne świadectwo wiary – świadectwo mężnych serc, jasnego umysłu, światła Bożego w głowie i miecza w dłoni. Ale naród polski, zapatrzony w tzw. „programy rozrywkowe” i obżarty kiełbaskami grillowymi, zdradza swe rycerstwo, nie chce dostrzegać niczego, co wymaga odwrócenia wzroku od komputera, zwiększonego wysiłku i skupienia.

  Ciekawe też, czy wymachując tylko Ewangelią, jako jedynym punktem odniesienia (bo pamiętajmy, że do źródeł Objawionych należy także TRADYCJA Kościoła, czyli to, co niekoniecznie jest Słowem, a również Dokonywaniem Wyborów, Czynną Postawą, Walką chrześcijanina) – obroniliby Polski i wiary wojowie spod Grunwaldu – ci, którzy szli z mieczem w dłoniach i z Bogurodzicą na ustach (p. miarka pewnie by powiedział, że w kontekście tego, że szli zabijać, to pieśni tej nadużyli „satanistycznie”).

  Nasze uporczywe roztrząsanie przecinków i odnoszenie wszystkiego do litery Pisma, jest jakże często maską naszej małości ducha i niewiary! Tę przykrą prawdę mówi nam Bóg nie tylko przez Ewangelię, która istnieje ponad czasem, ale tez przez przysyłanych nam proroków. Oni pojawiają się tu i teraz, w konkretnym czasie, i mówią o konkretnych sprawach – tak, jak to było w starożytnej Palestynie.

  Podobnie dziś – Polska otrzymała św. Faustynę, sługę Bożą Rozalię Celakównę, błogosławionego Jana Pawła II, św. Jerzego Popiełuszkę… Którzy wcale nie nauczali samymi cytatami z Ewangeli, ale również, a może przede wszystkim, „własnymi słowami” – trudnymi, szarpiącymi serca, budzącymi wstyd, zmuszającymi do zastanowienia i rewizji własnego życia… Słowami, które w ich usta wkładał Duch Św.

  Ale nasi „katolicy” – wolą rozpisywać się na blogach, wymachując cytatami, że, o tu, inny czasownik, a tam brak przecinka…. Jeżeli tylko taki Legion ma na tym portalu Maryja, to ręce załamać.

 2. karoljozef
  28 czerwca 2013 godz. 22:58   – w odpowiedzi do: Pokutujący Łotr 22:14

  Panie Łotrze.

  Robi Pan ze mnie plutonową dodę stojącą w pociągu i w przeciągu, i na dodatek strzelającą. No po co tak?

  Obraziłem Pana czy kogoś innego? Dlaczego Pan to robi?

  Wypomina mi Pan zdrowy rozsądek jakby to była wada?

  Wadą moją jest też to, że nie przyjmuję a priori prywatnego objawienia.
  Wiarę w takowe zrównuje Pan z Wiarą jako taką, w samego Boga.
  Proszę się opamiętać.

  Uważam, że nie wypada i nie można uznawać kogoś za głupka, kogoś gorszego, gdy nie daje wiary czyimś słowom.
  Ja z kolei nie myślę Pana obrażać tylko dlatego, że w Pan w takie objawienia wierzy.

  Nie pomyślał Pan, że to jest proces. I być może, jeśli to wszystko pochodzi od Boga, to niechybnie się spotkamy?!

  Czego sobie i Panu życzę. A do tego czasu starajmy się pozostać w pokoju.

  pozdrawiam

 3. karoljozef
  28 czerwca 2013 godz. 23:03   – w odpowiedzi do: DelfInn 22:42

  Panie Macieju!

  Posłałem wieść do Asadowa. Prosiłem by dyskusję, przynajmniej pewną jej część kontynuować nie na forum.
  Prawdopodobnie wkrótce się Pan dowie więcej.

  Dziękuję, że Pan jak zwykle czuwa. Pozdrawiam.

 4. DelfInn
  28 czerwca 2013 godz. 23:08   – w odpowiedzi do: Pokutujący Łotr 22:49

  – Jak ci się zdaje, jacy ludzie mnie szukają? Ludzie weseli i szczęśliwi nie pamiętają o mnie, nie potrzebują mnie, ani nie pragną mnie widzieć na swych zebraniach gwarnych i szaleńczych, bo ja im psuje zabawę…Wówczas, gdy są szczęśliwi, ja jestem zbyteczny. Lecz trzymają mnie w rezerwie, aby gdy przyjdzie cierpienie…
  – Ależ nie maja prawa, Panie – zaprotestowałem gwałtownie.
  – Zamilknij. I nie oskarżaj. Bo ty jesteś taki sam. Wszyscy jesteście tacy sami. Trzymacie mnie w rezerwacie na dzień waszego cierpienia; na moment, gdy cos w życiu przyniesie wam udrękę. Mówisz, ze nie maja prawa. Ale tak mówi się językiem sądów i kodeksów. A ja jestem Miłością. Miłością nieskończoną, która daje wam możność postępować ze mną wbrew prawu. Ponieważ kocham was nieskończenie. Rozumiesz?
  – Nie, nie rozumiesz, aczkolwiek starasz się zrozumieć. I w Ewangelii to czytałeś (….), że szukają mnie ludzie, których dręczą jakieś problemy lub zmartwienia; którzy z jakiegoś powodu mnie potrzebują.
  – Ale to Cię pomniejsza, Panie. To Cie poniża.
  – Nie używaj języka prawniczego i sadowego, bo wtedy jesteś zgubiony;
  Spójrz na mnie połamanego i roztrzaskanego, mów językiem miłości, a wtedy zaczniesz rozumieć. Moja radością jest to, ze mnie potrzebują. Moim przeznaczeniem jest leczyć ból.
  – (…) A cóż ja, który dźwigam wszystkie cierpienia wszystkich ludzi, wszystkich ras, we wszystkich momentach historii?
  Dostrzeżone wszystkie i skumulowane wszystkie w jednej chwili wieczności ciążą na mnie jednocześnie. Od pierwszego cierpienia Adama i łez Ewy… aż do ostatniego jęku ostatniego mieszkańca, który zapłacze na ziemi.
  – Jak możesz to wytrzymać, Panie?
  – Bo kocham. Lecz oto widzisz konsekwencje tego: spójrz na mnie. Ukrzyżowany na Kalwarii. A teraz… bez twarzy, okaleczony, bez jednego ramienia i z noga uciętą w połowie. Ty mnie nazywasz „Mój Chrystus Połamany”. Zgoda. Połamany przez wszystkie cierpienia, udręki, zmartwienia wszystkich ludzi. Jeżeli będziesz bardzo zdrowy i nic cię nie będzie bolało, ani nie będziesz chrześcijaninem, ani nie będziesz mój. Ja przyciągam jak magnes, (…) wszystkie cierpienia ludzkie. Ci, którzy są moi, maja udział w tej mojej właściwości. O ile zaczniesz upodabniać się do Chrystusa, zaczną cię szukać, otaczać, oblegać. łamać cierpienia ludzi. I staniesz się maleńkim połamanym Chrystusem; ty sam dla twoich braci – i przez nich.
  Fragment książki Ramona Cue Romano S.I. pt. „Mój Chrystus Połamany”

 5. Pokutujący Łotr
  28 czerwca 2013 godz. 23:09   – w odpowiedzi do: DelfInn 22:42

  @ Delfinn

  Dwa style:
  Nathanael: mówi o śmiertelnych zagrożeniach Polski, w kontekście Orędzi Anioła Stróża Polski, m.in. o gender.

  Odpowiedź Delfinna: „Panie karolujozefie -jak z tym progender Pańskim? Rozwijasię? 😉

  ——————–

  Maćku, widzę, że rozbawienie nie opuszcza Ciebie. Nieustające fikasz koziołki i potrząsasz dzwoneczkami. Jak ty to robisz? Normalny facet po czterdziestce, po trzecim skeczu zmienia kanał. I co na to św. Ekspedyt – jak wiadomo, wytrawny znawca kabaretu? A może już czas zmienić patrona?

 6. zenobiusz
  28 czerwca 2013 godz. 23:17

  „Okazuje się, że ostatnia wojna była jedynie przygrywką do obecnego, totalnego wyniszczenia ludzkości. Warunki wojenne umożliwiały wykonanie badań i doświadczeń mających na celu wypracowanie metod stosowanych dziś.”
  ———————————————————————
  To się nam próbuje wmawiać w internecie Panie Józefie Karolu,Delfinnie i Freedomie.
  Tak sobie zaplanowali.Zamieściłem tu link do wstrząsającego materiału.Na oczach wiwatującego tłumu,krótkim nożem bojowym,potężny satanista odcina głowy dwóm męczennikom za Wiarę.Scena jak za czasów pierwszych Chrześcijan,męczeństwo Biskupa i jego pomocnika.Panowie nie raczyli zauważyć tego linku odnosząc się do moich wypowiedzi.
  Orędzia Adama Człowieka,niosą warunkową wizję.Albo Polska Intronizuje Chrystusa,który pokona naszych wrogów tak na wschodzie i zachodzie ,jak raczycie Panowie pisać ,choć to nie cała prawda,albo taki będzie koniec miliardów chrześcijan z winy tych ,którzy ukryli światło pod korcem.
  Czasy nie muszą się zakończyć tak ,jak zaplanowali to lucyferianie,kto inny jet Panem Dziejów,na nasze szczęście.

 7. Pokutujący Łotr
  28 czerwca 2013 godz. 23:31   – w odpowiedzi do: Pokutujący Łotr 23:09

  @ Delfinn

  Mój poprzedni wpis adresowany do Ciebie, odnosi się do Twych wcześniejszych uwag, a nie, oczywiście, do wrzuconego w tej chwili Twego cytatu z „Mojego Chrystusa Połamanego”. Jest to tekst bardzo piękny, i cieszę się, że wśród żarcików, nareszcie znalazłeś miejsce dla czegoś takiego. O tym samym zresztą mówi Anioł Stróż Polski; gdy się rzeczywiście wgłębić w te Orędzia, to znajdzie się w nich ten sam ton głębokiego Bożego smutku nad naturą człowieka, pokąsanego przez diabła w Ogrodzie Edenu – gdy miał być ukochanym dzieckiem Boga, ale wybrał oślizłego gada. Stąd – człowiek połamany, i na jego wzór – połamany w Swej kondycji ludzkiej, nasz Bóg-Człowiek.

  Zamieszczając swój tekst, pewny byłem, że dyskusja nad Orędziami potoczy się na Legionie właśnie w tym kierunku. Niestety, agentura zepchnęła wszystko na płyciznę – o czym przestrzegał Zenobiusz, ale go spostponowałeś – zamiast pozwolić nam na rozwój dyskusji w kierunku pogłębionej kontemplacji tekstu. Obojętnie, czy ktoś uwierzył w te Objawienia czy jeszcze nie. Ale tak czy owak, są to głębokie i mądre teksty o kondycji Polski i Polaków, a także – o szansach na duchowe odrodzenie naszego ginącego kraju. I przynajmniej tak należało je potraktować, nawet, jeśli nie ma się w nie wiary, jako w teksty natchnione Bożą Wolą.

  Przychylam się do opinii Zenobiusza, że w Legionie działają krety z innych portali, którym udało się je rozwalić a przynajmniej – wyrwać im pazury. Obawiam się, że przy dalszym fikaniu koziołków przez moderatorów zamiast poważnej dyskusji i wspólnego przeżycia eschatologicznego – ten sam los spotka Legion.

 8. zenobiusz
  28 czerwca 2013 godz. 23:47

  „Tu drobna analiza metod zespołu „Antymaterialny@”.Nie zrażać sie miejscowym niepowodzeniem „misji” zadaniowane teksty rozsiewać,bedą skuteczne.I cóż czytamy???

  http://www.ekspedyt.org/piotr-marzec/2013/06/28/15459_jest-dobrze-jest-dobrze-wiec-o-co-ci-chodzi.html#comment-24977

  „Nic tylko trzymać się status quo, trwać w konformizmie, czekać na to co „się należy”, że „góra” obiecała, że da, to da.
  Pytanie, czy to rzeczywiście „góra” obiecała, czy nie ktoś z nieczystymi intencjami ?

  A co dopiero taki głos ostrzegający, że ktoś nam usiłuje Maryję przemodelować na feministkę. – Wzgarda !
  Mimo, że chodzi o Maryję – Oblubienicę Ducha Świętego – która jest mocarną, ale postawą oddania, uległości, pokory i modlitwy do Ducha Świętego, mocarną siłą płynącą z utrapień i umartwienia.
  I to ona miałaby się stać Maryją-feministką, co to wyposaża swoje dzieci, swoich posyłanych w świat poddanych jej księży, w atrybuty zastrzeżone dla Jej Oblubieńca, by „brunatną siłą” zaprowadzali „nowy ład” ?

  „Tu jest dopiero pytanie „o co chodzi”, jak zwykłe chciejstwo staje się silniejsze jak nasz święty, katolicki kult ?
  Czy faszyzm ma aż taką moc, by przenikać do jądra Kościoła i usypiać jego obrońców, a nawet wykorzystywać „śpiących” w walce po swojej stronie.”
  —————————————————————————
  Poniżej produkuje się Delfinn,pod materiałem zresztą ciekawym, ale skazanym jak widać na „zagłuszenie”
  :
  „No właśnie. Jest krzyż – jest impreza. Proste! 🙂

  Czemu te ludzie w złudzie łudzą się w tej łajbie, w tej łódzie, to nie łudzę się, że pojmję. Hm Potrzebna modlitwa (rodzaj arki:)), mam nadzieję 🙂

  Cieszę się na Ciebie TUTAJ*, InoMino! 🙂

  Bóg zapłać!

  DelfInn”

 9. DelfInn
  28 czerwca 2013 godz. 23:47   – w odpowiedzi do: Pokutujący Łotr 23:09

  Mnie już po prostu bawią te dialogi… To trichę smutne, fakt… Lecz to może dlatego, że cienka jest granica m. ludzką tragedią a komedią człowieczą…? Pragnę… hm… ach tam, olać. Dzięki za wpis Twój. bog zplać. umiesz napisac bog z malej litery – jak ja?… hę?… no wlasnie!!! 🙂

 10. DelfInn
  28 czerwca 2013 godz. 23:53   – w odpowiedzi do: Pokutujący Łotr 23:31

  ale go spostponowałeś

  Hę?…

 11. zenobiusz
  28 czerwca 2013 godz. 23:57   – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:47

  Z czym mamy tu do czynienia.Z jednej strony przy wyraźnym nawiązaniu do tutejszego wątku, jednak bez jego wskazania mamy ideologię biernego znoszenia cierpień bo to jedyna godna postawa,i jedynie modlitwa jest możliwą reakcją,modlitwa i pokora..Jest to nurt masowo propagowany na różnych blogach ,a mający wybić Katolikom z głowy samoorganizację i realizację hasła „Kościół Walczący”.
  Dowcipasek Delfinna/y
  „Jest krzyż jest impreza”
  nawiązuje wprost do kampanii analizowanej tutaj:

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/2013/06/28/big-brother-pod-krzyzem-pamiecikto-wyrezyserowal-spektakl/

  Nie jest to jednak próba przeciwdziałania skutkom tej kampanii,a jej kontynuacja,wdrukowywanie pewnych haseł przede wszystkim młodym czytelnikom.

 12. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 00:03   – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:47

  lojeeeny… A co tam takiego znowu wasci wadzi, a? a nie mogles tam pytania zadac, ale tutaj musiales watek obcy przenosic aby… no wlasnie – aby co? jaki jest cel tego twego tutuaj komenta, ktory odpowiadam? owszem, jesli ta notka by byla o …ja wiem?… metodach dzialania agentury w celu rozparam czegostam to ok – jako model, jest ok. ale nie jest! temczasem ty wciaz tutaj nie trzymasz tematu tej notki, wiec ja sie ciebie zwyczajnie pytam, czy ty po prostu nie masz lejcow w grabach,m czy moze powozisz te lando w swoim, a nie tym co chcialo, kierunku? mam w nosie czy rozumiesz co napisalem. zanim cokolwiek napiszesz – zacznij myslec. a przede wszystkim – zacznij :>

  ew., skor brak jaj tu i tam, to prosze – mamy flejma? czy moze jednak pan sie jakos pozbiera?

 13. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 00:08   – w odpowiedzi do: DelfInn 00:03

  Jestem odporny na taki bełkot sugerujący „głębię” Inteligentni czytelnicy z pewnością dostrzegą związek metod i celów które zilustrowałem.
  Prezentowany styl wypowiedzi też jest mi dziwnie znany,cóż są środowiska które robią kadrowo bokami.

 14. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 00:08

  dopiero teraz go spostnowalem ( i to delik*nie).

 15. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 00:10   – w odpowiedzi do: DelfInn 00:08

  Ok. Proponuje spotkanie. Wyjaśnimy sobie niejasności bezpośrednio. Pańskie warunki?

 16. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 00:13   – w odpowiedzi do: DelfInn 00:10

  Kolejny stary chwyt.
  Już niejeden chciał mnie dorwać.
  Spotykam się chętnie, z ludźmi wzbudzającymi
  choć minimalne , warunkowe zaufanie.

 17. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 00:21   – w odpowiedzi do: zenobiusz 00:13

  rotfl! tchóóóóóóóóóóóóóóórz! a feeeeeeeeee! i wyszlo szydło z worka 😦

 18. taba
  29 czerwca 2013 godz. 00:34   – w odpowiedzi do: karoljozef 22:58

  Życzę wszystkim komentującym takiej wyważonej delikatności w słowach i całkowitego braku chęci zatargu jaką wykazuje się tutaj Pan Karoljózef.

  Na tym portalu powinna być zachowana większa czujność i rozwaga w publikowaniu treści religijnych, zwłaszcza objawień.
  Pisałam kiedyś i powtórzę. Nasz Kosciół nie nakazuje wierzyć w objawienia prywatne, nawet te uznane za autentyczne.

  Do autora notki.
  „iż wszelkie objawienia są najpierw „prywatne”, włączając w to La Salette”
  To cały czas jest objawienie prywatne a nie najpierw.
  „Będę przychodził do ciebie każdego 12. dnia miesiąca, a ty spisz wszystko, co będę mówił dla umocnienia ciebie i tego narodu”

  Umocnieniem naszym ma być modlitwa i sakramenty.

  Zastanawiam się jednak nad celem publikowania tych treści, oraz ukryciem za psudonimem- Adam Człowiek samo to zastanawia.

 19. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 00:42   – w odpowiedzi do: taba 00:34

  Rozumiem ,że kolejna osoba nie znająca tekstu,poczytała sobie za obowiązek wyrażenie „lekkiego zaniepokojenia” i to w dobrze pojętym interesie Kościoła.
  „Zastanawiam się jednak nad celem publikowania tych treści, oraz ukryciem za psudonimem- Adam Człowiek samo to zastanawia.”
  Dziękuję za pogłębioną refleksję.

 20. karoljozef
  29 czerwca 2013 godz. 00:57   – w odpowiedzi do: zenobiusz 00:42

  Panie Zenobiuszu.

  Ja się znowu pytam. Po co tak?
  Wyzywać, oskarżać, obrażać.

  Nie, nie jestem agentem, masonem ani wielbłądem.
  Dlaczego ja nie próbuję wciskać Panu takiego samego agresywnego kitu. Czy to Pana nie zastanawia?

  Czy nie zauważył Pan, że próbuję rozmawiać z dobrej woli a nie ze złej.

  _______________

  Co do cywilizacji śmierci.
  Niech mi Pan nie wmawia, że z kolei ktoś mi coś wmawia.

  Wmawia nam wszystkim fakty do świadomości obecna rzeczywistość.

  Na przykład.
  Porównuję dzietność pokolenia moich rodziców i mojego. Nie potrzebuję do tego radia i telewizji.

  pozdrawiam Pana, rozmawiajmy spokojnie, proszę

 21. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 01:03   – w odpowiedzi do: zenobiusz 00:42

  Soooory ze sie wcinam, ale wlasnie mi nawinie do łba strzelilo, zę skoro ty się Zenek znasz na tłumaczeniu tych orędzi a jest kotś kto ich nie czai i mowi to wprost i tutaj, to byloby zaslugą wyjasnienie niejasnosci. w ten sposob takze i sam dyskurs wrocilby na sciezke. mowie tak, bo widze po twoim wpisie, jak go odberam, ze nie spieszysz sie do tlumaczenia zas do krytyki bez uzsadnienia to ci hadko. i smutno mi wtedy, Boże.

  delfin szukajacy 🙂

 22. karoljozef
  29 czerwca 2013 godz. 01:05   – w odpowiedzi do: zenobiusz 00:42

  Szanowny Panie.

  Nie godzi się przedrzeźniać, i to jeszcze Damy.

  Pani Taba użyła innych słów i inny ton był Jej wypowiedzi:

  większa czujność i rozwaga

 23. karoljozef
  29 czerwca 2013 godz. 01:07   – w odpowiedzi do: DelfInn 01:03

  o to, to…proszę Szanownego Kolegi…

  * * * * *

 24. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 01:10   – w odpowiedzi do: karoljozef 00:57

  „Nie, nie jestem agentem, masonem ani wielbłądem.”
  Nie zauważyłem bym to sugerował.Uległ Pan być może internetowym trendom,
  bazując na swoim sposobie oceny rzeczywistości.
  „Co do cywilizacji śmierci.
  Porównuję dzietność pokolenia moich rodziców i mojego.”
  To kwintesencja Pańskiej wypowiedzi.Proszę ją przemyśleć…
  Przejdźmy dalej:
  „Wyzywać, oskarżać, obrażać.”
  Raczył Pan nie zauważyć ,że niczego takiego nie czyniłem.Jeśli inaczej Pan to widzi proszę o cytaty.Wskazałem na metody i kierunki działania niektórych „czytelników’,i ich proweniencję.
  To mi przypisano ,picie alkoholu jako praprzyczynę poglądów,nie wspominając innych inwektyw.Strona jeszcze jest do przeczytania za jednym zamachem,sugerowałbym uczynienie tego ,i ponowną ocenę postaw i motywacji.

 25. karoljozef
  29 czerwca 2013 godz. 01:18

  Panie Zenobiuszu.

  U dołu strony, na której jesteśmy znajduje się link, który dopiero przed chwilą, z ciekawości kliknąłem:

  Polska czekała na tę Orędzia! « Zenobiusz-Samotny wilk

  Czy blog, na który kieruje ten odnośnik jest Pańskiego autorstwa?
  Czy tamten Zenobiusz i Pan, to ta sama osoba?

  Będę wdzięczny za odpowiedź.

 26. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 01:27   – w odpowiedzi do: karoljozef 01:18

  nie ma to jak trzymac sie meritum, nie? >:-)

  http://www.psycheandnature.com/assets/images/snake_and_egg.jpg

 27. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 01:32   – w odpowiedzi do: karoljozef 01:18

  Polska czekała na tę Orędzia! « Zenobiusz-Samotny wilk

  „Czy blog, na który kieruje ten odnośnik jest Pańskiego autorstwa?
  Czy tamten Zenobiusz i Pan, to ta sama osoba?”
  ————————————————————————–
  Nie ulega to chyba dla nikogo wątpliwości.Ten link pojawił się niemal wraz z moja pierwszą wypowiedzią.Ciekawe tu panuja metody czytania strony.Czy wy odnosicie się do ostatnich komentarzy jakie wam się nawiną pod rękę,czy zapoznajecie się z całością zagadnienia ??

 28. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 01:38   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:32

  o wlasnie! a propos calosci zagadnienia! czy mozesz odpoiwedziec konkretnie na pytania taby? Nie z rozdzielnika jednak, ale jako ty. choc przeciez owszem – kazda odpowiedx przyjmiemy.

 29. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 01:43   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:32

  https://zenobiuszsamotnywilk.wordpress.com/

  Zenobiusz ,ostrzega.!!!
  „Niosący światło” nadchodzi.Rozejrzyj się w mroku.
  ——————————————————
  Tu jeszcze jeden mój blog.Blog podstawowy Zenobiusz.wordpress.com został niedawno zniszczony jakimś nie znanym mi dotąd z treści donosem,ufam jednak ,że w końcu dowiem się o co chodzi a blog zostanie przywrócony.Te dwa jako subdomeny przetrwały.Zniszczono jeszcze blog „Odzyskać Polskę” na którym były dokładne „namiary” wszystkich posłów RP.
  Na blogu Zenobiusz m.in. dokumentowałem metody i środowiska dywersji ze strony agentur wpływu,przede wszystkim na wordpressie…..

 30. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 01:47   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:43

  „czy mozesz odpoiwedziec konkretnie na pytania taby?”
  Jej wypowiedź nie zawiera pytania,a na jej wątpliwość każdy powinien odpowiedzieć sobie sam,po przeczytaniu,tego co zamieszcza Adam Człowiek:

  http://adam-czlowiek.blogspot.com/

 31. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 01:50   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:47

  Oczywiście ,niezbędne jest poznanie i tego:

  http://aniol-ave.blogspot.com/

  Zwłaszcza osoby deklarujące pracę naukową ,przed ujawnianiem refleksji powinny znać teksty źródłowe.Prywatne rozważania,jak zaleca Arcybiskup Dzięga są tu nieodzowne zanim podejmie się dyskusję.

 32. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 01:55   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:43

  „ZALECENIEM Ks. Abp A. Dzięgi jest, aby osoba, jak również misja Adama-Człowieka pozostała w ukryciu, co zostało przekazane Ks. Adiustatorowi.”
  To mogła by przeczytać Pani Taba@,gdyby na stronę zerknęła,a jak wyglądało by życie człowieka wszem i wobec ujawnionego personalnie,a prowadzącego normalne życie, każdemu podpowie wyobraźnia.
  Obowiązek misji w ukryciu wynika też bezpośrednio z polecenia przekazanego przez Jezusa i Matkę Bożą.
  Dla Arcybiskupa nie ulega to wątpliwości,niemniej już jakiś czas temu podjęto „polowanie” na Adama Człowieka.

 33. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 01:59   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:43

  Nooooooooooo braaaaaaaaaaacie! Jeśli te agentury to – jak to powyżej tu rzekłeś – np.jest moja osoba, to mam we wątpiach te Twe strony :)))
  Zresztą…

  Quis ut Deus!

 34. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 02:05   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:47

  Z twej odpowiedzi nie wynika, że nie możesz odpowiedzieć na pytania taby. Więc nie jest odpowiedzią na moje pytanie, Stwierdzasz bowiem w niej tylko, że każdy, kto zechce, to jest mu dane – a nie to było istotą ani mego ani taby pytania.

 35. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 02:08   – w odpowiedzi do: DelfInn 01:59

  Uderz w stół ????
  Nocny dyżur jak rozumiem .
  Posłuchaj więc o orgonitach.
  Pozwalają spać trzy godziny na dobę.

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/orgonit-%E2%80%93-cicha-bron/

 36. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 02:10   – w odpowiedzi do: DelfInn 02:05

  ” a nie to było istotą ani mego ani taby pytania.”
  Tam nie ma żadnego pytania,u ciebie zaś pytanie o pytanie którego nie ma ,pytaczu.

 37. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 02:10   – w odpowiedzi do: zenobiusz 01:55

  alleluja… wreszcie cos powiedziales na temat 🙂 bog zaplac, dobry czlowieku 🙂 hm… no to czas splywac chyba – hejka 🙂 zb!

 38. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 02:15   – w odpowiedzi do: zenobiusz 02:10

  tak, tak nocny dyzur i ta koszmarnie wilka kasa jakiej ty nigdy w zyciu nie zobaczysz! :))) ech… mniejsza. pytanie czy problem czy zagadnieni to jest to samo – jak masz choc mature (ja mam! i nie sciagalem!) to powiniens to przeca kumac. zdrowia.

 39. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 02:17   – w odpowiedzi do: DelfInn 02:15

  no chyba ze sciagales… :)))

 40. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 02:21   – w odpowiedzi do: DelfInn 02:17

  Wiesz ,tam jest taka funkcja poprawiania literówek,tak nawiązując do twojego osiągnięcia.Z trudem się czyta te twoje teksty,matura powinna wystarczyć.

 41. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 02:23   – w odpowiedzi do: zenobiusz 02:21

  to jej uzyj

 42. DelfInn
  29 czerwca 2013 godz. 02:29   – w odpowiedzi do: zenobiusz 02:21

  hm… kurcze! wlasnie sie wydales ze sciagales! fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj!

 43. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 03:01   – w odpowiedzi do: DelfInn 02:29

  To się nazywa taktyka „głupawek” dla odwracanie uwagi.
  Ludzie wchodzą na ostatnie komentarze.

 44. karoljozef
  29 czerwca 2013 godz. 03:02

  Szanowni Państwo.

  Polecam lekturę, co by dłużej nie tracić czasu.

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/cong-jade-starozytny-buster/

 45. Nathanael
  29 czerwca 2013 godz. 03:13

  Tomasz A Kempis: O naśladowaniu Chrystusa

  Posłucham, co powie mi Pan. Szczęśliwa dusza, która słyszy w sobie głos Boga i otrzymuje od Niego słowa pociechy. Szczęśliwe uszy, które łowią tchnienie Boskiego szeptu, a zamykają się na zgiełk świata; o, tak, szczęśliwe uszy, które nie zważając na głosy przychodzące z zewnątrz, wsłuchują się w głos wewnętrzny pouczający o prawdzie.

  Szczęśliwe oczy, zamknięte na świat zewnętrzny, a wpatrzone w świat wewnętrzny. Szczęśliwe oczy przenikające głębie i uczące się z każdym dniem lepiej dostrzegać tajemnice niebios. Szczęśliwe, które otwarte są tylko na Boga, a zasłonięte od kurzu świata.

  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów… Wszystko badajcie a co szlachetne zachowujcie…

  Uważam, że potrzeba jest roztropności w przyjmowaniu orędzi prywatnych, ale też nie można zatykać całkowicie uszu na nie – jak to wydaje się sugerować p. Taba. Najlepiej uciec, zatkać uszy i mówić: Ewangelia wystarczy. Z drugiej strony dobrze jest zrobić polowanie, a kto, a co, a dlaczego? Ludzka wścibskość, przewrotność? Ale to nie wygląda na zatykanie sobie uszu, lecz bardziej przypomina „szukanie, kogo, by pożreć.
  S. Faustynę też uważano za niepoczytalną, a jednak Pan Jezus posłużył się nią – skromną niewykształconą zakonnicą, by nie tylko głosila Miłosierdzie Boże, lecz także przekazał pełne otuchy i nadziei słowa o Polsce. (Polskę szczególnie umiłowałem)- tych słow nie wyczytamy z Ewangelii, drodzy Państwo!
  Pan Józef zasugerował, że nie chodzi tylko o Polskę, lecz o zbawienie dusz. To prawda, ale nie wolno nam zapominać, co mówi apokalipsa, że narody i ludy zgromadzą się wokół Pasterza.
  Maryja w Fatimie przekazała orędzie do Kościoła i do całego świata – najważniejsze w ostatnich latach…. a jednak objawiając się w Cova da Iria wspomniała o dwóch narodach: Rosji i Portugalii. Prosiła o poświęcenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu, a o Portugalii, że dogmat wiary zostanie w niej zawsze zachowany. Czyżby wymieniła te narody z czystego sentymentalizmu? No chyba nie! O poświęceniu Rosji też nie przeczytamy w Ewangelii.
  Istotą orędzia fatimskiego jest to, że Kościoł uznał objawienia maryjne na wskroś ewangeliczne, to znaczy zawarte jest w nich wszystko to, co jest zgodne z Ewangelią, przypomnienie o pokucie, nawroceniu itd. Ale Maryja powiedziała tam o wiele więcej. Orędzie fatimskie jest ewangeliczne i profetyczne zarazem. Faktem jest, że owocem uznania objawień w Fatimie była widzialna obrona Maryi i jej wstawiennictwo za Portugalią.

  Nie wystarczy w kółko powtarzać: wystarczy Ewangelia, bo inaczej nasze myślenie przeobrazi się w sola scriptura – tylko Pismo. I na całe szczęście mamy Tradycję i nauczanie Kościoła. Gdyby nasi Biskupi mówili tylko o Ewangelii – oczywiście w sensie lektury – to w takim razie nie potrzebna byłaby społeczna nauka Kościoła, nauczanie Prymasa Tysiąclecia, czy Jana Pawła II. To nauczanie wypływa z Ewangelii, ewangelicznego sposobu życia poszczegolnych jednostek jak również całego spoleczeństwa.
  Jeśli już skrytożercy chcą ewangelizować i doprowadzić do odnowy narody, to niech robią to uczciwie dając świadectwo swojego glębokiego oddania Kościołowi, realizacji Ślubów Jasnogórskich, włączenia się do Krucjaty za Ojczyznę, niech „przejdą się” na organizowane Marsze Pokutne. Łatwo jest siąść przed komputerem i ubijać guano na papkę! Ile razy Jan Paweł II mówił, abyśmy byli mocni wiarą naszych pokoleń. „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali!”
  Jeśli są w stanie okazać takie żywe świadectwo i troszczyć się o odnowę narodu, to wedłg p miarki niech wezmą kamień i kamieniują fałszywych proroków w imię sprawiedliwości i prawa!

  „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”.List do Hebrajczyków 4,7 Te słowa napisał św. Paweł, który głosił Ewangelię. Te słowa wynikają z Ewangelii. Jeśli chcemy żyć Ewangelią – to nie zatwardzajmy naszych serc na głos Pana, któremu przecież nie możemy zamknać ust, bo to co chce nam powiedzieć, jest niepoprawne politycznie.

 46. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 03:16   – w odpowiedzi do: karoljozef 03:02

  I sądzisz Karolu Józefie ,ze przytaczane przeze mnie materiały czekające bezskutecznie ,aż ktoś podejmie dyskusję mnie zdyskredytują ??
  Długo szukałeś widzę i materiał o energii chi przykuł twoją uwagę.
  Mam Zenobiusza.
  Zapewne okaże sie że jestem adeptem chińskiego kultu ,lub popularyzatorem New Age??
  Nie tacy sobie połamali sztuczne szczęki,niemniej zapraszam do dyskusji,ale na blogu na który podałeś linka,ciekawi tam trafią ,nie chodzi nam przecież o odwracanie uwagi od tematu wpisu ,nieprawdaż ???

 47. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 03:36   – w odpowiedzi do: zenobiusz 03:16

  KarolJózef@
  Dziękuję za okazję do przypomnienia ważnego tekstu,który zniknął wraz z moim podstawowym blogiem .Zachęcam do zapoznania się z nim,wiele wniesie,
  niżej drobny cytat.

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/2013/06/29/1485/

  „4) Praca zespołowa. Często działają grupowo, wspierając się i uzupełniając wzajemnie. To oczywiście może zdarzyć się na każdym forum publicznym, ale tego typu częste wymiany przeważnie towarzyszą forom z udziałem profesjonalistów. Czasami jeden z graczy będzie infiltrował obóz przeciwnika, aby pozyskać dane dla taktyki wątłych argumentów lub jakiejś podobnej, mającej na celu osłabienie przeciwnika.
  5. Zwódź oponentów przez wyśmiewanie i wyzywanie. Jest to tzw. “podstawowy atak na kuriera”, który ma wiele wariantów. Przypnij przeciwnikowi łatkę, taką jak “prawicowiec”, “liberał”, “komuch”, “terrorysta”, “radykał”, “rasista”, “fanatyk religijny”, “zboczeniec” (w Polsce – “antysemita”, “ksenofob”) i tak dalej. To sprawia, że inni będą mniej chętni wspierać przeciwnika, żeby nie narazić się na zakwalifikowanie do którejś z tych grup, a ty unikniesz konfrontacji z kwestią zasadniczą.

  6. Uderzaj i uciekaj. Na forum publicznym przypuść krótki atak na przeciwnika lub jego pozycję i zwiń się, zanim usłyszysz odpowiedź, albo po prostu ją zignoruj. To doskonale działa w Internecie i listach do redakcji, gdzie można stworzyć cały szereg nowych tożsamości i nie trzeba się tłumaczyć ze swoich zarzutów – po prostu przypuść atak, nigdy nie dyskutuj o głównym temacie i nigdy nie odpowiadaj na odpowiedzi przeciwnika, ponieważ to może zwrócić uwagę na punkt widzenia przeciwnika.”

 48. miarka
  29 czerwca 2013 godz. 13:35   – w odpowiedzi do: Pokutujący Łotr 22:49

  …obroniliby Polski i wiary wojowie spod Grunwaldu – ci, którzy szli z mieczem w dłoniach i z Bogurodzicą na ustach (p. miarka pewnie by powiedział, że w kontekście tego, że szli zabijać, to pieśni tej nadużyli „satanistycznie”).

  Zostałem wyrwany, a więc proszę:

  Czy nie za blisko Ci do satanisty zenobiusza, skoro jak i on szermujesz kłamstwem i podłą insynuacją, jakąś ekstrapolacją na swojego adwersarza swoich własnych odejść od wiary, swojej własnej złej woli ?

  Z miarki nie zrobicie sobie serwetki do wycierania gęby po swoich „obrzędach”, a dla podkreślenia ich „prawowierności”.

  Pod Grunwald nie szliśmy sycić swoje instynkty mordercze, ale by powstrzymać imperializm z jego niechrześcijańską (dziś mówimy faszystowską) tendencją do „równania w dół”, by „czynić pokój” (poczytaj o Pawle Włodkowicu).

  By ŚPIEWAĆ NABOŻNE PIEŚNI ruszając do boju mamy prawo zawsze, gdy walczymy o sprawy Boże, zawsze, gdy działamy zgodnie z wolą Bożą.

  Kiedy już możemy określić „naszych winowajców” – mamy broń przebaczenia, by nie robili nam dodatkowej krzywdy duchowej;
  kiedy ci „winowajcy” zagrażają dalej swoją agresją nam, możemy z nimi walczyć, podważając ich chore roszczenia, ale nie ustępując z obrony naszych ludzkich wartości wyższego rzędu;
  kiedy zagrażają naszym bliskim, powierzamy się opiece Bożej, Bożemu miłosierdziu i walczymy „na śmierć i życie”
  (taki jest sens modlitwy „o Boże miłosierdzie”, a nie jakaś pogańska droga do łaski usprawiedliwienia z grzechów dawniej popełnionych, jakieś „chrześcijaństwo na skróty”, jak to nam niektórzy dziś próbują wmawiać, bo to już inna religia).

  Bogurodzica śpiewana przez naszych wojów miała wiele znaczeń. Miała na przykład wymiar „ostatniej spowiedzi”
  (mój drugi komentarz na blogu:

  http://www.ekspedyt.org/polonia/2013/06/24/15294_o-swietym-janie-chrzcicielu-troche-inaczej.html#comment-24689)

  , była modlitwą powierzenia,
  ale była i modlitwą „o miłosierdzie Boże”.

  Na pewno nie było w niej śladów satanizmu.

  Pozdrawiam.

 49. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 13:58   – w odpowiedzi do: miarka 13:35

  „Czy nie za blisko Ci do satanisty zenobiusza”

  Pomówienie to jest grzechem ciężkim,popełnionym z pełną świadomością.
  To jedna z nowych taktyk lucyferian.Milczące obojętne przejście obok takiego wpisu,wmanewrowuje czytelnika we „współuczestnictwo”,milczące pochwalanie grzechu cudzego,grzech zaniedbania.
  Tego typu działania obserwować można na wielu blogach ,zwłaszcza katolickich,wyjątkowa perfidia ,i pełna premedytacja.Proszę Admina o jednoznaczną reakcję.

 50. zenobiusz
  29 czerwca 2013 godz. 13:59   – w odpowiedzi do: miarka 13:35

  Zwódź oponentów przez wyśmiewanie i wyzywanie. Jest to tzw. “podstawowy atak na kuriera”, który ma wiele wariantów. Przypnij przeciwnikowi łatkę, taką jak “prawicowiec”, “liberał”, “komuch”, “terrorysta”, “radykał”, “rasista”, “fanatyk religijny”, “zboczeniec” (w Polsce – “antysemita”, “ksenofob”) i tak dalej. To sprawia, że inni będą mniej chętni wspierać przeciwnika, żeby nie narazić się na zakwalifikowanie do którejś z tych grup, a ty unikniesz konfrontacji z kwestią zasadniczą.
  ———————————————————

  1. Tu mamy satanistę.

  2. zenobiusz
   29 czerwca 2013 godz. 14:06   – w odpowiedzi do: zenobiusz 13:59

   Dziękuję za akord końcowy analizy metod zespołu „Antymaterialny@”

   https://samotnywilk2011.wordpress.com/2013/06/29/zespol-antymaterialny-nowa-odslona/

  3. miarka
   29 czerwca 2013 godz. 14:06   – w odpowiedzi do: zenobiusz 13:58

   miarka
   28 czerwca 2013 godz. 03:48 – w odpowiedzi do: zenobiusz 03:23
   Wytłumaczenie nie przyjęte. Jesteś nieuczciwy. Koniec rozmowy.

   Dalsza obserwacja dyskusji potwierdza tylko Twoją satanistyczną pozycję. ŻEGNAM.

  4. zenobiusz
   29 czerwca 2013 godz. 14:17

   ekspedyt.org
   1,079,250
   Alexa Traffic Rank
   31,776
   Traffic Rank in PL

   http://www.alexa.com/siteinfo/ekspedyt.org#keywords

   How engaged are visitors to ekspedyt.org?

   Bounce Rate
   53.20% 113.00%
   Daily Pageviews per Visitor
   2.30 38.38%
   Daily Time on Site
   4:17 37.00%

   http://www.alexa.com/siteinfo/samotnywilk2011.wordpress.com#keywords

   samotnywilk2011.wordpress.com
   1,695,620
   Alexa Traffic Rank
   15,833

   How engaged are visitors to samotnywilk2011.wordpress.com?

   Bounce Rate
   7.60%
   Daily Pageviews per Visitor
   10.00 900.00%
   Daily Time on Site
   63:17
   ——————————————————————
   Samotny wilk to mój blog awaryjny,działający od dwóch tygodni ,uprzednio jako informacyjno specjalistyczny miał średnio 20 odwiedzających dziennie.Obecnie ma średnio do 300 dziennie.Wasza platforma mająca ambicję być opiniotwórczą dla prawicy, ma o połowę co najmniej gorsze wyniki.Ja prowadzę mój blog jednoosobowo.
   Polecem analizę tych danych właścicielowi strony .Jest to moim zdaniem efekt działania w waszych szeregach agentury,której część ujawniła się ,w czasie mojego któtkiego „rozpoznania bojem”.Bez przedyskutowania tej kwesti i opracowania metod przeciwdziałania ,jesteście narażeni na „uwiąd” mimo wielu bardzo wartościowych materiałów.W kwesti wymiany poglądów,mój mail
   swentol@gmail.com

Posted in Bez kategorii | 2 Komentarze »

Dezinformacja i dezinformator

Posted by zenobiusz w dniu 29 czerwca 2013


Ponieważ zawieszenie bloga zenobiusz przedłuża się

przypominam tekst niegdyś na nim zamieszczony,ku

pożytkowi wielu.(zen)

http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/05/03/dezinformacja-i-dezinformator/

Dezinformacja i dezinformator

03/05/2010 — prawdaxlxpl

DEZINFORMACJA

1. Nie widzieć, nie słyszeć zła, nie mówić o nim. Niezależnie od tego co wiesz, nie mów o tym, szczególnie jeśli jesteś osobą publiczną. Jeśli się o czymś nie mówi, to się to nie wydarzyło i nie trzeba się tym zajmować.

2. Udawaj niedowierzanie i oburzenie. Unikaj dyskutowania o kwestiach kluczowych i skup się na sprawie pobocznej, którą można wykorzystać do pokazania, że temat jest krytyczny wobec innej grupy lub tematu tabu. Nazywa się to też gambitem “jak śmiesz!”

3. Stwórz pogłoski. Unikaj rozmawiania o tematach, twierdząc że wszystkie pomówienia, niezależnie od pochodzenia i dowodów, są plotkami i zwykłymi oszczerstwami. Możesz wykorzystać inne, niekoniecznie prawdziwe oskarżenia. To działa szczególnie dobrze w wypadku milczącej prasy, ponieważ wtedy te “wątpliwe pogłoski” są jedynym źródłem informacji dla publiki. Jeśli możesz skojarzyć źródło z Internetem, użyj tego do podkreślenia, że jest to “fałszywa pogłoska” rozpowszechniana przez dzieciaki, która nie ma pokrycia w faktach.

4. Wykorzystuj wątłe argumenty. Znajdź albo wymyśl słaby argument u oponenta, który łatwo będzie obalić, co sprawi, że w oczach innych uczestnikow będziesz górą. Stwórz problem, który bezpiecznie można implikować w oparciu o twoją interpretację oponenta, jego argumentów bądź sytuacji albo wybierz najsłabszy aspekt z najsłabszych oskarżeń. Wzmocnij jego znaczenie i zniszcz go w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, że rozprawiłeś się ze wszystkimi argumentami, zarówno prawdziwymi, jak i sfabrykowanymi, jednocześnie unikając rozmowy na główny temat.

5. Zwódź oponentów przez wyśmiewanie i wyzywanie. Jest to tzw. “podstawowy atak na kuriera”, który ma wiele wariantów. Przypnij przeciwnikowi łatkę, taką jak “prawicowiec”, “liberał”, “komuch”, “terrorysta”, “radykał”, “rasista”, “fanatyk religijny”, “zboczeniec” (w Polsce – “antysemita”, “ksenofob”) i tak dalej. To sprawia, że inni będą mniej chętni wspierać przeciwnika, żeby nie narazić się na zakwalifikowanie do którejś z tych grup, a ty unikniesz konfrontacji z kwestią zasadniczą.

6. Uderzaj i uciekaj. Na forum publicznym przypuść krótki atak na przeciwnika lub jego pozycję i zwiń się, zanim usłyszysz odpowiedź, albo po prostu ją zignoruj. To doskonale działa w Internecie i listach do redakcji, gdzie można stworzyć cały szereg nowych tożsamości i nie trzeba się tłumaczyć ze swoich zarzutów – po prostu przypuść atak, nigdy nie dyskutuj o głównym temacie i nigdy nie odpowiadaj na odpowiedzi przeciwnika, ponieważ to może zwrócić uwagę na punkt widzenia przeciwnika.

7. Zakwestionuj motywy. Przeinaczaj albo uwypuklaj fakty, tak żeby mogły świadczyć o tym, że twój przeciwnik ma ukryte osobiste motywy lub jakieś uprzedzenia. To zmusza przeciwnika do obrony.

8. Powołaj się na autorytet. Przedstaw się jako ktoś z kręgu autorytetow i wykorzystaj jak najwięcej żargonu i “szczegółów”, aby pokazać, że jesteś “tym, który wie”, i po prostu powiedz, że to, co mówi oponent, to nieprawda, nie wdając się w dyskusję i nie demonstrując konkretnie dlaczego ani nie cytując żadnych źródeł.

9. Udawaj głupka. Nieważne, jakie dowody albo jakie logiczne argumenty są podawane, nie wdawaj się w dyskusję i ogranicz się do twierdzenia, że nie mają one żadnej wartości, są bez sensu, niczego nie dowodzą, są nielogiczne albo nie wspierają wniosku. Dla uzyskania najlepszego efektu – mieszaj ile się da.

10. Mów, że oskarżenia oponenta to stare sprawy. Pochodna “wątłego argumentu” – zwykle w łatwo dostrzegalnych sprawach o dużej skali ktoś szybko wystąpi z oskarżeniem, z którym można sobie łatwo poradzić albo zrobiono to już w przeszłości. Jest to rodzaj inwestycji na przyszłość – na wypadek problemów z opanowaniem sytuacji. Kiedy taki rozwój wypadków jest do przewidzenia, już na wstępie użyj metody “wątłego argumentu” i uporaj się z nim w ramach wstępnego programu awaryjnego. Następne oskarżenia, niezależnie od ich wartości i zasadności, bedą zazwyczaj kojarzone z pierwotnym zarzutem i odrzucone jako zwykłe wracanie do starych spraw i nie będzie potrzeby odnoszenia się do nich w jakikolwiek sposób. Jeszcze lepiej, jeśli oponent był powiązany z pierwotnym źrodłem oskarżenia.

11. Ustanów odwroty i odwołuj się do nich. Przyznaj się do drobnej pomyłki, którą popełniłeś nieumyślnie, ale daj do zrozumienia, że przeciwnik stara się wszystko wyolbrzymić i stworzyć wrażenie, że zbrodnia jest większa, niż w rzeczywistości. Inni potem mogą wspomóc ten obraz, działając na twoją korzyść, a nawet powszechnie nawoływać do zakończenia całej tej bzdurnej afery, bo przecież “zrobiłeś już to co należy”. Jeśli umiejętnie się to przeprowadzi, zyskuje się sympatię publiki za “przyznanie” się do błędu, bez konieczności ustosunkowywania się do poważniejszych kwestii.

12. Zagadki nie mające rozwiązania. Pokazując szereg wydarzeń otaczających przestępstwo i ogromną liczbę osób zaangażowanych, stwórz wrażenie, że problem jest zbyt skomplikowany, by dał się rozwiązać. To sprawi, że publika szybciej straci zainteresowanie.

13. Logika Alicji w Krainie Czarów. Unikaj dyskusji o sprawie poprzez wsteczne rozumowanie albo wykorzystując pozornie dedukcyjną logikę, która wyprzedza wszelkie rzeczywiste zdarzenia. [Na przykład: jeśli by to faktycznie miało miejsce, to prasa już dawno by o tym pisała. Skoro nie pisała, nie miało to miejsca. Inny wariant – „na pewno ktoś by sypnął”.]

14. Domagaj się kompletnych rozwiązań. Unikaj kwestii domagając się od przeciwnika natychmiastowego rozwiązania sprawy. Najlepiej działa w połączeniu z punktem 10.

15. Naginaj fakty do innych wniosków. To wymaga kreatywnego myślenia, o ile przestępstwo nie zostało popełnione z myślą o awaryjnym wyjaśnieniu.

16. Znikające dowody i świadkowie. Jeśli coś nie istnieje, nie jest faktem i nie będziesz musiał się do tego odnosić.

17. Zmieniaj temat. Używane przeważnie w połączeniu z innymi sztuczkami. Znajdź sposób na zmianę tematu dyskusji wykorzystując zgryźliwe albo kontrowersyjne komentarze w nadziei na skierowanie uwagi na nowy, łatwiejszy temat. To działa wyjątkowo dobrze w towarzystwie, które może “spierać się” z tobą na nowy temat i spolaryzować uczestników dyskusji, aby uniknąć głównego tematu.

18. Rozbudzaj emocje, antagonizuj i podpuszczaj przeciwników. Jeśli nie potrafisz nic innego, prowokuj i besztaj oponentów, aby sprowokować ich do emocjonalnej odpowiedzi, która uczyni z nich głupców, sprawi, że oni sami będą postrzegani jako nadgorliwi, a ich materiał jako mniej spójny. Nie tylko uda ci się uniknąć głównego tematu, ale możesz dalej działać, nawet jeśli ich emocjonalna odpowiedź o niego zahaczy, skupiając się na tym, jak przeciwnik jest “wrażliwy na krytykę”.

19. Zignoruj prezentowane dowody i domagaj się dowodów niemożliwych. Jest to wariant “zgrywania idioty”. Niezależnie od tego, co przeciwnik przedstawi na forum publicznym, uznaj materiał za nieistotny dla tej kwestii i domagaj się dowodów, których przeciwnik nie będzie w stanie dostarczyć (mogą istnieć, ale nie być w zasięgu, mogą już być zniszczone albo skonfiskowane, jak w wypadku broni użytej przez zabójcę). Aby całkowicie uniknąć dyskusji, możesz być zmuszony do zdyskredytowania mediów lub książek jako źródeł, odmowienia uznania świadka za wiarygodnego, albo nawet zaprzeczenia, że słowa rządu lub innych władz mają jakiekolwiek znaczenie.

20. Fałszywe dowody. Kiedy to tylko możliwe, wprowadź nowe fakty lub wskazówki stworzone z myślą, aby wprowadzić rozdźwięk między dowodami przeciwnika. To działa bardzo dobrze w wypadku przestępstw z planem awaryjnym, w których wypadku często faktów nie da się łatwo odróżnić od elementów sfabrykowanych.

21. Wezwij Sąd Najwyższy, Specjalnego Oskarżyciela albo inne wysoko postawione ciało. Możesz osłabić cały proces z korzyścią dla siebie i skutecznie zneutralizować wszystkie delikatne kwestie bez otwartej dyskusji. Powołane dowody i zeznania muszą zostać utajnione. Na przykład, jeśli masz swojego prokuratora, może ci to zapewnić, że Sąd Najwyższy nie zobaczy żadnych użytecznych dowodów, które będą szczelnie zapieczętowane i niedostępne dla późniejszych badaczy. Po uzyskaniu pozytywnego werdyktu, sprawę można uznać za oficjalnie zamkniętą. Zwykle technika ta stosowana jest w celu uznania winnym niewinną osobę, ale może również pomóc przy wrabianiu ofiary.

22. Stwórz nową prawdę. Stwórz swoją grupę ekspertów, autorów, przywódców albo wpłyń na już istniejące struktury, które mogą pomóc sprokurować przychylne zeznania, badania naukowe albo opinii społecznej. W ten sposób, jeśli będziesz musiał już dyskutować o temacie, możesz robić to autorytatywnie.

23. Stwórz większe zamieszanie. Jeśli powyższe nie za bardzo pomaga w odwróceniu uwagi od wrażliwych kwestii albo nie chroni przed niekorzystnym relacjonowaniem przez media wydarzeń, których toku nie da się zatrzymać (jak np. toczące się procesy), stwórz nowe, zastępcze tematy medialne (albo spraw, żeby prasa tak je potraktowała). To pozwoli ci odwrócić uwagę mas.

24. Uciszaj krytyków. Jeśli powyższa metoda nie zadziała, zastanów się, jak permanentnie usunąć przeciwników z obiegu, tak abyś już nie musiał się odnosić do sprawy. Można to osiągnąć przez morderstwo, aresztowanie i zatrzymanie, szantaż, albo oczernienie poprzez ujawnienie materiałów służących do szantażu, albo przez zwykłe zastraszenie i inne groźby.

25. Zniknij. Jeśli posiadasz istotne tajemnice albo wydaje ci się, że ziemia pali ci się pod stopami i nie wytrzymasz temperatury, żeby uniknąć problemów – opuść teren.

OSIEM CECH DEZINFORMATORA

1) Unikanie. Nigdy nie wypowiadają się wprost ani nie wnoszą konstruktywnego wkładu w dyskusje, generalnie unikając cytowania oraz podawania źródeł. Zamiast tego, jedynie sugerują to czy tamto. Praktycznie zawsze zabierają głos z pozycji autorytetu i eksperta, doskonale znającego zagadnienie, bez ujawniania jakichkolwiek danych, usprawiedliwiających taką postawę.

2) Selektywność. Starannie wybierają przeciwników, stosując podejście “bij i uciekaj” wobec zwykłych komentatorów popierających przeciwnika albo skupiając atak na kluczowych oponentach, którzy znani są z bezpośredniości. Gdyby jakiś komentator włączył się w kłótnię, przechylając szalę zwycięstwa na stronę oponenta, atak obejmie i jego.

3) Przypadkowo. Mają tendencję do pojawiania się nagle i jakby przypadkowo, podnosząc nowy, kontrowersyjny temat, bez wcześniejszego udziału w ogólnych dyskusjach na tej konkretnej arenie publicznej. Podobnie lubią znikać, kiedy temat przestaje budzić zainteresowanie. Zostali prawdopodobnie skierowani tam z konkretnego powodu i z konkretnego powodu zniknęli.

4) Praca zespołowa. Często działają grupowo, wspierając się i uzupełniając wzajemnie. To oczywiście może zdarzyć się na każdym forum publicznym, ale tego typu częste wymiany przeważnie towarzyszą forom z udziałem profesjonalistów. Czasami jeden z graczy będzie infiltrował obóz przeciwnika, aby pozyskać dane dla taktyki wątłych argumentów lub jakiejś podobnej, mającej na celu osłabienie przeciwnika.

5) Anty-spiskowy. Prawie zawsze mają w pogardzie “teorie spiskowe” i zazwyczaj również wszystkich tych, którzy w żaden sposób nie chcą uwierzyć, że JFK nie został zabity przez LHO [Lee Harvey Oswald]. Zastanówcie się, dlaczego zatem – skoro tak pogardzają wyznawcami teorii spiskowych – skupiają się na obronie jakiegokolwiek tematu na grupach dyskusyjnych zajmujących się spiskami? Można by pomyśleć, że albo będą próbowali robić durni ze wszystkich i w każdym temacie, albo po prostu zignorują grupy, którymi gardzą. Nasuwa się więc usprawiedliwony wniosek, że mają jakiś skryty powód swojej działalności i poświęcania uwagi tym, którym ją poświęcają.

6) Sztuczne emocje. Dziwny “sztuczny” emocjonalizm i wyjątkowa gruboskórność – zdolność wytrwania nawet w obliczu przygniatającej krytyki i zupełnego braku akceptacji. Prawdopodobnie wynika to ze szkolenia w społecznościach wywiadowczych, że bez względu na dowolnie silne dowody świadczące przeciwko nim, zaprzeczają wszystkemu i nigdy się angażują się ani nie reagują emocjonalnie. W efekcie emocje dezinformatora mogą wydawać się sztuczne.

Większość ludzi, jeśli na przykład reaguje gniewem, wyraża swoją urazę odpierając zarzuty. Ale typy dezinfo przeważnie mają problem z utrzymaniem “wizerunku” i drastycznie zmieniają swoje udawane emocje i zwykle spokojny i beznamiętny styl komunikacji. To tylko praca i często nie są w stanie tak samo dobrze “odgrywać swojej roli” w medium, jakim jest Internet, jak potrafiliby w bezpośredniej rozmowie czy konfrontacji. Możesz spotkać się z wściekłością i oburzeniem w jednej chwili, nudziarstwem w następnej i gniewem później – emocjonalne jo-jo.

Jeśli chodzi o ich gruboskórność, żadna ilość krytyki nie odwiedzie ich od wykonania zadania. Będą kontynuować stare schematy dezinformacji, niczego w nich nie zmieniając pomimo krytyki, że ich gra jest oczywista. Ktoś bardziej racjonalny, kogo naprawdę obchodzi, co myślą inni, starałby się poprawić swój styl komunikacji, treść i tak dalej, albo po prostu zrezygnowałby.

7) Niespójność. Istnieje również tendencja do popełniania błędów, które zdradzają ich prawdziwe oblicze i motywy. Może to wynikać z nieznajomości tematu lub może być nieco “freudowskie”, że tak powiem, w tym sensie, że być może tak naprawdę w głębi wspierają stronę prawdy.

Zauważyłem, że często przytaczają sprzeczne informacje. Na przykład jeden z takich graczy twierdził, że jest pilotem marynarki wojennej, a swoje braki w zakresie poprawnej komunikacji (ortografia, gramatyka, niespójny styl) przypisywał temu, że skończył tylko szkołę podstawową. Nie znam zbyt wielu pilotów marynarki wojennej, którzy nie mają przynajmniej średniego zawodowego wykształcenia. Ktoś inny początkowo twierdził, że nie zna danego tematu czy sytuacji, a nieco później przypisywał sobie wiedzę z pierwszej ręki.

Kolejna cecha: Stała czasowa. Ostatnio odkrytą cechą objawianą na grupach dyskusyjnych jest kwestia czasu reakcji. Istnieją tu trzy sposoby, zwłaszcza gdy w operację tuszowania zaangażowany jest rząd bądź jakiś inny gracz posiadający władzę:

1)Wszelkie posty wysłane na grupą dyskusyjną przez namierzonego zwolennika prawdy mogą skutkować natychmiastową reakcją. Rząd i innych podobnie silnych graczy stać na płacenie ludziom za ślęczenie przy komputerze i czekanie na okazję do wyrządzenia szkody. Ponieważ dezinformacja w grupach dyskusyjnych działa tylko wtedy, gdy czytelnik ją widzi – szybkie działanie jest konieczne, w przeciwnym bowiem razie użytkownicy mogą zostać przeciągnięci na stronę prawdy.

2) Gdy z dezinformatorami mamy do czynienia w bardziej bezpośredni sposób, jak na przykład poczta elektroniczna, konieczne jest opóźnienie – będzie ono zwykle wynosić co najmniej 48-72 godziny. Pozwala to przedyskutować strategię zespołu pod kątem najskuteczniejszej reakcji, jest to również dość czasu, aby w razie konieczności “uzyskać zgodę” lub instrukcje od zwierzchników.

3) Również w przypadku grup dyskusyjnych, poza działaniem opisanym w punkcie 1. często można także odnotować przygowanie i odpalenie silniejszej amunicji w tym samym terminie 48-72 godzin – do gry wkracza zespół. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy będąca na celowniku poszukująca prawdy osoba lub jej komentarze zostaną uznane za ważne w sensie możliwości ujawnienia prawdy. Tym sposobem poważny użytkownik ujawniający prawdę będzie zaatakowany dwukrotnie za ten sam grzech.

http://www.proparanoid.net/truth.htm

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Russia threatens to bomb Qatar and Saudi Arabia

Posted by zenobiusz w dniu 29 czerwca 2013


Russia threatens to bomb Qatar and Saudi Arabia

Publication time: 25 June 2013, 03:07
A senior source in the Russian Air Force told to Moscow website Telegrafistthat Russia had plans to bomb Qatar and Saudi Arabia.He claims that the combat mission can be done by a unit of Su-27s, as well as by modern bombers Su-34s with extra fuel tanks, accompanied by the Su-27s.

„Today, the situation is such that even in case if the Su-34s do not have enough fuel to get out of Iran’s airspace on return flight, they will be able to land right there”, he said – „a combat radius of the Su-27s allows fly to the capital of Qatar and Saudi Arabia and return, the Su-34s do not have such radius”.

On the question when and why these plans developed, the Russian Air Force officer replied:

„Saudi Arabia is a key US ally in the region, not Israel, as many suggest, namely the regime of King Abdullah who is willing to get involved where you want to please his masters, so of course the Soviet Union was preparing plans for the destruction of this regime because without it – Saudi Arabia will no longer be an integral state and Washington will get hordes of barbarians who destroy their bases by using the same US military hardware”.

The Russians also claimed they needed no more than 24 hours for the entire operation to destroy the ruling circles of the two monarchies from the air.

Department of Monitoring
Kavkaz Center

 

Moscow denies information about evacuation of its base in Syria’s Tartus. U.S. begins to supply arms to rebels

Publication time: 27 June 2013, 20:29
Russian Defense Ministry denied the information on the evacuation of Russian military base in Tartus. This point of logistics remains Russian, and, moreover, continues to operate as usual, said the ministry.

„Information distributed on the eve by a number of media outlets on the withdrawal of Russian E & P personnel from to the Syrian port of Tartus is not true, quoted RIA News a Defense Ministry official. – The claims of the withdrawal of E & P staff from the Syrian Tartus was presented in the media extremely incorrectly and contradicts the real situation”.

 

Nevertheless, the Defense Ministry pointed out that there are really not a single Russian soldier in Tartus now since exclusively civilian personnel is servicing it: „This staff is still working normally. And there is no question of evacuation from Tartus at all”.

It is to be recalled that on June 25, a Russian newspaper Vedomosti, citing a source in the Russian Defense Ministry reported that all Russian military personnel had been withdrawn from Syria. Neither military nor civil servants of the Ministry of Defense are present in Tartus, nor there are Russian advisers in the units of the Syrian army, said the source of Vedomosti.

Also quoted was Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov’s interview to an Arab newspaper Al-Hyatt: „Now the Russian Ministry of Defense has not a single man in Syria. The point (Tartus) has no strategic or military value”.

 

Meanwhile, in the next month, the American command plans to arm the troops of „vetted” Syrian rebels, according to The Wall Street Journal.

According to the American newspaper, weapons are now transferred to Jordan, where there is a secret network of warehouses. The newspaper said that diplomats and officials were briefed on the plans of supply.

It is assumed that it will take up to three weeks for the United States to transfer weapons to the Middle East region. The CIA also plans to spend about two weeks on the interaction with the rebel groups, during which US intelligence agencies should make sure that they know how to properly handle the transferred military equipment.

 

President Barack Obama for the first time allowed the arms shipments for the Syrian opposition after the announcement of the White House that it had evidence of use by Damascus of chemical weapons against rebels. In late May, the European Union decided to lift the embargo on arms shipments to Syria, which also influenced the decision of Washington, according to Western experts.

The EU countries reported however, that they are not going to arm the rebels in Syria until August 1, and the current actions of the American command were associated with trying to establish a way for the joint European-American supplies, writes The Wall Street Journal.

Earlier, Saudi Arabia and Qatar expressed their readiness to send to the Syrian opposition anti-tank weapons and portable anti-aircraft missiles in the near future.

 

This was reported by The Washington Post, analyzing a meeting of the Friends of Syria.

The actions of participants in the meeting was a „collective response” to the request to send weapons. It was particularly expressed by Selim Idris, chief of staff of the so-called Free Syrian Army. As it turned out, Middle Eastern neighbors of Syria – Qatar and Saudi Arabia – are ready to transport weapons and can start shipping soon.

According to the newspaper, foreign ministers from 11 countries agreed on procedures designed to prevent arms from falling into the hands of „Islamic radicals”.

 

As pointed out by the newspaper, the decision was not unanimous: Germany topped the state who opposed weapon supply to the rebels.

It is to be recalled that the participants in a joint statement stated after a meeting of the Friends of Syria that each country was to determine what specific assistance it would deliver.

 

Department of Monitoring
Kavkaz Center

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Big Brother pod Krzyżem Pamięci,kto wyreżyserował spektakl ?

Posted by zenobiusz w dniu 28 czerwca 2013


Big Brother pod Krzyżem Pamięci

Andrzej Hadacz, wylansowany przez prorządowe media na najbardziej znanego z obrońców Krzyża Pamięci na Krakowskim Przedmieściu, pojawił się na Paradzie Równości razem z Ryszardem Kaliszem i Robertem Biedroniem. Wcześniej lider przeciwników Krzyża okazał się skazanym za gwałty kryminalistą. Po trzech latach pora zadać pytanie: kto wyreżyserował spektakl, który miał zniechęcić Polaków do pytań o Smoleńsk?

Jeśli nie wierzysz w to, że w sprawie Smoleńska Rosjanie prowadzą rzetelne śledztwo, to jesteś tacy jak ci spod Krzyża – taki miał być medialny wydźwięk awantury, którą cała Polska żyła latem i wczesną jesienią 2010 r.

A jacy oni są? Starzy, sklerotyczni, tępawi, ponurzy, zdewociali, słabi, niepełnosprawni. A jednocześnie niebywale agresywni, sfanatyzowani i usiłujący terroryzować resztę obywateli. Trudno wyobrazić sobie kogoś budzącego większe politowanie niż agresywny słabeusz.

Telewizyjne migawki pokazywały: ci, którzy są młodzi, pełni życia, robią sobie jaja z takich jak oni. Filmiki w internecie to był już Big Brother Ekstra, tylko dla dorosłych: mogliśmy zobaczyć, jak popychają ich, plują na nich, oddają mocz na ich znicze. Może to nieładnie, ale tamci aż się o to proszą przez swoją agresję – brzmiał przekaz.

Wnioski dla widza: nie gadaj o Smoleńsku, bo jak będziesz bredził o zamachu, będziesz taki jak ci, na których plują i oddają mocz. Na pewno tego chcesz? A poza tym to po cholerę nagle pchasz się w politykę? Nie wiesz, że tam chodzi tylko o to, żeby się nachapać?

A w ogóle, to od kiedy z ciebie taki dewot się zrobił? Odwaliło ci na starość? Że wcale nie jesteś stary? Widać masz początki sklerozy. Że nigdy nie byłeś dewotem? No to czemu gadasz tak jak te stare baby, wariatki spod Krzyża? Idź się z nimi modlić cały dzień. Albo może pokrzycz sobie „Gdzie jest Krzyż?!”, jak na tym teledysku w internecie.

Telewizyjny Big Brother, którego celem było wdrukowanie ludziom do głów schematu „domagasz się rzetelnego śledztwa – jesteś moherem spod Krzyża” trwał w mediach całymi tygodniami. Tysiące materiałów filmowych, radiowych, artykułów.

A gdyby tak zrobić na odwrót

Każdy profesjonalny dziennikarz wie, że wszystko można było przedstawić odwrotnie. Pokazać w telewizji rosyjskich pisarzy, inteligentów, obrońców praw człowieka, którzy powiedzą to, o czym w Rosji wie każdy człowiek z ulicy: niezależność rosyjskiej prokuratury czy sądów od rządu to fikcja. Rosjan mówiących, że to oczywiste, iż śledczy w sprawie Smoleńska zrobią to, co każe im Putin.

Można było pokazać młodych, profesjonalnych polskich prawników mówiących rzeczowo, z przykładami, że śledztwo jest prowadzone skandalicznie, a rosyjskie i polskie instytucje zajmujące się dochodzeniem to nieprofesjonalny, postkomunistyczny skansen.

Oburzenie na to, że instytucje państwowe działają skrajnie nieprofesjonalnie, mogło spowodować lawinę protestów młodych ludzi. Pytających, dlaczego tak jest, że my musimy wyjeżdżać za pracą na Zachód, a instytucje państwowe obsadzone są przez sitwy skorumpowanych, niekompetentnych starych urzędasów z czasów komuny. Co przy okazji Smoleńska pokazało się czarno na białym.

Przekaz byłby wówczas odwrotnością tego spod Krzyża Pamięci: to MŁODZI domagający się, by państwo w sprawie Smoleńska spełniło swoje zadanie, buntują się przeciwko STARYM, zramolałym, niekompetentnym, chcącym się nachapać ich kosztem urzędnikom.

Można było też pokazywać tłumy na Krakowskim Przedmieściu jako dowód, że Polacy w trudnych momentach chcą być razem, wzajemnie się wspierać. Można było przypominać relacje zachodnich reporterów podziwiających tę postawę Polaków – było takich wiele. A potem, zamiast kreować konflikt, można było powiedzieć: byliśmy razem w tych dniach, a teraz razem domagajmy się, jako pełnoprawni członkowie NATO i UE, prawdy i ukarania winnych, jak Amerykanie po World Trade Center. Tego wymaga nasz honor.

Dziennikarze śledczy mogli tę sprawę uznać za okazję nie tylko do zrobienia kariery, ale wręcz do trafienia do podręczników – jako ci, którzy rozwikłali jedną z największych zagadek XXI wieku.

Gdyby nie było Big Brothera

Kamery tego Big Brothera największe prorządowe telewizje mogły ustawić gdziekolwiek, a ustawiły akurat pod Krzyżem Pamięci. Gdyby ich tam nie było, nikt nie zwracałby specjalnej uwagi na kilkadziesiąt modlących się tam osób. Czasem ktoś z przechodniów zapaliłby znicz, postałby chwilę w zadumie albo – w szczególności, gdyby nie był z Warszawy – z czystej ciekawości obejrzałby, jak wygląda to miejsce.

Krzyż stałby jak wiele innych krzyży, monumentów, pomników na polskich ulicach. Nikt nie domagałby się, żeby go usuwać, więc i nikt by go nie bronił. Najpierw zniczy pod nim byłoby dużo, potem – cóż, czas robi swoje – coraz mniej. Pewnie zamiast Krzyża w pewnym momencie stanąłby tam jakiś pomnik, byłaby z tej okazji jakaś uroczystość, odmówiono by „wieczny odpoczynek”, powspominano.

Najbardziej znani polscy dziennikarze okazali się jednak niezainteresowani dochodzeniem prawdy w sprawie Smoleńska. Ich ambicje ograniczyły się do filmowania w tym czasie kilkudziesięciu osób koło Krzyża. Pokazywania ich milionom Polaków i kreowania wokół nich awantury.

Uwaga: zaczął Komorowski

Od tamtych wydarzeń minęły niemal trzy lata. I coraz więcej wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia ze spektaklem wyreżyserowanym przez służby specjalne. Pytanie, kto z uczestników spektaklu działał na rozkaz, a kto spontanicznie, pozostaje otwarte.

Przypomnijmy, że początkiem operacji „Krzyż” był wywiad, jakiego Bronisław Komorowski udzielił „Gazecie Wyborczej” krótko po zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Wcześniej Krzyż nie budził żadnych negatywnych emocji. 10 lipca prezydent elekt Bronisław Komorowski powiedział: „Pałac Prezydencki jest sanktuarium państwa. Krzyż, co było zrozumiałe, postawiono w nastroju żałoby, lecz żałoba minęła i trzeba te sprawy porządkować. Krzyż to symbol religijny, więc zostanie we współdziałaniu z władzami kościelnymi przeniesiony w inne, bardziej odpowiednie miejsce”. Czy przypadkiem słowa te padły z ust najbardziej prorosyjskiego polskiego polityka, blisko współpracującego z ludźmi dawnej wojskowej bezpieki?

To musiało wzbudzić sprzeciw. Pod Krzyżem Pamięci pojawiły się warty honorowe organizowane przez wiele zasłużonych organizacji. Pojawił się też szereg nikomu nieznanych osób, które ogłosiły się obrońcami Krzyża. Wśród nich Andrzej Hadacz, który od wielu osób domagających się prawdy o Smoleńsku zaczął zbierać numery telefonów. Spontaniczne pojawienie się pod Krzyżem nieznających się wcześniej osób umożliwiało wprowadzenie tam ewentualnych agentów strony przeciwnej.

Hadacz idealnie spełniał zapotrzebowanie mediów, które pragnęły pokazać „oszołoma” spod Krzyża. Okrzyki „Nienawidzę ich” oraz deklaracje, że Tusk i Komorowski powinni dostać kulkę w łeb, stały się medialnymi hitami. Dziennikarzy Hadacz witał okrzykiem „terroryści medialni, zasrańcy”.

„Gdzie jest krzyż”, czyli hit anonimowego autora

Niektóre stacje telewizyjne, jak choćby Polsat, emitowały w głównych programach informacyjnych materiały poświęcone tylko Hadaczowi.

Wylansowały też umieszczony na YouTube teledysk „Gdzie jest krzyż?” pokazujący obrońców Krzyża jako zbiorowisko sfanatyzowanych świrów. Z Hadaczem w głównej roli.

Twórca utworu podpisał się jako „Mr Hek”. Gdy dziennikarze próbowali ustalić, kim jest „Mr Hek”, okazało się, że nikt w środowisku muzycznym o kimś takim nie słyszał. Natomiast Hadacz mówił, że utwór mu się podoba i że zakasuje nim Dodę, a jeśli miałby 50 groszy od każdego wejścia w internecie, byłby milionerem. W głównej roli Hadacz pojawiał się też w spocie PO straszącym zwolennikami PiS „Oni pójdą na wybory. A ty?”.

W brutalnych atakach na obrońców Krzyża brali udział członkowie Ruchu Palikota. Tymczasem teraz podczas Parady Równości Hadacz pojawił się razem z nimi. O Ryszardzie Kaliszu mówił po imieniu, cieszył się razem z Robertem Biedroniem, a wcześniej fotoreporter „Gościa Niedzielnego” zrobił mu ukradkiem zdjęcie z Januszem Palikotem. „Koniec z dyskryminacją! I będę to mówił każdego dziesiątego na Krakowskim Przedmieściu, że wy jesteście całkiem przyzwoici! I żałuję, że nie ma tutaj ze mną żadnego biskupa ani księdza” – krzyczał Hadacz.

Gwałciciel pod Krzyżem

W czasie ataków na obrońców Krzyża człowiekiem, który przewodził osobom szydzącym z nich był Zbigniew S., ps. Niemiec, oskarżony w sprawie szantażowania senatora Krzysztofa Piesiewicza. Przyjeżdżał on pod Krzyż na wiele godzin, potrafił przebywać tam do rana. Tłumaczył, że młodzi ludzie nie będą głosować na Jarosława Kaczyńskiego, bo nie pozwoli pić piwa, zabierze internet i zabroni dziewczynom tańczyć.

O Zbigniewie S. głośno było kilkanaście lat wcześniej. W 1997 r. dziennikarze „Rzeczpospolitej” i Polsatu ujawnili, że Zbigniew S. został skazany na 9 lat więzienia za gwałt i napad z bronią w ręku. Policjanci wskazywali na bezwzględność działań grupy, do której należał „Niemiec”. – Mężczyźni dokonują napadów rabunkowych na agencje towarzyskie z użyciem broni palnej, rabują i gwałcą zastane tam osoby – można przeczytać w policyjnej notatce z 1995 r. Jak podała „Rzeczpospolita”, „funkcjonariusze podejrzewali, że grupa ta napadła na przynajmniej pięć agencji towarzyskich w samej Warszawie. Sąd udowodnił Zbigniewowi S. trzy napady z bronią w ręku, podczas których ukradł m.in. telefon, kalkulator i 600 zł gotówką. Zbigniew S. z kolegą zgwałcili Katarzynę M., współwłaścicielkę jednej z agencji. Ofiara zeznała na policji, że była wówczas w 7-tygodniowej ciąży, którą poroniła po 3–4 dniach (»każdemu z mężczyzn, którzy mnie gwałcili, mówiłam, że jestem w ciąży«), dodała również, że po gwałcie Zbigniew S. ukradł z jej łazienkowej szafki szampon i mydło. Sąd skazał „Niemca” również za gwałt na Monice J. z innej agencji towarzyskiej”.

Jaki interes człowiek z kryminalną przeszłością mógł mieć w pokazywaniu swojej twarzy do kamer? Naturalnym wydawałoby się, że raczej będzie obawiał się pokazywać. Czy wykonywał zlecenia kogoś, kto ma na niego haki?

Zapach Ochrany

Jak zwrócił uwagę dr Jerzy Targalski ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w programie „Kulisy manipulacji” w telewizji Republika, cała historia mocno pachnie metodami rosyjskimi, prowokacjami rodem z carskiej Ochrany.

Dodajmy, że metody te Rosja stosowała zarówno w czasach sowieckich, jak i w ostatnich latach. Gdy w latach 90. mały naród czeczeński upomniał się o niepodległość, świat patrzył na niego z podziwem. Zarzuty Rosji, że walka o wolność to terroryzm religijnych fanatyków, odrzucano. Zbyt świeża była pamięć zniewolenia połowy Europy przez Związek Sowiecki. Leżąca przecież w Europie Czeczenia chciała zbliżenia z UE i Stanami Zjednoczonymi.

W czasie pierwszej wojny w Czeczenii w latach 1994–1996 fundamentaliści islamscy stanowili tam absolutny margines, nieprzekraczający 2 proc. ludności, który niezbyt chętnie brał udział w walkach.

W latach 1996–1999 Czeczenia była de facto niepodległa. Wtedy, pomiędzy wojnami, w czasie gdy zwykli Czeczeni mieli kłopoty z podróżowaniem po Rosji, pod Moskwą organizowano obozy, w których szkolono islamskich fanatyków – wahabitów. W wyniszczonej Czeczenii kolportowali oni ulotki wydawane na błyszczącym papierze.

Po owej pracowitej agitacji przyszedł 1999 r. Zdobywający władzę Putin oskarżył Czeczenów o wysadzenie bloków mieszkalnych. A w Czeczenii rozpoczęło się ludobójstwo na gigantyczną skalę. Po nim terrorystyczna ideologia wahabitów zaczęła padać na bardziej podatny grunt. Ci, którym zamordowano bliskich, stali się skłonni do stosowania metod terrorystów. Stworzyło to, szczególnie po 11 września 2001 r., warunki, w których Putin mógł przy milczeniu świata bezkarnie eksterminować Czeczenów.

Przy kolejnych atakach terrorystycznych – na rosyjski teatr na Dubrowce i szkołę w Biesłanie – pojawiały się informacje wskazujące na to, że stoją za nimi rosyjskie służby. Jednocześnie wśród ich wykonawców byli doprowadzeni do ostateczności ludzie, którym zabito bliskich.

Czy akcja z obrońcami Krzyża Pamięci nie była zastosowaniem tego samego schematu wykreowania wygodnego dla siebie wroga, tyle że w wersji złagodzonej, bo sprawy dzieją się w centrum Europy?

Zyskali na czasie

Jeśli wierzyć sondażom, operacja „Krzyż” była skuteczna. Według sondażu firmy SMG KRC z końca sierpnia 2010, tylko 6 proc. warszawiaków opowiadało się za pozostawieniem krzyża przed Pałacem Prezydenckim. W sondażu CBOS z początku września 2010, 77 proc. badanych opowiedziało się za przeniesieniem Krzyża, a przeciwnego zdania było 13 proc.

I o to chodziło. Dochodzenie prawdy udało się skojarzyć z grupą osób budzących negatywne emocje. Funkcjonariusze kłamstwa smoleńskiego zyskali na czasie. Odrabianie strat przez domagających się prawdy musiało trwać długo, a na część Polaków schematy zainstalowane wówczas w ich głowach wpływ mają do dziś.

Piotr Lisiewicz

Posted in Bez kategorii | 1 Comment »

Meczeństwo Chrześcijan.Syrian Orthodox bishop and his assistant, beheaded by militants logistically protected by Israel and armed by NATO/EU/USA/petromonarchies

Posted by zenobiusz w dniu 28 czerwca 2013


Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie….Europa milczy.(zen)

Syrian Orthodox bishop and his assistant, beheaded by militants logistically protected by Israel and armed by NATO/EU/USA/petromonarchies

(Before It’s News)

http://beforeitsnews.com/christian-news/2013/06/syrian-orthodox-bishop-and-his-assistant-beheaded-by-militants-logistically-protected-by-israel-and-armed-by-natoeuusapetromonarchies-2-2477992.html

Syrian Orthodox bishop and his assistant, beheaded by militants logistically protected by Israel and armed by NATO/EU/USA/petromonarchies  THANKS ALOT USA FOR VOTEING FOR AN ISLAMIC TERRORIST

Great job with our tax dollars

when is it going to end when the people in america wake up and see congress and obama are all behide this

they spend our tax dollars to kill christians world wide

but why should that bug you

it aint you be in raped or beheaded

but soon it will be in a us city near you

OB
Note: Video Below Article

The two are brutally executed – beheaded with a small combat knife. Echoing previous beheading recorded by insurgents, the head is held up to the cheers of onlookers and then placed on the body.

This month has seen an escalation in sectarian atrocities committed by insurgents, who have been publicly armed and supported by America, Saudi Arabia, Qatar, Turkey and other actors. Indeed, the atrocities are coinciding with further arms transfers – with new advanced weaponry witnessed in the hands of militants in the past number of weeks.

The most recent beheading recorded on video and uploaded to the internet, reportedly took place in Idlib countryside.

lett Metropolitan Paul (Yazigi), of Aleppo, right Syriac Archbishop Youhanna (Ibrahim) Both Orthodox Bishops were kidnapped by armed militants in April.left Metropolitan Paul (Yazigi), of Aleppo, right Syriac Archbishop Youhanna (Ibrahim)
Both Orthodox Bishops were kidnapped by armed militants in April.

Recently, a Catholic priest was executed by foreign militants. The monastery in which he resided was burnt and looted, echoing the events of a massacre in Homs last month which resulted in the entire population of a Christian village being wiped out and their houses and possessions burnt. Two Christian bishops who were kidnapped by Chechen gunmen in Aleppo earlier this year, are still missing.

As well as Christians, Shia villages are receiving the brunt of a boldly-confident insurgency. This newly-found confidence has resulted in having just recently received confirmation of America’s intent to supply them with more weapons. Last week, militants massacred dozens of villagers in the province’s town of Hatla. Since then, summary executions and sectarian house-to-house raids have taken place.

The reported beheading of the two Christians comes about the same time America has started sending arms to rebel fighters, the Wall Street Journal revealed this week. The Journal reported the Central Intelligence Agency just began transporting weapons to Jordan for eventual transfer to Syrian fighters.

The weapons transfer is aimed at helping Free Syrian forces oust Mr. Assad. It’s scheduled to coincide with arms shipments from other European and Arab allies for a planned and coordinated rebel attack set for August, the Journal reported.

WARNING: VIDEO VERY BLOODY, PUBLISHED AND DISTRIBUTED NOT FOR SHOCKING BUT TO SHOW THE CRIMINAL AND BARBARIAN  NATURE OF THE SO-CALLED “OPPOSITION” THAT ZION/OBAMA/CAMERON/NATO/EU ARE SUPPORTING & ARMING

DOWNLOAD, SPREAD AND SAVE THIS VIDEO BEFORE IT IS REMOVED FROM YOUTUBE

The following video is extremely graphic and viewer discretion is advised. WARNING:  This Video Contains Graphic Scenes.  Please do not view in the presence of children (or adults)

Many thanks to Arabi Souri, a Syrian activist for the translated version of the video.

 

Film drastyczny  na dole strony w linku:

http://beforeitsnews.com/christian-news/2013/06/syrian-orthodox-bishop-and-his-assistant-beheaded-by-militants-logistically-protected-by-israel-and-armed-by-natoeuusapetromonarchies-2-2477992.html

Syrian Orthodox bishop and his assistant, beheaded by militants logistically protected by Israel and armed by NATO/EU/USA/petromonarchies

Report abuse

Posted in Bez kategorii | 3 Komentarze »

Kto jest bohaterem niektórych blogów.

Posted by zenobiusz w dniu 27 czerwca 2013


Alex Jones And STRATFOR Linked To The Assassination Of Andrew Breitbart

Thursday, June 27, 2013 12:48

(Before It’s News)

Alex Jones And STRATFOR Linked To The Assassination Of Andrew Breitbart

Posted: May 25, 2012 in Alex JonesBreaking News

Alex Jones & STRATFOR
Est. 1996

In a desperate attempt to hide Jones’ connection to STRATFOR, both Jones and STRATFOR appear complicit in the plot to assassinate Andrew Breitbart. 

May 25, 2012
Truther.org News

On February 12, 2012, David Chase Taylor ofTruther.org broke the story that Alex Jones was likely an intelligence tool for STRATFOR, a private Zionist intelligence agency located in Austin, Texas. As detailed in the original article, STRATFOR admits to being an intelligence gathering center and therefore it stands to reason that Alex Jones and his affiliates of Inforwars and PrisonPlanet have likely been gathering intelligence, data and information on patriotic Americans since 1996, coincidently the exact same year that STRATFOR was founded.

The Cover-Up  is Always Worse than the Crime

What has transpired since the Alex Jones-STRATFOR connection was made is quite shocking, especially considering there is now evidence herein linking Alex Jones and STRATFOR directly to the murder of journalist Andrew Breitbart. Not only did Jones and STRATFOR collude with other intelligence operatives such as Wikileaks, Larry Sinclair, Wayne Madsen, Wesley Rawles, Mark Dice and Jason Bermas in an attempt to whitewash the Jones-STRATFOR connection, Jones and STRATFOR had their intelligence operatives attack the author and messenger, David Chase Taylor, repeatedly with vicious personal attacks while NEVER once addressing the evidence disclosed by Taylor.

“Bilderberg” in German or Deutsche Means “Photo Mountain”

Since Alex Jones has been made as an American traitor, he will likely be exiting from public life, but not before he completes his mission of prematurely ejaculating the 2nd American Revolution. This future act of treason will likely occur when Alex Jones and Mark Dice descend upon the 58th annual meeting of the “Bilderberg” Group between May 31, 2012 and June 3, 2012 in Chantilly, Virginia. “Bilderberg” in German means “photo mountain” and after Jones and Dice are done provocateuring an armed riot in Virginia, the internet will be littered with thousands of photos of useful idiots shooting guns at New World Order puppets while the true Zionist control of America sits back and pulls the strings.

“You don’t know who’s good or bad until you get to that crisis point.” ~ Alex Jones, October 14, 2011

The Alex Jones/STRATFOR Timeline:

February 02, 2012: Infowars: Alex Jones Announces Nationwide Speaking Tour
February 12, 2012: Truther.org News: Is Alex Jones A STRATFOR Double Agent?
February 15, 2012: Infowars: Alex Jones Cancels Nationwide Speaking Tour
February 16, 2012: Infowars changes Alex Jones Show logo (see below)
February 16, 2012: Truther.org News: Alex Jones Cancels Speaking Tour 3 Days After Exposure As STRATFOR Double Agent
February 26, 2012: Race War False-Flag Averted in Orlando, Florida (Night Trayvon Martin was Killed)
February 27, 2012: Alex Jones & Infowars STRATFOR Whitewash Begins (see articles below)
February 28, 2012: Associated Press: STRATFOR Disinformation Piece
March 01, 2012: Infowars: Assassination of Andrew Breitbart
March 01, 2012: Larry Sinclair: “Wait ‘Til They See What Happens March 1st”
March 01, 2012: Guardian: STRATFOR Active in Austin
March 02, 2012: Infowars: Breitbart: “Wait ‘Til They See What Happens March 1st”
March 02, 2012: Alex Jones Attacks STRATFOR (YouTube Video 1, YouTube Video 2)
March 04, 2012: David Chase Taylor Hit Piece # 1: Truther.org Exposed, Alex Jones STRATFOR Myth Debunked
March 05, 3012: Intel Hub: Jason Bermas Attacks Jones STRATFOR Connection
March 05, 2012: David Chase Taylor Hit Piece # 2: Chased Far From Reality: A Super Bowl Nuke Conspiracy Theorist Run Amok
March 07, 2012: Infowars: Breitbart’s Obama Video A Hoax
May 24, 2012: Alex Jones Show logo changed, again, day before the release of this article

Alex Jones Cancels Nationwide Speaking Tour (February 15, 2012) 
In a YouTube video originally uploaded on February 2, 2012, Alex Jones states, “Alex Jones here announcing the first of many trips that I’m gonna take across this wonderful United States that we live in”. On the February 15, 2012, broadcast of the Alex Jones show, just three days after Taylor’s original article entitled “Is Alex Jones A STRATFOR Double Agent?” was published, Jones abruptly canceled his nationwide speaking tour without reason except that “the collapse is so imminent”. Jones then went on to attack the links between himself and STRATFOR by stating that he started his radio broadcast in 1995 and that was indeed self-made.

Access: 10 Reasons Why Alex Jones Should Be Tried For Treason

Alex Jones Show Changes Logo (Feb 16, 2012)
Immediately after the original story broke that Alex Jones was likely an intelligence tool of STRATFOR, the Infowars website removed the Alex Jones Show banner (Photo 1), which looks almost identical to the Alex Jones-STRATFOR photo in the original Truther.org story. Although the colors of the Alex Jones Show is and always has been Israeli blue, a brand new green Alex Jones Show logo (Photo 2) was uploaded on the Infowars website in an obvious attempt to distance Alex Jones from STRATFOR. The strange looking and oddly colored green Alex Jones Show logo stayed up on Infowars until May 24, 2012, coincidently just 1 day prior to this story being published. The new Alex Jones Show logo (Photo 3) is another obvious clue that the cover-up involving Alex Jones and STRATFOR continues even today.

UPDATE
On or about August 17, 2012, Alex Jones again changed the Alex Jones Show banner (see below) on the Infowars.com website. This is the 3rd time Jones has changed the banner in roughly 6 months. Previously, Jones had used the same Alex Jones Show banner (Photo 1) for at least 3 or 4 years. As people around the world continue to discover Jones’ true motives and aspirations, Jones and Infowars.com are doing their best to cover it up.

STRATFOR Email Mentioning Alex Jones (February 27, 2012)  
On February 27, 2012, roughly 2 weeks after the original story linking Jones to STRATFOR had been published, WikiLeaks release an alleged email from STRATFOR mentioning Alex Jones in a negative light. The timing of the STRATFOR email release by Wikileaks was rather curious, especially considering thatSTRATFOR was allegedly hacked in December of 2011. The bogus STRATFOR email was then used by Jones, Infowars and other intelligence operatives to attack STRATFOR in a desperate attempt to distance Jones from STRATFOR­.

STRATFOR Email: “The US Govt needs to make body pics available like the MX’s do, with OBL’s pants pulled down, to shout down the lunatics like Alex Jones and Glenn Beck.”

The alleged STRATFOR email was an obvious and blatant straw man fallacy aimed at deceiving Jones’ listeners into believing that the STRATFOR buzz surrounding Jones was about a one sentence blurb about Jones being a lunatic rather than the real connections made between Jones and STRATFOR in the original Truther.org article. To Jones’ credit, the trickery did manage to fool a lot of people who had heard about the Jones-STRATFOR connection second hand. Although the STRATFOR email did manage to muddy the waters in respect to the Jones-STRATFOR connection, it also proved that there is a direct working relationship between Alex Jones, STRATFOR, and Wikileaks.

The Alex Jones-STRATFOR Whitewash (February 27, 2012 – Present)
Shortly after the Alex Jones-STRATFOR story became a viral internet sensation, Alex Jones, Infowars and Prison Planet began publishing story after story with “STRATFOR” in the headline. The STRATFOR news articles were a calculated move to again muddy the waters in respect to the information linking Jones to STRATFOR. By publishing a number of new Infowars and Prison Planet stories with STRATFOR in the headline, people searching online for information linking Jones to STRATFOR would be led astray. The STRATFOR stories were then carried by hundreds if not thousands of alternative news websites which muddied the waters even farther. If the allegations linking Jones to STRATFOR were not true, why so many suspiciously timed STRATFOR stories?

February 27, 2012: Israel, Kurdish fighters destroyed Iran nuclear facility, email released by WikiLeaks claims
February 28, 2012: Wikileaks Global Intelligence Files: Israel
February 29, 2012: Stratfor Emails: Israel Has Destroyed Iran’s Nuclear Program
March 03, 2012: LEAKED STRATFOR EMAILS: Analysts Didn’t Believe Bin Laden Was Buried At Sea
March 04, 2012: Leaked Stratfor Email Calls Ground Zero Mosque Imam ‘an FBI asset’
March 05, 2012: Hacked Stratfor Emails: Osama’s Body Not Dumped at Sea
March 06, 2012: Stratfor Wanted To Show Bin Laden Body Photos To Shut Up “Lunatics Like Alex Jones & Glenn Beck”
March 06, 2012: Leaked Email: Pentagon Admits Plan To Direct Terror Attacks Inside Syria
March 07, 2012: Stratfor leaks: NATO commandos in illegal special ops in Syria
March 20, 2012: Stratfor Emails: US Government Contractor Was Involved In Gaddafi Killing
March 20, 2012: Stratfor Emails: Google Behind Middle East Regime Change
April 06, 2012: Leaked Stratfor emails show US security firm SCG is helping Syrian rebels

STRATFOR Disinformation (February 28, 2012) 
In an apparent attempt to muddy the waters even further in respect to the the Alex Jones-STRATFOR connection, the Associated Press (AP) purposefully disseminated fraudulent information about STRATFOR. In the February 28, 2012, story picked up by the Advocate, the AP claims that, “Stratfor was founded in Baton Rouge by George Friedman in 1994 and called LSU its home until 1997, when Friedman moved the company to Austin.” One quick look at the STRATFOR website or the STRATFOR Wikipedia page, and it’s evident that STRATFOR was indeed founded in 1996 in Austin, Texas. The disinformation by the AP was likely released in an attempt to distance the founding of the Alex Jones Show in Austin, Texas in 1996, from that of the founding of STRATFOR in Austin, Texas, in 1996. Clearly, they are one in the same entity.

Assassination of Andrew Breitbart (February 29, 2012) 
The assassination of political activist Andrew Breitbart is disturbing for many reasons, but mainly because Breitbart died on the Thursday evening of February 29, 2012, the exact same time that the story regarding Jones and STRATFOR became a viral internet sensation. While Breitbart’s time of death is officially listed as Friday March 1, 2012, he died around 12:30 am Thursday night shortly after allegedly drinking two glasses of wine with dinner, the second of which was likely spiked with cyanide or another untraceable toxin.

As the March 2, 2012, Infowars story stated, “In a stunning coincidence, It appears Andrew Breitbart suffered his untimely death just hours before he was set to release damning video footage that could have sunk Barack Obama’s 2012 re-election campaign.” Although Breitbart was allegedly killed by the Obama administration to stop the video release of Obama’s alleged Communist terror connections (see below), evidence now suggests that Breitbart was murdered by intelligence services linked to Alex Jones and STARTFOR in a desperate attempt to create a major conspiracy and subsequent internet buzz to distract from the viral internet story linking Alex Jones to STRATFOR.

Aside from Alex Jones, Israeli owned Fox NewsJewish radio host Michael Savage and Jewish news guru Matt Drudge were the loudest in reporting the murder of Breitbart as a potential Obama assassination. Despite what Jones had repeatedly stated on his radio program in respect to Breitbart’s unexpected death, Breitbart was Jewish and supported Zionist wars and policies in the Middle East. There was really nothing anti-establishment about Breitbart, unless he had a recent change of heart that went unreported. In what appears to be a sickening twist of irony, Breitbart may have been killed for political gain by the very same Zionists he supported. In retrospect, it was Alex Jones, Infowars andSTRATFOR which benefited the most from the distraction that was the assassination of Andrew Breitbart.

Fake Breitbart Story (March 1, 2012)
A suspicious and timely news story published on March 1, 2012, by Larry Sinclair, the alleged former homosexual lover of Barack Obama, claimed that Andrew Breitbart was all set to release a damning video about Obama’s alleged Communist terror connections on March 1, 2012. Well, that never happened. A closer look at the facts surrounding the release and propaganization of the fictional story sheds even more light on the Alex Jones-STRATFOR cover-up.

1. The Sinclair story entitled, “Wait Til They See What Happens March First”, was actually written on March 1, 2012, about an alleged incident that was to occur March 1, 2012! The desperation and obvious fraud in the timing and revelation of the story is unprecedented.
2. Although the statement regarding the Obama video by Breitbart to Sinclair allegedly took place on February 9, 2012, despite having his own news website, Sinclair only published the story once Breitbart was dead.
3. The story by Sinclair could not have been published prior to the death of Breitbart, as Breitbart would have been alive to refute it.
4. The alleged statement by Breitbart to Sinclair was never corroborated by any witnesses, audio, or video.
5. The story by Sinclair was then exclusively picked up by Infowars and Prison Planet and disseminated without regard for the aforementioned issues.
6. Ultimately, like the Sinclair news story, the Obama video that Alex Jones and others repeatedly cited as the main reason for the assassination of Breitbart by Obama has now been revealed as a total hoax.
7. When the Alex Jones-STRATFOR Breitbart assassination cover-up becomes a viral internet sensation, it should come as no surprise if another Obama hoax video by Breitbart’s people is suddenly discovered.

Access: 10 Reasons Why Alex Jones Should Be Tried For Treason

STRATFOR Active In Austin (March 1, 2012)
March 1, 2012, story reported in the Guardian stated that, “The Texas Department of Public Safety has an undercover agent at Occupy Austin who was disclosing information to contacts at Stratfor. Stratfor also is hired by multinational corporations to glean “intelligence” about critics.” The Guardian story appears to have been released to further muddy the waters surrounding Alex Jones and STRATFOR. By somehow linking the STRATFOR intelligence gathering operation to the Occupy Movement, the story is insinuating that STRATFOR is a boots on the ground type of operation. The story also implies that STRATFOR outsources intelligence gathering to multinational corporations, another calculated attempt to distance STRATFOR’s role from that of Alex Jones.

Alex Jones Attacks STRATFOR (March 3, 2012) 
In YouTube videos of Alex Jones uploaded on March 3, 2012, Jones repeatedly attacks STRATFOR in a calculated attempt to distance him from the private security firm and deceive his listeners. Jones went on the offensive desperately trying to distance himself from STRATFOR, but admits in the process of his attack that he has contacted STRATFOR more than 20 times over the years, clearly indicating a relationship between the two.
Alex Jones Word for Word (Video 1
“Isn’t STRATFOR really just a megaphone to put out Pentagon propaganda so they can act like, look private intelligence groups are saying this, because STRATFOR is based here in Austin, and they even had a local radio show on 590, a piece they would do, and I would listen, and it just sounded like propaganda, not real intelligence…All STRATFOR was doing was reporting on what was already in the news, and now the medias like, it’s a private intelligence group, it’s like God said it, because it was in an email, and you read it, it’s just a bunch of garbilee-gook…

…I’ve been out of town for a week and a half and he just told me I was mentioned in a STRATFOR email…Because I saw some YouTube comments going, Jones, they’re call you a kook at STRATFOR, and I just didn’t believe that…Oh wow, so [STRATFOR] called me a crazy…You know what, I’m going to challenge Dr. Friedman, because I’ve asked him on like 20 times over the years, literally, I’ve asked him over and over…They put out fake intelligence to argue that the other intelligence is wrong so you believe the general story…But the main story is true…”
Alex Jones Word for Word (Video 2
“Well there is this idea that, ooooh STRATFOR, you know I could start a group called Geniusore, even more awesomer, you know oh oh oh my God, and your right, it’s just a bunch of crusty guys in there picking their nose just like just calling people lunatics and spewing garbage out…I’ve got to be honest; I know that Debka is an Israeli front, probably even Shin Bet domestically, but I found overall their stuff turns out to be more accurate than STRATFOR, cause you know they were admitting that, Ya they were using Al Qaeda to attack Libya, Ya, there’s three groups invading Syria, this is going to happen in a few months; I found Debka has actually been pretty accurate…

And overall it just creates a fog of war to confuse those that aren’t that informed…And I was seeing this stuff on YouTube, comments like, Hey! When are you gonna talk about the STRATFOR thing? And I’m like what? And of course they never put any facts…No wonder those STRATFOR guys every time I call to get them on as a guest will never return our phone call. That’s it, next week go down there. Isn’t it downtown? Probably bunch of guys literally just sitting there with chimpanzees and typewriters randomly typing stuff the way this is written. Ha ha ha. Anyways, at least here we try to get it right and actually do some research. You know. That’s why we’ve been so accurate. You want real intelligence? We’re giving it to you…

David Chase Taylor Hit Piece # 1 (March 4, 2012) 
On March 4, 2012, a brand new blog entitled “Slip Catchers” was started by an unknown intelligence operative likely working for the Alex Jones-STRATFOR intelligence operation. The unknown author wrote a vicious article attacking Truther.org founder David Chase Taylor and even states, “David Chase Taylor fashions himself as an Andrew Breitbart of the “truther” movement”, an obvious threat as Breitbart was assassinated only 3 days prior.

As is the case with most hit pieces, they generally attack the messenger, not the message. Despite Taylor having his own website with up-to-date and accurate information about himself personally, his 9/11 truth activism in San Diego, his U.S. nationality, his book entitled The Nuclear Bible, and his well-known case for Swiss Asylum, the article, clearly written by a professional, conveniently left out all pertinent information regarding Taylor and his beliefs while pathetically attempting to paint Taylor as an ego maniac hell bent on world domination.

Aside from routinely misquoting Taylor and engaging in character assassination, the blog’s author failed to mention that Jones himself stated he the he canceled his nationwide speaking tour because, “The collapse is so imminent”, the sole crux of Taylor’s article. The author or other intelligence operatives then spammed many of the Alex Jones-STRATFOR YouTube videos is a desperate attempt to swing popular opinion back to the side of Alex Jones.

Jason Bermas Attacks Alex Jones/STRATFOR Connection (March 5, 2012)
In a video uploaded on March 5, 2012, former Infowars employee and intelligence operative Jason Bermas took to YouTube in another desperate attempt to dispel evidence linking  Alex Jones toSTRATFOR. In the video, Bermas deceivingly claims that the link between Jones and STRATFOR have everything to do with the bogus WikiLeaks’ Alex Jones-STRATFOR email, and nothing to do with Jones working for STRATFOR, an obvious straw man fallacy.

The original article linking Jones to STRATFOR mentions nothing in respect to the bogus WikiLeaks’ Alex Jones-STRATFOR email, and is clearly another desperate move by Bermas and his Zionist handlers to create mass confusion surrounding the Jones-STRATFOR connection. Bermas goes on to state that Jones canceled his speaking tour because of technical issues arising from traveling, another blatant lie as Jones himself stated that he canceled his nationwide speaking tour because, “the collapse is so imminent”. Since Jones generally holds his speaking engagements on the weekends, he could easily fly to any destination within the continental United States within 5 hours, enabling him to avoid any potential technical issues, making Bermas’ point even more ridiculous.
Jason Bermas Word for Word
“And of course all this ridiculous stuff that I’m an agent, Alex is an agent, yada yada yada yada yada. Ok, well, I wanna address one of those concerns right off the bat. I don’t even know why I am addressing it because it is so asinine, so ridiculous, so without merit, that I don’t think that he should have to answer for it. Why doesn’t Alex Jones answer for this? Why doesn’t Alex Jones answer to this? Because it’s a bunch of Johhny Nonsense and none of it has any validity whatsoever. Now, what am I talking about? This week, Wikileaks released the STRATFOR emails…

…Now, I had somebody post that uh you know there was this big link between Alex Jones and STRATFOR, with zero evidence whatsoever. The big hook up was that Alex had canceled his speaking tours just days into it because of the STRATFOR email link. Well, I can tell you that from experience at working at Infowars that only reason that Alex would have cut that think short, if you were listening to the shows anytime last week, it broke up quite a bit….I would imagine that was the problem.

And I can only see him cutting his tour short because of that. It had nothing to do with the STRATFOR emails, as 5 million emails have leaked and not one of them is linked to Alex Jones. And of course, it’s Oh STRATFOR and Alex Jones works together with the CIA, and the Mossad and the Jesuits, and every other ridiculous thing that has been put on the internet so far.

Now why I am continuing on with this, why am I discussing this at such length? Well because I went back and forth with somebody as if they were in the “I hope it’s not true Jason”. And I just said, well look at the links. There’s not one piece of actual evidence whatsoever linking Alex Jones to STRATFOR or any of these ridiculous claims…”

David Chase Taylor Hit Piece # 2 (March 5, 2012)
On March 5, 2012, James Wesley Rawles of Survival Blog, a former Army Intelligence Officer who routinely appears on the Alex Jones show, attacked David Chase Taylor in much the same manner as the author of Slip Catchers. Although Rawles claims that Taylor has been “chased far from reality”, specifically in respect to the three terror incidents listed below, nothing could be further from the truth. As evidenced via the links, there is ample evidence to support all of Taylor’s claims and more. The fact is, Rawles is and always will be an Army intelligence tool and therefore it should come as no surprise that he is a horrible researcher and an even worse journalist. Rawles appears to be the victim of one too many experimental Army vaccinations which has apparently rendered him mentally inferior and unable to comprehend false-flag terror operations.

1. 9/11 Terror Attacks were executed by the Israeli Mossad (September 11, 2001)
2. Super Bowl XLV was targeted by Zionists for nuclear terror (February 6, 2011)
3. 2011 Norway Terror Attacks were executed by Israeli Mossad (July 22, 2011)

Obama Video Hoax (March 7, 2012)
The suspicious and timely story published by Larry Sinclair March 1, 2012, claiming that Andrew Breitbart was all set to release a video about Obama’s alleged Communist terror connections on March first, turned out to be a complete fraud and hoax, as the video in question was a previously released video from 2008. Essentially, the failure to produce the super-hyped Obama video is the smoking gun in the assassination of Andrew Breitbart, for if there was no video there would be no motive. If there was no motive for the assassination, there would be no story to distract people from the Alex Jones-STRATFOR connection

According to an Infowars article,“This is surely not the video that Andrew Breitbart was dying to release at the 2012 CPAC conference weeks before his untimely death. As predicted by Alex Jones, Mancow Mueller and others, the public will be distracted with less than bombshell issue while the real revelations Andrew Breitbart said he held likely ‘go with him to the grave,’ as Mancow put it earlier today.” No Mr. Jones, this was not the video because there is no video. In retrospect, it is now clear that the entire Obama video hoax was a premeditated false-flag by the Alex Jones-STRATFOR intelligence operation in order to save Jones from exposure.

Interesting Revelations

Darth Vader & Alex Jones
Of all the music available to Alex Jones for the introductory music to his radio show, he chose the Star Wars musical theme of none other than Darth Vader. For the last sixteen years, Jones personally chose the most sadistic and evil character outside of Adolph Hitler to represent the Alex Jones Show. This particular music selections was no accident, but rather a choice made by Jones for approximately 4,000 shows in a row. Aside from playing the Darth Vader music, Jones also enjoys dressing up as Darth Vader, another clear sign that Alex Jones has chosen the Dark Side.

Access: 10 Reasons Why Alex Jones Should Be Tried For Treason

Alex Jones Illuminati Cards 
Believe it or not, the Illuminati card game released in 1995 predicted the 9/11 attacks (Pentagon & Twin Towers), the Gulf Oil Spill and the Fukushima nuclear disaster. The game also predicts a coming bio-terror pandemic and what appears to be an Alex Jones/Ron Paul betrayal. The city of Austin, Texas, is not only home to Alex Jones, STRATFOR and a host of other political operatives such as Steven Jackson, the founder of the Illuminati card game, but it’s only a couple hundred miles away from Lake Jackson, Texas, which is home to U.S. Congressman and 2012 U.S. Presidential candidate Ron Paul.

Therefore, it should come as no surprise that both Alex Jones and Ron Paul have their own Illuminaticards made by fellow Texan Steven Jackson. The representations of Jones and Paul are spitting images and indicate that both men are part of the plan to prematurely ejaculate the 2nd American revolution. The betrayal of Jones and Paul was all set for the night of February 6, 2011, but a book entitled The Nuclear Bible managed to postpone it. The Jones/Paul deception will likely come in the wake of a national terror event whereby Jones and Paul will by bait the Infowarriors and Ron Paulers alike into taking up arms against American police and military.

Looking Forward

Future Assassination of Alex Jones
Based on the speed at which news and events in respect to the Alex Jones-STRATFOR connection continue to develop, a staged assassination of Jones may be the cards. Jones’ time as the so called leader of the 9/11 Truth movement is quickly coming to an end, and based on his recent rhetoric, Jones seems to be preparing his audience for his eventual assassination. By staging a Jones assassination, Jones will become an instant martyr and a legend in the minds of many uninformed Americans who were unaware of his treasonous behavior. In the aftermath of his alleged death, the Infowars crew will likely call on Jones’ fans to revenge the death of their departed leader. While most of Jones’ listeners won’t listen to anybody but the voice but Jones, there are a few listeners that will heed the Infowars call to attack American police and military.

Alex Jones Heart Attack
Shortly after the Alex Jones-STRATFOR connection was made, COINTELPRO agent Mark Dice has been conditioning his minute audience on his weekly show that Alex Jones may die of a heart attack anytime. Dice went to great lengths to illustrate how he could see Jones getting so fired up fighting the New World Order that his heart could just give out. A heart attack would be a clean way for Jones to leave his position without a lot of questions as to why. If a staged Alex Jones heart attack does occur, it will most likely happen while Jones is on the air. Jones, a former actor, would easily be able to fake the heart attack in such a way that his audience would believe it.

Escape to Israel
Jones escape from America has no doubt been planned for some time. Post assassination or heart attack, Jones will likely flee to the apartheid state of Israel where he and his Israeli wife will have access to Israeli citizenship. Behind the walls that divide Palestinians from Israelis, Jones will be protected from American retaliation which is sure to find him within the continental Unites States.Alex Jones’ repeated denials and lies in regards to Zionism clearly indicate that he is a Zionist tool and therfore it is highly likely that for his betrayal of the American people, Jones would take his 30 pieces of silver in the form of land somewhere in Israel.

Conclusion
The Alex Jones-STRATFOR connection has serious implications and therefore it’s no wonder that there has been such a concerted effort to cover it up. If Jones is an intelligence operative, then so too are all the other activists Jones has built up and fostered over the years. Individuals such as Mark Dice, Jason Bermas, and Luke Rudkowski now must wonder if there COINTELPRO cover will hold throughout the summer. The crux of the matter is that exposing Alex Jones, STRATFOR, and their partners in crime is the first step towards getting a real and independent investigation into 9/11 and saving America from is rapid free-fall. America and Alex Jones are run by Zionists, not a New World Order. The sooner Americans figure this out, the better.
About the Author: David Chase Taylor is an American journalist living in Zurich, Switzerland, where he has sought political asylum after the release of his first book entitled The Nuclear Bible. In May of 2012, Taylor released The Bio-Terror Bible, which exposes the coming global bio-terror pandemic. Taylor has also revealed the future assassination of Barack Obama by the Israeli Mossad, as well as the Alex Jones links to STRATFOR.

Report abuse

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

MEDJUGORJE: 32nd ANNIVERSARY & THE DEVIL

Posted by zenobiusz w dniu 27 czerwca 2013


MEDJUGORJE:  32nd ANNIVERSARY & THE DEVIL

 
[44] You are of your father the devil, and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he stood not in the truth; because truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof. [45] But if I say the truth, you believe me not

-John 8: 44-45  Douay Rheims
…indeed as many saints have said..the devil is the father of lies…as has been seen in the past the so called seers themselves have been caught in a lie or two….
According to the seer named vicka it was told by the apparition that the reason the 25th of each month is important is owing to the fact that was the day the virgin met all the six seers together for the first time but in actual fact the 24th was the first day that the apparition was seen..however when interviewed later ivan told the priest interviewing that he was not there the second day..as he was busy picking tobacco leaves…so the apparition itself made a mistake or lied saying that the 25th was the first day that she saw all the seers together as a group….
..the early spiritual leader of the seers tomislav vlasic and agnes heupel who together now head a UFO cult called the central nucleus at one point  these two apostates founded a scandalous community of religious men and women (co-ed) at the command of the so called apparition of medjugorje as confirmed by the seer called marija..however later after it was revealed the community was a scandal the seer named marija retracted her statement declaring in public that she never asked our lady for endorsement of the community…
…as well the seer called ivan in the early stages of the phenomenon declared that there would be a sign given by the apparition and that all would see it and this sign would appear on apparition hill however the sign never materialized….when I van was exhorted by the commission to write  details about the sign on a piece of paper and place the sheet in an envelope he told the commission he had not written anything on the sheet..however when it was opened later it was seen he had written something and that there was a date on which the sign was to occur..however it never occurred…the sign was to be a great shrine erected in medjugorje on the sixth month of that year sometime in the 1980’s however it was never built….in effect ivan the seer lied twice…
..indeed the seer called mirjana talked early on of a parchment made of  heavenly material on which all ten secrets are written and that only she can read…however she has never offered this sheet to be analyzed….
…early on during one ecstasy in the church a reporter made a feigned attempt at poking one of the seers eyes during an ecstasy when the  seer then flinched and recoiled from the finger poke…if the seers are in ecstasy and cannot see or hear anything around them then this test betrays what the seers are telling us….
…to review in more detail and comprehensively the lies and contradictions i urge the reader to check these excellent sites…
Michael davies: Medjugorje a warning
and
Marco Corvaglia: Medjugorje without a mask
…as we see with many advocates of MEDJUGORJE when they are questioned as to the veracity of events that have taken place in the past and are still occurring many advocates become guarded and offensive as if one is attacking their personal character… as it is said… the devil is a proud spirit and this spirit cannot bear to be questioned or mocked..
The devil, the proud spirit, cannot endure to be mocked,” said St. Thomas More
…why is this..it is simple because the devil is a self absorbed spirit….all his will is bent in and twisted down upon himself…this is the opposite of altruism and charity whose will desires communion  & unity…indeed that is why a learned exorcist once said there is no rejoicing in hell..there is only loneliness and the despair which accompanies loss of unity..since every will in hell is cut off from the other..there is no unity…sin is directed at the self..love is directed at the other..it is the opposite face of the spiritual coin we see through pride and envy…if we follow Jesus we will be humble and we will bear scorn out of love for the divine master..as Jesus did on Calvary..however when people are easily angered we see that the gentleness of Christ does not yet reside within them….
…remember the devil can counterfeit any virtue but he cannot counterfeit obedience ..through disobedience and his anti-fiat ( I will not serve) he fell from grace every vestige of that virtue was erased from his soul..now the devil relies on tricks instead of truths…if he is able to make a trick look like truth then he has accomplished what he set out to do and that is to extinguish charity wherever he sees it… a red flag for the presence of the devil is disobedience….
The fallen angels are obstinate in evil, unrepentant, inflexibly determined in their sin. This follows from their nature as pure spirits, for the choice of a pure spirit is necessarily final and unchanging..thomas Aquinas

Sister faustina of the divine mercy said…
Jesus told her “I was obedient to my parents, my executioners and now I am obedient to my priests”. St Faustina said the devil can imitate humility but not OBEDIENCE. The fall of the devil and adam and eve was through lack of obedience.
.indeed even Jesus is obedient to his priests..at the epiclesis  or the words of institution during the consecration of the Eucharist Jesus obeys the celebrant and comes down to earth under the appearances of bread and wine…if Jesus is obedient to the bishop of Mostar whenever he confects the Eucharist why can’t the seers themselves be obedient….
As well Jesus dictated to faustina in her diary…
My daughter, know that you give Me greater glory by a single act of obedience than by long prayers and mortifications.” (894)
..indeed all we have lost due to disobedience to the ordinary(bishop) at MEDJUGORJE cannot be estimated since as the act of disobedience of eve brought sin into the world and the ramifications are enormous so too the defiance of the bishop at medjugorje has through the butterfly effect caused much upheaval within the church…

as john van ruysbroeck the distinguished Flemish mystic and spiritual director who lived during the 1300’s said…many people who are spiritually proud pray and beseech God for many things, they mortify their bodies and practice austerities of myriad kinds..when it happens that sometimes through the action of the devil they receive an answer to their prayer they believe that it is from God since they are proud and through spiritual complacency they do not know what they lack..and so they are greedy for healings and blessing of every sort..this is  spiritual lust it is pious activity directed for one’s own personal gain and satisfaction…some of these people become possessed by the devil in extreme cases..the devil’s disciples so to speak…and they are unaware due to pride and spiritual complacency…let us pray for our brothers and sisters in Christ who have been deceived by the work of the devil in MEDJUGORJE and thank God that through the sacraments souls have been pulled from the snares of the devil…amen
Posted by at 19:26

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Kto nie lubi Intronizacji ????Pozostałości z bloga Zenobiusz.

Posted by zenobiusz w dniu 26 czerwca 2013


Kto nie lubi Intronizacji ????

Owoce których nie wolno ukrywać…Franciszkanin z Medjugorie porzucił kapłaństwo,czeka na UFO

Posted by zenobiusz w dniu Marzec 8, 2013

Franciszkanin z Medjugorie porzucił kapłaństwo

Ojciec Tomislav Vlasic, “duchowy przewodnik” osób, którym miała w Medjugorie ukazywać się Matka Boża, porzucił kapłaństwo. Watykan wszczął przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne po oskarżeniach o wyolbrzymianie historii objawień i romans z zakonnicą.
Papież Benedykt XVI przeniósł do stanu świeckiego franciszkanina Tomislava Vlasica, który nie zgodził się, by Watykan zweryfikował doniesienia o jego niemoralnym prowadzeniu się z zakonnicą.
Papiescy wysłannicy mieli też sprawdzić, czy Vlasic nie przesadzał w relacjonowaniu objawień i nie szerzył “wątpliwej doktryny, manipulacji sumieniami, podejrzanego mistycyzmu i nieposłuszeństwa w stosunku do prawomocnie wydanych nakazów”. Franciszkanin nie skomentował zarzutów. Watykanowi odpowiedział natomiast, że czuje się pokrzywdzony, bo zmienił Medjugorie w międzynarodowe sanktuarium i gromadził środki na budowę nowych kościołów.
To nie jedyne zarzuty, które stawiano franciszkaninowi. Już w 1985 roku został on wydalony z parafii, gdzie był zastępcą proboszcza i od tego czasu nie współpracował z księżmi prowadzącymi parafię. Jednak wiosną 1988 roku o. Vlasic opublikował list otwarty, adresowany do całego świata, w którym twierdził, że założona przez niego i Agnes Heupel wspólnota powstała na prośbą Królowej Pokoju. Potwierdzał to rzekomymi wypowiedziami Mariji Pavlovic, jednej z wizjonerek. Pavlovic jednak w publicznej deklaracji wysłanej do Kongregacji Doktryny Wiary, stanowczo zaprzeczyła jakoby istniał jakikolwiek związek między wspólnotą i objawieniami w Medjugorie.
W niedzielę do prasy przedostała się informacja, że Vlasic zamiast poddać się dyscyplinie, zdecydował się porzucić kapłaństwo. Dla watykańskiego dochodzenia oznacza raptowne spowolnienie. Papież nalegał, by Vlasic poddał się dyscyplinie kościelnej pod groźbą ekskomuniki. W praktyce oznacza to m.in. zakaz nauczania w imieniu Kościoła i kierownictwa duchowego.
Ojciec Vlasic od początku odmawiał Watykanowi wyjaśnień. Z tego powodu z serbskiego sanktuarium przeniesiono go do L’Aquila we Włoszech. Tam otrzymał zakaz komunikowania się z kimkolwiek bez zgody przełożonych. Przeniesienie go w stan świecki to cios przede wszystkim dla tych, którzy mieli nadzieję, że Watykan któregoś dnia zmieni stanowisko wobec Medjugorie.

AJ/Telegraph.co.

Oto czym zajmuje się obecnie.

W linku zdumiewające informacje o związkach “plejadian” z Medjugorie,cisza o tym po polsku nic nie ma ,gdzie są mariolodzy ???

Poniżej Gospa chwali Ojca Vlasica …kim jest więc Gospa. ????

W linku powyżej ,można zobaczyć autograf Vicki ,i poznać nowe fakty.

Central Nucleus

W dniu 11 lutego 2012 roku, Caterina i Vlašić zrobiony film [ 8 ] o Nucleus Środkowej, New Age , która łączy ruch prywatnego objawienia i teologii katolickiej z pseudonauki iastrologią . [ 9 ] Caterina stwierdziła, że ona i Vlašić przyłączył się do ruchu w 2002roku. [ 6 ] New Age i astrologia są zakazane przez Kościół katolicki

Jeżeli ktoś jest w stanie przetłumaczyć ten film na język polski,było by to bardzo ważne(zen)

On oczywiście nie działa jako katolik w tym wideo, ale zastanawiam się, czy Stolica Apostolska to oficjalnie z deklaracją. J Zastanawiam się, co niektórzy pro-Medjugorje, Vlasic obrońcy myślą, gdy widzą to. Jeśli czytasz ten zaangażowany post przez Louis Belanger bardzo starannie, widać, że niektórzy są skłonni wrzucić do kosza katolickiego biskupa broniąc  Vlasica i Medjugorje. Co musi Najświętsza Maryja myśłeć ? A według pani Medjugorje powiedziała lat temu, “Dziękuję Tomislav bardzo On jest prowadzenie tak dobrze.”UPDATE 1: ”Central Nucleus” promuje Medjugorje i przy zaangażowaniu Tomislav, ja nie mogę pomóc, ale zastanawiam się tylko to, co rodzajem ducha są w drodze tutaj. (HT do komentator Nicka, który myślał szukać na stronie internetowej). Oto jeden fragment zatytułowany dziale: Wiadomość św Michała Archanioła – 10 września 2010, Central Nucleus
“… Członkowie centralnego jądra  , którzy należą do ziemi są związani w sposób szczególny z trzema miejscami na Ziemi, które są fundamentalne dla pracy Bożej i są to:  Jerozolima, Bazylika Świętego Piotra w Rzymie, i Medjugorje.
  We wszystkich miejscach we wszechświecie, które są ważne dla Bożego planu, jak tych trzech, Central Nucleus działa w duchu, w sposób bezpośredni i szczególny. ‪ Ponadto, te miejsca są powierzone w sposób szczególny do modlitwy i Oferta z członków centralnego jądra.
‪ istotą nie jest strukturą jakbyś wyobrazić go na Ziemi.  ‪ Powstał i żyje według prawa Ducha Świętego, jest narzędziem w rękach Boga. Jest też wzorem dla wszystkich innych jąder, które zostały utworzone w Bożych ludzi, każdy jądro będzie żyć według prawa Ducha Świętego, i nie będzie porównywalny do jakiejkolwiek struktury znasz. Ci, którzy są gotowi do życia zgodnie z prawem Bóg bez kompromisów, przebiegłości i ambicji będzie jej częścią. “
 1. autor: VERSOLANUOVACREAZION•1 rok temu• 4896 wyświetleń
 2. Il Nucleo Centrale – La partecipazione alla Liturgia Celeste

  autor: VERSOLANUOVACREAZION•1 rok temu• 1732 wyświetlenia
  STEFANIA CATERINA E TOMISLAV VLAŠIĆ PROGREDIRE NELLA PIENEZZA 2 parte “La partecipazione alla Liturgia Celeste” www 
 3. Il Nucleo Centrale – Paternità e Maternità in Dio

  autor: VERSOLANUOVACREAZION•11 mies. temu• 1435 wyświetleń
  PROGREDIRE NELLA PIENEZZA 3. parte Paternità e Maternità in DioSTEFANIA CATERINA e TOMISLAV VLAŠIĆ
 4. The Central Nucleus

  autor: VERSOLANUOVACREAZION•11 mies. temu• 252 wyświetlenia
  towardsthenewcreation.com The Central Nucleus Tomislav Vlasic andStefania Caterina video-conference of 11 February 2012
 5. Nuclei nel progetto di Ricapitolazione in Cristo

  autor: VERSOLANUOVACREAZION•9 mies. temu• 1023 wyświetlenia
  http://www.versolanuovacreazione.it Progredire nella Pienezza 7. parte I Nucleinel progetto di Ricapitolazione in Cristo STEFANIA 
 6. Bezgrešnost i cjelovitost života

  autor: VERSOLANUOVACREAZION•10 mies. temu• 302 wyświetlenia
  premanovomstvaranju.org STEFANIA CATERINA I TOMISLAV VLAŠIĆNAPREDOVATI PREMA PUNINI 5. dio Bezgrešnost i cjelovitost života 
  • HD
   MEDJUGORJE WIZJE I HALUCYNACJE
   SIOSTRA MEDJUGORJE I ALPHA CENTAURI
   PIĄTEK, 27 CZERWCA 2008
   Co kiedykolwiek c’azzecca to. Połączenie niemożliwe. Absurd. Ale, wiesz, religia może zrobić wszystko. Tutaj, a następnie, że Mark Corvaglia przedstawia nam klejnot rzadkiej urody:
   1. “Jednym z najważniejszych zadań ludzkości Alpha Centauri jest używany do kontroli największy międzyplanetarnej floty. Składa się ona z najpotężniejszych statków kosmicznych i załóg wybranych, udostępniane przez planety wiernych do Boga. “ Zapisz te (i wiele innych) jest zagadkowe słowa Siostra Stefania Caterina (w swojej książce Beyond Wielkich Świateł barierowe, Exodus, 2008, str. 123).
   I więcej:
   1. Kto jest Stefania Caterina i ma powiązania z Medjugorje? IT “bliski współpracownik Ojca Tomislav Vlašić, który, z kolei, jest znak, którego wiarygodność nie może być oddzielona od Medjugorje.
   Przeczytaj resztę badania. To jest naprawdę warte.

Dodaj do ulubionych:

Ten wpis został dodany w Marzec 8, 2013 @ 16:36 i znajduje się w kategorii kataklizm. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 kanał. możesz napisz odpowiedź, lub trackback z Twojej własnej witryny. Edytuj ten wpis.

Odpowiedzi: 14 to “Owoce których nie wolno ukrywać…Franciszkanin z Medjugorie porzucił kapłaństwo,czeka na UFO”

 1. Megi powiedział/a

  Marzec 8, 2013 @ 17:10 e

  0
  0
  Rate This
  Owoce…
  komentarze na fronda.pl pod artykułem pokazują, że ludzie myślą i nie łapią się na te “objawienia”
  Z jednego komentarza wyciągnęłam link do bardzo obszernego materiały.
  A to jego końcówka:
  Nawrócenia
  Głównym argumentem i odpowiedzią zwolenników medziugorskich objawień wobec budzących się ciągle wątpliwości, zarzutów oraz rezerwy Władzy kościelnej są nawrócenia. “Nie może drzewo złe owoców dobrych rodzić“ (Mt 7. l8) – a jeśli rodzi, to znaczy, że jest dobre… Tymczasem podwójny ślad: nieposłuszeństwa i zasad rozpoznawania duchów prowadzą do tego samego wniosku: “Wiatr“ medziugorski nie jest Matką Bożą, tylko ją udaje, więc jest kłamcą, złym duchem. Trzeba przypomnieć zasadę (7): szatan może dopuścić jakieś dobro (np. nawrócenia), jeśli spodziewa się osiągnąć stąd większe zło. W tym świetle należy się uważnie przypatrzeć owym owocom: czy są bez zastrzeżeń dobre? Czy drzewo medziugorskie rodzi tylko dobre owoce? A może jest bardzo dużo i bardzo złych owoców, które umykają uwadze, a może nie chce się ich zauważyć, które się usprawiedliwia? Jaką drogą dochodzi do tych nawróceń? Jaką wartość w oczach Boga ma “wiara“ wzbudzana sensacyjnymi “pocałunkami z nieba?“. Do kogo kieruje się wiara i pobożność nawróconych? Jaki więc jest ich właściwy cel: bezinteresowna chwała Boża, czy chwalba “Wiatru“ medziugorskiego?
  Prawdą jest, że te pytania sięgają do tajemnicy indywidualnego sumienia, którą zna tylko Bóg. Są jednak uprawnione, bo nawrócenie ma nie tylko stronę i skutki wewnętrzne, lecz także zewnętrzne, na którymi można i trzeba się zastanowić.
  Przykładem takiego nawrócenia i jego celem wyraźnie określonym przez Zjawę jest sam Weine Weible: z zawodu dziennikarz, protestant, rozwiedziony ze swoją żoną, czworo dzieci… drugie małżeństwo… Ogląda w 1985 r. nagrany na kasecie film o Medziugoriu. Widok ekstazy “dzieci“ budzi wrażenie… “Nagle poczułem coś dziwnego. Ktoś – lub cos – mówił do mnie… łagodnie i miękko: “Jesteś moim synem i proszę cię, abyś pełnił wolę mojego Syna“… Zdrętwiałem… Błogosławiona Dziewica mówiła do mnie! To niemożliwe!… Głos kontynuuje: “Proszę cię, abyś napisał o wydarzeniach w Medziugoriu. Zrezygnuj z obecnej pracy, a głoszenie orędzi stanie się twoją życiową misją”.
  Nęcący owoc – ekumenizm, prozelityzm. Weible uwierzył, zawierzył i podjął z całym zapałem “życiową misję“. Nie krępuje go jako protestanta takie czy inne orzeczenie Kościoła. Twórca protestantyzmu Marcin Luter odrzucił przecież Kościół widzialny, a jako kryterium prawdy postawił indywidualne wewnętrzne natchnienie; nie stracił jednak nigdy nabożeństwa do Maryi, Matki Jezusowej . Weible jest szczerze przekonany, że Zjawa medziugorską, której głos usłyszał, jest tą samą Panią, co przyszła do Lourdes, Fatimy, którą czci Kościół katolicki. Z tym przekonaniem idzie najpierw do braci – protestantów jeżeli Chrystus łotrowi obiecał niebo, to jest tam przede wszystkim Jego Matka, więc dlaczego nie możnaby się do Niej modlić? “Zdrowaś-przecież to Pismo św…“ W oziębłe, niemal puste kościoły protestanckie trafia świeży, ciepły powiew: Matka Boża, rozważanie Jej życia, odmawianie różańca… Konkret: kasety o Medziugoriu… Jego silne przekonanie udziela się słuchaczom: “Dotknął pan mojego serca…. . Poczułem w sercu, że powinienem poprowadzić tam grupę…“ Gromadzą się coraz większe tłumy protestantów, katolików… Są pastorzy, oziębli kapłani. W. Weible zapraszany jest na wszystkie strony, także i coraz więcej przez katolików, jeździ po krajach obu Ameryk, Zachodniej Europy, Australii. Pisze artykuły, książki o Medziugoriu tłumaczone na różne języki, nakłady idą nawet w dziesiątki milionów egzemplarzy. Są to pozycje najlepiej się sprzedające – rzecz niesłychana – w księgarniach protestanckich , ale nie brakuje ich i w księgarniach katolickich, także i w Polsce… Organizuje pielgrzymki do Medziugoria. Kierowany wewnętrznym szczególnym impulsem w czasie spotkań rozdaje niektórym osobom – jak im to mówi – wybranym przez “Gospę“ medaliki przez nią “poświęcone“, a to wyróżnienie powoduje poprawę ich życia i przekształca w wyznawców Medziugoria… Czasami jego modlitwa przyczynia się -jak sądzi – do czyjegoś uzdrowienia… Inni nawróceni, podobnie jako on, przez oglądanie kaset i słowa wewnętrzne – np. słynny zielonoświątkowiec David du Plessis, protestant David Manuel, katolik Thomas Rutkoski – podejmują podobną działalność pozostając protestantami, niektórzy przyjmują katolicyzm.
  Sam Weible przechodzi na katolicyzm, ale innych do tego nie namawia. Uzyskuje w 1991 r. w sądzie kościelnym orzeczenie nieważności poprzedniego związku i zawiera ślub kościelny ze swoją drugą żoną Terri, która staje się jego najbliższą, wierną współpracowniczką. W. Weible jest dziś jednym z głównych propagatorów Medziugoria. Prowadzi ogromną korespondencję. Jej owocem jest cytowana tu często książka “Listy z Medziugorja“, zawierająca głównie świadectwa osób, które pozytywnie przyjęły jego działalność.
  Zamieszcza też kilka głosów krytycznych; oto wyjątek jednego z nich: “Duch objawień w Medziugoriu nie jest katolicki, ale ma własny charakter. W licznych świadectwach mówi wymijająco, że wszystkie religie są akceptowane przez Boga… Objawienia w Medziugoriu zostały potępione przez lokalne Władze kościelne. Musimy słuchać Chrystusa w Jego Kościele… Każdy, kto oddaje się nabożeństwu ku temu przewrotnemu duchowi, czyni to, ryzykując swoją duszę. Przepowiadanie jest buntem, a domniemanie bałwochwalstwem“.
  Wspólną cechą dodatnią świadectw pozytywnych jest podjęcie jakiejś poprawy, np. powrót do modlitwy, pogodzenie się, przebaczenie, uczęszczania na nabożeństwa, pobudzenie wiary w Boga i wzbudzenie jakiegoś uczucia wobec Matki Najśw., podjęcie modlitwy różańcowej… Ale czy wewnętrzny głos, który wezwał Weibla do działania, jest obiektywnym kryterium prawdy? Czy mamy obowiązek w to wierzyć? Czy zaszczepiana przez niego identyfikacja “Wiatru“ z Matką Bożą jest uprawniona i słuszna? Na jakiej podstawie? Biskup miejscowy odrzucił te objawienia jako fałszywe. Czy więc dobre bez zastrzeżeń są owoce – nawrócenia, które będą się przyczyniały do szerzenia fałszu? Tak więc to, co jest dobrego w owych nawróceniach, zostaje pomieszane z wielkim złem, bo uznaniem fałszu za prawdę, z czego owi nawróceni nie zdają sobie może sprawy. Tylko prawda zbawia: “Poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi“ – mówi Chrystus (J 8,32).
  Protestant Foerschler nawrócony w Garabandal na katolicyzm (“widzące“ w ekstazie odgadywały jego wewnętrzne pragnienia i opowiedziały mu dokładnie historię jego życia, także moralnego) -na zapytanie ks. Warszawskiego, czy porzuci katolicyzm, gdyby Władza kościelna orzekła fałsz objawień, odpowiedział przy świadkach, że on wiary uzyskanej w Kościele katolickim się nie wyrzeknie . Pytanie więc: czy ci dzisiaj “nawróceni“ są gotowi posłuchać Kościoła, owszem, jeszcze więcej uwierzyć, jeśli Kościół nie uznałby tych objawień? I to dopiero będzie sprawdzianem szczerości ich nawrócenia.
  Tymczasem rośnie i potężnieje fala propagandy i pomnaża się armia wyznawców medziugorskiej Zjawy, złożona z katolików, protestantów… którą rządzi i kieruje “Wiatr“… Tylko w jaką stronę “Wiatr” ją popycha? Czym to grozi wierze ? Kościołowi ?… Ostatecznym celem szatana jest zawsze zło… ( zasada 13).
  Copyright by ks. Jan Wójtowicz, Przemyśl 1996
  Zobacz też:
  •Analiza o. Cypriana Klahsa OP…
  • Zenobiusz powiedział/a

   Marzec 8, 2013 @ 17:27 e

   0
   0
   Rate This
   Wielu ludzi jednak nie zna tych faktów,nie mówiąc o tych które ja znalazłem,ewidentne związki z sektą “ufologiczną” tzw plejadianami,czanelingami,opiekuna widzących w dzieciństwie ,chwalonego z imienia i nazwiska przez Gospę.Te informacje są skrzętnie ukrywane przed polakami,a w ich miejsce serwuje się nieoprawdy jak opinie z 1991 r opatrzoną zdjęciem z 2000.To może być wymierzone w polską tradycję Maryjną ,
   a szerzej w podstawy wiary bardzo licznych zwłaszcza młodych a i prostych ludzi.Jeżeli Watykan w końcu wypowie się jednoznacznie negatywnie,może dojść do kampanii ukrywania prawdziwych przyczyn,by wywołać schizmę.Ojciec Vlasic został ekskomunikowany jako schizmatyk i heretyk,o tym i jego dalszej zdumiewającej aktywności głucha cisza,zamiast tego wojenka o mało groźną ,Marię z Irlandi,która ma zasłaniać rzeczywiste zagrożenie.
   • Zenobiusz powiedział/a

    Marzec 8, 2013 @ 19:04 e

    0
    0
    Rate This
    http://zenobiusz.wordpress.com/2013/03/08/pranesimas-adomo-zmogus-motina-dvieju-tautu-matka-obojga-narodow/comment-page-1/#comment-111785
    Ukazanie się tego Orędzia ,
    to jak znak dla nas od Królowej Korony Polskiej,
    Maryja jest z nami aż do skończenia świata.
    • Benka powiedział/a

     Marzec 8, 2013 @ 21:16 e

     0
     0
     Rate This
     JAK DŁUGO JESZCZE ,TRZEBA POLAKOM TŁUC DO GŁÓW:
     – Tylko Bóg , TrójJedyny, Żyjący i Prawdziwy
     – Tylko Jezus Chrystus , Syn Boga Żywego
     – Tylko Kościół Chrystusowy , katolicki , z Mocą Ducha Świętego
     – Tylko Ewangelia
     – Tylko Matka Boża , Najświętsza Maryja Panna , Królowa Korony Polski
     – i Polska , bo na tej ziemi Bóg nas postawił , nie bez sensu.
     cała reszta jest dodatkiem .
     • Zenobiusz powiedział/a

      Marzec 8, 2013 @ 21:40 e

      0
      0
      Rate This
      No właśnie.Zastanówmy się jednak ,co leży u podstaw zainteresowania Polaków,jakimiś dziwnymi koncepcjami,którymi są “zapładniani”
      poprzez internet,bardziej niż przez te krytykowane media.
      Najbardziej sprzedajny dziennikarz,działa jednak w świetle dnia,nie jest
      anonimowym ,lub o sztucznie wykreowanej w matrixie osobowości i tożsamości indywiduum
      .Gdzie więc musimy liczyć się ,że zrębami na prawdę groźnej dla Polski działalności ,
      na salonach PO,czy innych partii,gdzie często nie milknie szum kamer,a “nocna zdrada”
      może być nakręcana w każdej chwili,czy właśnie tam ,gdzie działają ,
      mieniący się być szermierzami Prawdy i Wolności,
      co z tym fantem zrobić..
      • Wizja powiedział/a

       Marzec 8, 2013 @ 21:50 e

       0
       0
       Rate This
       Moim zdaniem – jeszcze dokładniej się temu przyglądać. Twoje wnioski niekoniecznie muszą być prawidłowe a właśnie w sposób zaplanowany wykreowane.Powinna zatem być kontynuowana dalsza obserwacja – przez jakiś zespół ludzi / o szczerych intencjach/ ,który być może wytworzy się na blogu.Chyba ,że blog niebawem zniknie.
       • Zenobiusz powiedział/a

        Marzec 8, 2013 @ 22:06 e

        0
        0
        Rate This
        Obyś nie była “prorokiem”
        Miałem dzisiaj dziwnego maila ,z którego wynikało ,że wysłałem go sam do siebie.
        Była to jakaś obszerna angielskojęzyczna reklama,z linkami.
        Jednocześnie pojawił się komunikat ostrzegawczy o przejęciu witryny
        z opcją powiadom o tym,w którą klikąłem.
        Mail zniknął,i nie ma go w koszu.
        Jeśli to jakaś sztuczka,a poczta jest nie tylko powierzchownie powiązana z blogiem,
        jakieś automatyczne powiadomienie do wordpressa,może spowodować ,
        że blog nagle zniknie.
        Jeśli więc ktoś z czytelników ma taką możliwość i chęć,
        prosiłbym o skopiowanie ostatnich chociaż stron ,wraz z dyskusjami.
      • Benka powiedział/a

       Marzec 8, 2013 @ 22:13 e

       0
       0
       Rate This
       Kto nie ma własnego życia /wiary ,zainteresowań/ ogląda cudze./tv …..itd/
       Kto jest leniwy duchowo popadnie wcześniej ,czy później w obce wzorce ,gotowe…łatwe.
       Kto nie ma szacunku i miłości dla własnej ojczyzny , współrodaków , i siebie samego ,będzie żył jak podrzucany śmieć z jednego kąta do drugiego.
       Takiemu człowiekowi i święty kapłan i doskonały historyk , nie jest ani autorytetem , ani słuchać ich nie będzie.
       Bo sam dla siebie w swojej głupocie i pustce wewnętrznej jest autorytetem.
       Skarleje umysł , zatraci się wiara.
       Taki człowiek ,już nie analizuje , nie odczuwa ,nie przeżywa .
       Będzie bronił swojej postawy ,bo wie ,że jest mały ,i nie ma już sił podnieść sie wyżej ,bo to wymaga duchowego i intelektualnego wysiłku .
       Dlatego właśnie innych ściąga w dół ,bo tu czuje się dobrze , i nie dopuszcza aby aby nad nim ktoś górował .
       To są groby pobielane .Ludzie smutni wewnętrznie ,dlatego głośni na zewnątrz.
       Z takich stanów , może wyprowadzić jedynie jakiś bolesny wstrząs .
       Dopiero za tymi drzwiami zaczyna się “światło’ i ozdrowienie.
       Szkoda tylko ,że to jest stan bolesny.
       Ale …cóż ..? wszystko mamy na własne życzenie.
       • Zenobiusz powiedział/a

        Marzec 8, 2013 @ 22:25 e

        0
        0
        Rate This
        Masz rację ,ale ja na bazie dzisiejszego “odkrycia” zastanawiam się na ile Intronizacja ,jest odsuwana w czasie poprzez tworzenie sztucznych konfliktów,jak długaśna walka z “Marią z Irlandii” za którą czai się być może atak w serce polskiej ludowej Maryjność.Sprawa jest przecież prosta,Prymas Intronizuje w obecność władz Rzeczpospolitej,które nie mają obowiążu ,co do osoby się stawić.
        Od Intronizacji może zależeć los nas wszystkich i przyszłość Polski i Świata.Próbujmy pod tym kątem patrzeć na to
        w czym ,upatruję żróło nie pójścia drogą Wilna.Sztucznie kreowane spory,prowadzące do utraty ostrości widzenia celu i środków
        do niego prowadzących.Przecież Chrzest Polski,nie wymagał uprzedniego nawrócenia się wszystkich Polan.
        KOronacja Maryi,nie wymagała ,wygnania heretyków schizmatyków i żydowinów .
        Nam się mówi ,że najpierw cała Polska ma się nawrócić ,bo było by zniewagą Intronizować,w obecnym stanie moralnym społeczeństwa.
   • Megi powiedział/a

    Marzec 8, 2013 @ 19:55 e

    0
    0
    Rate This
    “Pytanie więc: czy ci dzisiaj “nawróceni“ są gotowi posłuchać Kościoła, owszem, jeszcze więcej uwierzyć, jeśli Kościół nie uznałby tych objawień? I to dopiero będzie sprawdzianem szczerości ich nawrócenia.”
    Myślę, że to są ludzie, którzy potrzebują znaku aby uwierzyć. Żyją emocjami.
    Niestety, obawiam się, że rozczarowanie może być tak wielkie, że trudno będzie tym ludziom uwierzyć Bogu.
    Dlatego dobrze, że ten temat zaistniał i, że przynajmniej niektórzy będą mogli się przygotować na taką ewentualność.
    • Zenobiusz powiedział/a

     Marzec 8, 2013 @ 21:33 e

     0
     0
     Rate This
     Pytanie jakie mi się nasuwa ,jest inne.
     Czy oni w ogółe są wierzący.
     Pamiętam siebie jako ateiste,
     i niekatolika.Niektóych rzeczy
     dla nich jak splunięcie
     nigdybym nie zrobił
     Kim “oni” są.?????
     • Megi powiedział/a

      Marzec 8, 2013 @ 22:34 e

      0
      0
      Rate This
      Ja mam na myśli zwykłych ludzi, którzy wierzą w Medjugorie.
      Ty chyba piszesz o propagatorach zwanych min obrońcami wiary i tradycji.
      Ci drudzy na pewno nie mieszczą się w pojęciu ludzie wierzący.
      Przytoczę jeszcze raz słowa z innego materiału, który zamieściłeś:
      “Wielu pasterzy Kościoła, uznając istnienie dobrych owoców u wielu wiernych pod wpływem pobytu w Medjugorie, dostrzega równocześnie poważne niebezpieczeństwo powstania “Kościoła Medjugorie”, w którym podstawowym kryterium prawdy byłoby uznanie lub nieuznanie autentyczności objawień. Bardzo pouczające dla mnie były wydarzenia, jakie miały miejsce po ogłoszeniu noty Kongregacji Nauki Wiary odnośnie do “objawień” Vassuli Ryden. Na wiadomość o ich zakwestionowaniu wielu “nawróconym” zawalił się ich “świat wiary”. Usłyszałem: “Teraz to już w nic nie wierzę”. Inni usiłowali podważać autentyczność samego dokumentu, domagając się, by gazety publikowały go wraz z faksymile kardynała Ratzingera. Wiele zamętu spowodowało bardzo nielojalne zachowanie się znanego “zwolennika Medjugorie”, ks. R. Laurentina. Ktoś inny domagał się, by to sam kard. Ratzinger osobiście przeczytał “całą Vassulę” i “przekonał się”, gdy w jakiejś publikacji wyczytał, że sam prefekt Kongregacji nie czytał tego “dzieła”. Mając w pamięci to doświadczenie, niekiedy pytam: A co zrobisz, jeżeli Kościół zakwestionuje ostatecznie autentyczność Medjugorie?
      W związku z tym wszystkim, co zostało dotąd napisane, pojawia się niezmiernie ważne pytanie: co z osobami, które przeżyły duchowe dobro i zaangażowały się w pobożność związaną z Medjugorie? Kolejne orzeczenia Kościoła, które przytaczaliśmy, jeżeli się je czyta spokojnie i bez uprzedzeń, wskazują także pewną perspektywę. Jeżeli ktoś poruszony czy to orędziami, czy samym pobytem w Medjugorie, przeżył autentyczne nawrócenie, winien zmierzać drogą rozwoju życia duchowego, jaka jest wspólna wszystkim chrześcijanom, a opisana przez uznanych autorów teologii życia wewnętrznego. Od zawsze proponuje się w Kościele tradycyjne środki wzrostu: Eucharystia, czytanie Pisma Świętego, kierownictwo duchowe. Nie można też mówić o autentycznym wzroście bez coraz większego umiłowania Kościoła założonego przez Chrystusa, a kierowanego przez pasterzy.”
      Szczególnie fragment:
      “Na wiadomość o ich zakwestionowaniu wielu “nawróconym” zawalił się ich “świat wiary”. Usłyszałem: “Teraz to już w nic nie wierzę”. Inni usiłowali podważać autentyczność samego dokumentu”
      Czyli dwie mozliwości: albo odwrócenie się od Boga w ogóle albo, jak piszesz, schizma.
      • Zenobiusz powiedział/a

       Marzec 8, 2013 @ 22:40 e

       0
       0
       Rate This
       W tym upatruję niebezpieszeństwa dla polskiego Kościoła,a wyobraż sobie ,że Gospa ,nagle popiera i legitymizuje Irlandkę ,a jednocześnie ogłasza powrót “syna” jako “kosmity” wskazująć Kościół Katolicki i Papiestwo jako winnych fałszowania nauki Jezusa z Nazaretu.?Takie przebłyski widzę w internecie,i nie zdają się być przypadkami a zwiastunami,na zasadzie “wychodzenia przed szereg.Mi zarzucono ,że chcę doprowadzić do szybkiej Intronizacji,bo sam chcę być królem.Większego absurdu bym nie wymyśłił,ale istotne było “szybkiej intronizacji” jako zarzutu ze strony ludzi którzy chcą być postrzegani jako patrioci i zwolennicy Intronizacji.

Posted in Bez kategorii | 1 Comment »

Polska czekała na tę Orędzia!

Posted by zenobiusz w dniu 26 czerwca 2013


Jakże jest zastanawiające – i tu powrócę do przeciwników Orędzi – że wrogowie tych słów tak liczni są, powtórzmy, pośród katolików publikujących na mieniących się katolickimi forach internetowych, a nawet w katolickich czasopismach. Pomińmy małostkowe ataki ze strony administratorów stron uważających się za „urażone” – bo w trosce o wierność przekazów, Adam Człowiek nie wszystkim zezwala na reprodukowanie swych Orędzi. Pomińmy te zdarzające się na forach dyskusyjnych, gdyż najczęściej wynikają z niewiedzy i ustępują po informacji, o rzetelnym duchowym prowadzeniu Adama Człowieka przez kapłanów Kościoła Katolickiego.

Polska czekała na tę Orędzia!

okładka

W piątek 21 czerwca br.,  w samym „diabelskim” dniu przesilenia letniego, gdy mury polskich miast pokryły plakaty głoszące „święto Kupały”, ukazuje się w Polsce książka, którą przysyła nam Niebo: Orędzia dla Polski przekazywane Adamowi Człowiekowi przez Anioła Stróża Polski, w latach 2009 – 2012.  Dzieło to, zredagowane teologicznie przez dwóch wybitnych kapłanów katolickich: ks. dr. teologii Adama Skwarczyńskiego oraz ks. Stanisława Małkowskiego a także, co najważniejsze, zaopatrzone w  Nihil Obstat Ks. Prof. Abp. Andrzeja Dzięgi – zostaje nam dane jako niezwykły dar duchowy na dni naszego błąkania się po coraz groźniejszym labiryncie naszych czasów. Czasów ostatecznych – bo jak nigdy dotąd w historii, formowanych (de-formowanych?) przez niespotykaną pychę, głupotę i cynizm wszechwładnych polityków, przez rozbestwione media, za którymi nie stoi już coś, co dawniej nazywano „opinią publiczną” a słabo maskowane interesy światowych korporacji; czasów, próbujących Boży świat do reszty obedrzeć ze świętości, unicestwiając jego zakorzenienie religijne i wyśmiewając duchową głębię, a dając w zamian nędzę błyskotek i maskarad, opętańczy konsumeryzm, zwiedzenie zmysłów narzucaniem nałogów i seksem, oszustwo intelektualne pozorami prawdy, ogłupienie manipulowaną informacją i zniewolenie niszczącymi człowieka technologiami.

Zwłaszcza Polska, Królestwo Maryi,  wydaje się być celem tego ostatecznego duchowego starcia pomiędzy dziećmi Boga, a potomstwem szatana; między garstką wiernie podążającą za światłem Krzyża, zdeterminowaną, by za cenę życia trwać przy nim i Go bronić, a resztą, coraz głębiej zapadającą się w ciemność. Orędzia dawane na te straszne lata przez Anioła Stróża Polski mają więc szczególne znaczenie dla Polaków, jako „poradnik”, „przewodnik”, lub powiem nawet – „instruktaż” dla wielu, pragnących w tych czasach zachować swoja wiarę, zbawić duszę, a także przyczynić się do uratowania Ojczyzny od śmierci duchowej i ostatecznego zniewolenia.

Już pierwsze słowa Anioła Stróża Polski uświadamiają nam, z jak niezwykłym dziełem mamy do czynienia, jak wysoko lokującym się w hierarchii tekstów nie tylko wspomagających nasze nawrócenie, ale też dostrzeganie i rozpoznawanie Bożych zamysłów i znaków naszego czasu:

Nie bój się, jestem Aniołem Stróżem Polski. Bóg posyła mnie, bym przyniósł słowa otuchy i prawdy wiernym dzieciom tego narodu. Przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy Maryi — waszej Królowej oraz wielu Świętych — Bóg chce uratować wasz naród przed działaniem bestii, które wyszły z morza i otchłani. Potrzeba jest, abyś był gotowy przyjąć to słowo. Będę przychodził do ciebie każdego 12. dnia miesiąca, a ty spisz wszystko, co będę mówił dla umocnienia ciebie i tego narodu”. (13 /14 kwietnia 2009 r.)

 

Prócz spraw najgłębiej religijnych i teologicznych, „poradnik” taki nie może zatem stronić również od spraw politycznych. Nie szczędzi ich nam nasz Opiekun Niebieski w postaci przestróg przed gąszczem krętactw i pułapek, mających doprowadzić Polaków do duchowego upadku a kraj nasz, po krótkim, okresie pozornej wolności – ponownie wtrącić w zniewolenie. Anioł Stróż Polski niczego nie „owija w bawełnę”; nazywa sprawy polityczne słowami  jednoznacznie rozgraniczającymi dobro i zło; to, co Boże i to, co diabelskie.  Nie ośmielę się przeprowadzić tu nawet najmniejszej próby streszczenia przebogatej treści, zwłaszcza teologicznej, tych Orędzi. Trzeba je samemu przeczytać i przeżyć – jak to zaleca sam Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, słowami umieszczonymi w jego Nihil Obstat: „Zatwierdzam do studiowania i medytacji prywatnej…”.

Orędzia Adama Człowieka były wcześniej publikowane w postaci broszur rozprowadzanych drogą pocztową a także w Internecie, na stronie Adama Człowieka, skąd były przedrukowywane na licznych portalach katolickich i prawicowych. Od lat ma zatem Adam Człowiek – którego postawa, w przeciwieństwie do innych pseudo-wizjonerów naszych czasów, uderza wyciszeniem, skromnością i głębią religijnego zawierzenia – rosnący legion ludzi wiary, ufających prawdziwości tych przekazów, ale także nie brakuje mu wrogów. Zwłaszcza wśród „letnich” katolików, wychowanych na polit-poprawnej mowie Tygodnika Powszechnego i gładkiej gadce „bez kantów” niejednego dzisiejszego kaznodziei, niechcącego „nikogo urazić”, a już najlepiej, to „pogodzić ogień z wodą”. Tych razi „radykalizm” Anioła Stróża, a zapewne raziłby też radykalizm Jezusa, gdyby przyszło im żyć w Jego czasach. To ci, którzy wzorem  ks. Bonieckiego – krzywili się, że w filmie „Pasja” Mela Gibsona „za dużo jest krwi”. Dla nich, także w Orędziach Anioła Stróża Polski – no, może krwi nie ma, ale za dużo jest „wtrącania się do polityki”.

Rzeczywiście, Anioł Stróż Polski głośno mówi to, co od wielu lat, a zwłaszcza od kwietnia 2010 r., gra nutą bólu w niejednym polskim sercu. I oto wreszcie coś, co obelżywie nam zarzucano, jako „schizofreniczne rojenia sekty smoleńskiej” – mamy wypowiedziane głośno, potężnie, z błogosławieństwem Arcybiskupa, ustami tego samego Anioła Stróża Polski, który ostatni raz przemawiał na polskiej ziemi do Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, w dobie poprzedzającej wyjście Polski z rozbiorów. Zacytuję tylko krótkie fragmenty paru otrzymanych przez Adama Człowieka Orędzi, aby dać próbkę języka, którym Anioł Stróż  do nas przemawia – języka prawdziwie polskiego, płynącego z najgłębiej odczuwającego polskiego serca:

Rządzący liberałowie okłamali was i zdradzili”… (12 maja 2010)

Wypadek samolotu nie był przypadkowym incydentem lecz ZNAKIEM, że czas nadszedł i wy – jako naród – powinniście podnieść się z kolan i jak zawsze w takich sytuacjach, wzywać pomocy Nieba (…) Ten spisek planowany był już o wiele wcześniej, lecz teraz nadszedł moment, aby świat poznał jego konsekwencje”.  (12 maja 2010)

Pamiętajcie, że Bóg przygotował dla was dziejowa misję. Podobnie, jak każdy naród ma swoja misje do spełnienia wobec innych narodów i w całej historii zbawienia, tak i wy otrzymaliście zadanie, by przyczyniać się w historii świata do zaprowadzenia doskonałego społeczeństwa chrześcijańskiego i tryumfu Kościoła”. (…) Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie Chrystusa może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody”. (12 czerwca 2010)

Teraz wrogowie ukażą swoje prawdziwe oblicza – jako zdrajcy, ponieważ będą chcieli wprowadzić wasza ojczyznę na pole wpływów Zachodu i Wschodu. (…) Te dwa bezbożne systemy będą manipulować tymi, którzy im ulegają. Znaleźliście się teraz pośrodku tej strategicznej walki Bestii, która chce dominować świat poprzez potęgę „ziemskich królów”, o których wspomina Apokalipsa” (12 czerwca 2010).

Obietnica Intronizacji pozostaje aktualna dla Polski, o ile Polska i Polacy pozostaną wierni. Odwleka się ona ze względu na hierarchów, którzy ulegają liberalizmowi. Nie potrafią otwarcie i jednoznacznie stanąć w obronie Prawdy. Oni dźwigają odpowiedzialność nie tylko za Kościół, lecz także za naród. Ich zatwardziałość serc powoduje, że zwycięstwo Niepokalanej — Królowej Narodu Polskiego — związane z aktem publicznego ogłoszenia Chrystusa Królem Polski, odciąga się w czasie. Już teraz akt publicznego oddania czci Chrystusowi Królowi stał się znakiem sprzeciwu. Świadczy to o tym, jak bardzo nasiąkły liberalizmem struktury władzy kościelnej i świeckiej. Polska stała się miejscem walki, na którym toczy się bitwa o szerzenie Królestwa Jezusa i Maryi.” (12 sierpnia 2010).

Pamiętajcie, Polacy, że Bóg przygotował dla waszego narodu szczególne powołanie pośród innych narodów Europy. Umieścił wasz naród pomiędzy Wschodem a Zachodem, abyście dawali świadectwo krzyża i zanosili świadectwo Ewangelii. Bóg posłużył się wami — dzięki ofiarności i wierze Bogu oddanych królów – abyście mogli ustrzec Europę przed pogaństwem i profanowaniem krzyża. Dzisiaj znaleźliście się w podobnej sytuacji, ponieważ Bóg pragnie waszego świadectwa w obronie krzyża. Maryja, wasza Królowa nie opuszcza was, lecz chce także widzieć wasze zaangażowanie w tę tak ważną i decydującą sprawę dla wielu narodów Europy. Polska stała się miejscem walki, gdzie ścierają się ze sobą wpływy Zachodu i Wschodu. Z jednej strony atakowani jesteście poprzez liberalny, bezbożny Zachód, który nie tylko kusi, ale coraz bardziej chce umocnić w waszym narodzie swoją pozycję. Używa wszelkich dostępnych mu metod, by ośmieszyć waszą wiarę, wmawiać wam brak nowoczesności. Z jakim wielkim smutkiem widać, jak bardzo zostali skuszeni tym kłamstwem wszyscy mający władzę. Z drugiej strony Wschód, który ma szerokie wpływy i chce okazać swoją dominację. Jesteście narażeni na wiele niebezpieczeństw i jakże często ulegacie kłamcom i oszustom. Nie spoglądajcie ani na Zachód, ani na Wschód, lecz pozostańcie wierni waszej narodowej tradycji i kulturze. Tylko w ten sposób możecie dać prawdziwe świadectwo. Jeśli chcecie pozostać wierni Chrystusowi i Jego Matce, to musicie przyjąć Ich postawę: ofiary, jedności i uwielbienia Boga. Boży Syn nie został przyjęty przez swoich, ale z całą stanowczością do końca wypełnił Wolę Ojca. Wy także nie musicie być rozumiani przez inne narody, które przez cały ten czas pozostają w ciemności. Lecz Bóg pragnie właśnie od was rozpocząć objawienie chwały Swojego Królestwa. Dał temu wyraz, objawiając światu swoje Miłosierdzie. Dał Kościołowi papieża, który stał się świadkiem krzyża, cierpienia i duchowego męczeństwa. Sami byliście świadkami walki o symbol krzyża, gdzie hierarchowie Kościoła nie zdołali stanąć w jego prawdziwej obronie, ponieważ sami ulegli manipulacji ze strony tych, którzy wypełniają władzę bestii. Potrzebujecie narodowej mobilizacji, wspólnej narodowej Modlitwy (…)” (12 września 2011)

Jakże jest zastanawiające – i tu powrócę do przeciwników Orędzi – że wrogowie tych słów tak liczni są, powtórzmy, pośród katolików publikujących na mieniących się katolickimi forach internetowych, a nawet w katolickich czasopismach. Pomińmy małostkowe ataki ze strony administratorów stron uważających się za „urażone” – bo w trosce o wierność przekazów, Adam Człowiek nie wszystkim zezwala na reprodukowanie swych Orędzi. Pomińmy te zdarzające się na forach dyskusyjnych, gdyż najczęściej wynikają z niewiedzy i ustępują po informacji, o rzetelnym duchowym prowadzeniu Adama Człowieka przez kapłanów Kościoła Katolickiego. Są też tacy, którzy uparcie szermują wytartym argumentem, iż są to „objawienia prywatne” i jako takie – „niewiarygodne” –  zupełnie nie licząc się z faktem, iż  wszelkie objawienia są najpierw „prywatne”, włączając w to La Salette czy Fatimę, i że właśnie na tym polega wielkość Kościoła, iż w zgiełku doczesności bezbłędnie potrafi wychwycić prawdziwy Głos Pasterza. Zatrzymajmy się jednak na chwilę na jednym z najbardziej niezrozumiałych ataków, przypuszczonym przez autora książek o sektach, Grzegorza Felsa, a zamieszczonym w numerze 11/12 2012 r. szanowanego pisma angelologicznego „Któż jak Bóg”. Był to tekst wyjątkowo napastliwy, kończący się wezwaniem do młodzieży (główny adresat pisma) by tych orędzi nie czytać, choć swe zarzuty autor oparł jedynie na efekciarskiej grze pomówień i pseudo-erudycji  – np. w porównaniu Orędzi do „magii enochiańskiej”, do wywoływania duchów przez magika elżbietańskiego dworu, Johna Dee itd. nie popierając ich żadnym cytatem, mimo sygnowania Orędzi przez duchownych Kościoła Katolickiego. O atmosferze niekiedy towarzyszącej przekazom Adama Człowieka niech świadczy też fakt, że sprostowanie, jakie przesłał na ręce redakcji „Któż jak Bóg”, nie doczekało się publikacji i musiał je zamieścić na swej stronie internetowej.

Ufajmy, że  ten stan rzeczy ulegnie zmianie po ukazaniu się Orędzi w poważnej, zaakceptowanej przez Kościół edycji książkowej. Oby rzeczywiście przyniosły one Polakom umocnienie narodu, wierność wierze,  wolność wewnętrzną i dar prawdy, dla których Anioł Stróż Polski przychodzi do nas – ostrzegając, że bez nich nie nastanie dla Polski czas wolności.

 ————————————————-

Adam Człowiek: Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2012), Instytut Wydawniczy św. Jakuba, Szczecin 2013. Adjustacja teologiczna i konsultacja: ks. dr  Adam Skwarczyński, ks. Stanisław Małkowski, Nihil Obstat ks. Abp. Andrzeja Dzięgi 17.05.2013 Nr O1d-1/2013.

Posted in Bez kategorii | 8 Komentarzy »

„Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków 2009-2012)”.

Posted by zenobiusz w dniu 25 czerwca 2013


W związku z zablokowaniem blogu zenobiusz ,przypominam wszystkim dobrą wiadomość.

Wszelkie pytania proszę kierować do administracji strony Adama Człowieka.(zen)

Anioł Stróż Polski

Zarówno Pismo Święte, jak i Tradycja zawierają opisy objawień publicznych. „Objawienia publiczne z natury swojej i wprost mają na względzie dobro całego Kościoła. Objawienia prywatne nie są skierowane do całego Kościoła, ale do pewnych osób, dla ich osobistego pożytku lub dla pożytku innych ludzi… Gdy Kościół aprobuje prywatne objawienia (np. św.Brygidy, św.Katarzyny Sieneńskiej, św.Teresy z Avila), należy pamiętać, że tego rodzaju aprobata, po starannym ich zbadaniu, nie oznacza nic innego jak tylko pozwolenie na ich opublikowanie dla pouczenia wiernych i dla ich pożytku… Z aprobaty kościelnej nie można wnosić, że dane objawienia są autentyczne i prawdziwe. Mówi ona jedynie o ich prawdopodobieństwie, ale to wystarcza, by je ze czcią i roztropnością przyjąć i budować się nimi; by ich nie lekceważyć.

Już  ukała się książka: „AniołStróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków 2009-2012)”.

Publikacja zawiera zezwolenie władz duchowych nihil obstat i jest przeznaczona doprywatnego rozważania. Została wydana przez Archidiecezjalny Instytut Wydawniczy św. Jakuba w Szczecinie.
Dziękuję JE ks. Abp Andrzejowi Dziędze za Jego ojcowską opiekę przy teologicznej analizie tekstów.
Składam podziękowania także na ręce ks. dr Adama Skwarczyńskiego za ocenę teologiczną oraz ks. Stanisławowi Małkowskiemu za konsultacje oraz komentarze.
Wszystkim kapłanom (szczególnie mojemu Ojcu duchowemu) i przyjaciołom za okazaną cierpliwość i wsparcie w modlitwie. Niech rozważania nad tekstami pobudzą myśli Polaków i Polek do wypełnienia, złożonych przez cały naród, Ślubów Jasnogórskich, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Książka zawiera także prawa autorskie dlatego każde publikowanie w formie elektronicznej fragmentów lub części jest zabronione. Równiez publikacja tekstów na blogach wymaga zgody wydawców.
Nihil obstat jest udzielony tylko i wyłącznie dla publikowanych orędzi Anioła Stróża Polski, natomiast bieżące zostają przekazywane odpowiedniej władzy kościelnej i po ich zatwierdzeniu ukażą się także drukiem. Teologiczna ocena Księdza adiustatora orędzi przekazanych Adamowi-Człowiekow

ZALECENIEM Ks. Abp A. Dzięgi jest, aby osoba, jak również misja Adama-Człowieka pozostała w ukryciu, co zostało przekazane Ks. Adiustatorowi.

Książki można zamawiać pod numerem telefonu: 52 3824027 

OGÓLNA OCENA ORĘDZI,
OTRZYMYWANYCH PRZEZ „ADAMA-CZŁOWIEKA”,
A PRZYPISYWANYCH GŁÓWNIE NAJŚW. MARYI DZIEWICY
I ANIOŁOWI STRÓŻOWI POLSKI
(fragment listu)
       Od czasu, gdy podjąłem się czuwania nad poprawnością teologiczną i stylistyczną Orędzi, oceniam je bardzo wysoko i żałuję, że nie docierają do milionów czytelników (mają zbyt nikły zasięg). Ich ocenę zawrę w punktach.
1. Nie zauważyłem w nich błędów teologicznych, a jeśli miałem jakieś pytania lub wątpliwości co do interpretacji, dotyczyły one spraw drugorzędnych i zostały wyjaśnione. Jedno tylko ważne sformułowanie zostało „przepracowane” wg mojej sugestii, a poza nim wszystkie inne byłyby do przyjęcia i bez mojej pracy.
2. Redakcja tekstu wiązała się z wprowadzeniem w nawiasach kwadratowych pewnych słów wiążących i precyzujących myśli, a w kilku przypadkach z przeniesieniem zdania lub akapitu w inne miejsce dla zachowania logicznego ciągu myśli bez powtórzeń.
3. Poprawki stylistyczne i gramatyczne były, jak sądzę, konieczne, ale w tym mogłaby mnie zastąpić każda osoba z wykształceniem polonistycznym.
4. Gdybym to ja był ordynariuszem „Adama-Człowieka”, nie miałbym wątpliwości, że otrzymywane przez niego przesłania o charakterze wyraźnie nadprzyrodzonym, a przy tym wolne od błędów i niejasności teologicznych, są godne aprobaty i przybliżenia ich szerszemu ogółowi – opatrzyłbym je klauzulą „Nihil obstat”.
5. Oczywiście głównym powodem, dla którego bym to uczynił, byłaby ich wielka wartość merytoryczna. Uważam, że Niebo podaje nam w nich wskazówki – jasne, zwięzłe i praktyczne:
– jak pracować nad sobą;
– jak apostołować w swoim środowisku;
– w jakim świetle mamy odczytywać obecną sytuację Polski i świata;
– jak powinniśmy się przygotować do nadchodzących wydarzeń, związanych z powtórnym przyjściem Chrystusa. Ten ostatni temat poruszany jest w kolejnych orędziach coraz wyraźniej i coraz bardziej szczegółowo, co można uznać za „signum temporis”….
ks. Adam Skwarczyński
8 czerwca 2013
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
MATKA BOŻA:
«Pisz, Człowiecze. Schyl głowę i przyjmij moje matczyne błogosławieństwo: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 
Moje drogie dzieci, przesyłam wam moje matczyne błogosławieństwo, płynące z głębi mojego Niepokalanego Serca. Zapowiedziany czas Tryumfu mojego Serca rozpoczął się już w sercach tych wszystkich moich dzieci, które poświęciły się mojemu Sercu i co dzień pielęgnują to poświęcenie, według prośby, którą wyraziłam w Fatimie. Tryumf mojego Serca rozpoczyna się w sercach tych moich dzieci, które pragną do końca wytrwać przy moim Boskim Synu – aby każde z nich mogło być gotowe na objawienie się Jego Chwały.
 
Moje dzieci, jeśli prawdziwie chcecie wytrwać przy krzyżu i być świadkami zmartwychwstania Prawdy, powinniście, w obecnie toczącej się walce duchowej, z całą odpowiedzialnością i zaangażowaniem stawać po stronie mojego Boskiego Syna. Pamiętajcie, że objawienie się Chwały mojego Syna ukaże całej ludzkości prawdziwy obraz grzechu – jakim on jest i jak bardzo przez to obrażany jest Bóg. Każdy otrzyma łaskę poznania światła i ciemności – będzie to głębsze poznanie, w jednym czasie, zarówno Bożego Miłosierdzia, jak i Bożej Sprawiedliwości. 
 
Wasze poświęcenie się mojemu Niepokalanemu Sercu oznacza nie tylko wasze zawierzenie i zaufanie Bogu, lecz również pozwala wam czerpać z naczynia Ducha Świętego, którym jest moje Niepokalane Serce. W moim Sercu uczycie się teraz kształtowania i przemiany ducha. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest objawieniem Kościołowi i całej ludzkości Mojego macierzyństwa w Duchu Świętym, który dokonuje przemiany oraz uświęca i przemienia oblicze ziemi. Te Moje dzieci, które wytrwają w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, przygotowuję już teraz, aby stały się moimi małymi apostołami, którzy poprzez łaskę Mojego Syna i z Moją pomocą będą nieść pokój i prawdziwe świadectwo wiary. Tryumf Mojego Serca ukaże się też w sposób widoczny, gdyż Duch Święty, który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, sprawi, że nastąpi wielki znak: ludy i narody będą się nawracać. Będziecie świadkami wielkich nawróceń, nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. Lecz wpierw musi przyjść oczyszczenie, a także ukazać się światło prawdy, w którym ludzkość będzie musiała opowiedzieć się, po czyjej stoi stronie.

Czytaj dalej :

http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/06/249-8-czerwca-2013.html

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Medjugorie fałszywe objawienie

Posted by zenobiusz w dniu 21 czerwca 2013


forumdlazycia Tradycji Katolickiej

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.propolonia.pl/blog-read.php?p(…)27&uid=

Dorota Rafalska w swojej książce „Medjugorie prawda czy fałsz” wydanej przez KUL w 2003 roku, a będącej analizą teologiczną zjawisk przeprowadzoną pod kierunkiem wykładowców KUL, jednoznacznie udowadnia, że zjawiska w Medjugorie mają diabelską naturę.

Zakaz pielgrzymek do Medjugorie

Dwaj kolejni biskupi Mostaru i Konferencja Episkopatu Jugosławii na podstawie prac dwu kolejnych komisji (złożonych z duchownych, teologów i psychiatrów) zakazała pielgrzymek i wszelkich innych religijnych wyjazdów do Medjugorie, zakazała propagowania zjawisk i publikacji na ich temat, uznała że nie mam dowodów na nadprzyrodzony charakter zjawisk. Konferencja Episkopatu Bośni zakazała wizjonerom publicznie występować w kościołach. Watykan kilkukrotnie zabraniał organizowania pielgrzymek i wszelkich wyjazdów religijnych do Medjugorie. Zjawiska te są więc nieuznawane przez Kościół Katolicki. Niestety zarządzenia władz kościelnych są ignorowane. Nieposłuszni świeccy i duchowni darzoną zjawiska wielu kultem, pomimo że zjawa głosi bluźnierstwa i herezje. Szeroko zakrojona akcja propagowania zjawisk i pielgrzymki do Medjugorie są więc wyrazem…

View original post 964 słowa więcej

Posted in Bez kategorii | 1 Comment »

O Medjugoriu po raz kolejny

Posted by zenobiusz w dniu 21 czerwca 2013


Od wielu lat zajmuję się tematem Medjugoria. Kilkakrotnie pisałam na stroniewww.krajski.com.pl, można tam znaleźć moje dawne artykuły. Tym razem podejdę do fenomenu Medjugoryjskiego z innej strony – będzie to próba przyjrzenia się kilku jawnych „podpisów” diabła. Mam na myśli takie charakterystyki zjawiska, które wydaje się są specjalnie zaplanowane tak, by ujawnić kto tak na prawdę stoi za „objawieniami”. Inaczej rzecz biorąc – nabieram przekonania, że szatan specjalnie nie maskuje się do końca.

Do tematu powracam po obejrzeniu krótkiego filmiku, umieszczonego na bloguKronika Novus Ordo (http://breviarium.blogspot.com/). Każdy może sobie ten film obejrzeć, usłyszeć i zobaczyć jak „widząca” Vicka opowiada o tym jak Zjawa, którą ona nazywa Matkę Bożą otworzyła dach domu, w którym Vicka była ze swoim bratem. Otóż Zjawa zabrała na jednym ręku brata, na drugim – Vickę i w ciągu sekundy zaprowadziła ich do nieba, gdzie są ludzie szczęśliwi i wszyscy weseli, i jednakowi – nie ma chudych, nie ma tłustych, wszyscy ubrani na szaro, żółto i czerwono, biegają, śpiewają, a obok nich latają małe aniołki.

Sam ten opis powinien być absolutnie wystarczający do zrozumienia, że w Medjugorie nie objawia się i nigdy nie objawiała się Matka Boża.  Ale niestety jest wielu ludzi, który w Medjugorie wierzą więcej niż w Boga w Trójcy Jedynego i nic nie jest w stanie przemówić do nich.

Myśląc zdroworozsądkowo (a jest to obowiązująca postawa myślenia dla każdego katolika), nie można zgodzić się na taki opis, w którym Matka Boża występuje w roli sztukmistrza i otwiera dach, by przez powstałą dziurę polecieć do nieba. Jest to opis nie tylko dziecinny – dziura w dachu i szybki wjazd w górę – jest to opis wręcz głupawy. Ale ludziom się podoba, wierzą, że tak to było i że rzeczywiście Vicka z bratem oglądała niebo.

Chcę być dobrze rozumianą. Nie neguję tego, że Vicka mogła mieć takie widzenie, odczucie, wrażenie. Tylko skąd ono pochodziło?

Jeśli założymy, że Vicka nie kłamie (nie jesteśmy w stanie udowodnić jej kłamstwa, choć ten opis z racji swej śmieszności wygląda na wymysł), jeśli więc Vicka nie kłamie  – coś tam jednak się działo.

Osobiście uważam, że Vicka nie kłamie, lecz jest ofiarą kłamstwa. Okłamana jest przez szatana, który panoszy się w Medjugoriu od dawna. Na to wskazuje opis nieba (jak słusznie zauważa Redakcja Kroniki Novus Ordo) – kolory szary, żółty i czerwony kojarzą się jednoznacznie z piekłem. Szatan zresztą zawsze tam gdzie działa, zostawia jakąś „pieczęć” swojej obecności. Nie potrafi do końca się zamaskować w swoich kłamstwach i krętactwach.  Mamy więc bukoliczny obraz nieba z latającymi aniołkami i jednakowymi ludźmi. Powiedzenie „nie ma tam ani chudych, ani tłustych” jest parafrazą św. Pawła, który mówi, że nie ma już ani Żyda, ani poganina, ani niewolnika, ani mężczyzny, ani kobiety… Szatan jest małpą Boga, zawsze małpuje, z tym przypadku małpuje św. Pawła.

Wielu wiernych, zwiedzionych różnymi kłamstwami szatańskimi, wypowiadanymi przez „widzących” z Medjugoria, może i w ten naiwny idylliczny opis uwierzyć. Ale gdzie teologowie? Gdzie kapłani, którzy powinni natychmiast się odezwać i powiedzieć, że taki obraz nieba jest niezgodny z całą nauką Kościoła, że jest śmieszny, wręcz groteskowy. Przecież dobrze znane są różne widzenia uznanych przez Kościół mistyków – żadne nie jest nacechowane naiwnością i niedorzecznością. I nie jest to pierwszy raz, gdy „widzący” oznajmiają rzeczy paradoksalne, będące same w sobie karykaturą prawdziwych objawień. By się nie powtarzać odsyłam do swoich dawnych artykułów, gdzie można przeczytać o dziwnych przedmiotach „z nieba” i innych ciekawostkach z Medjugoria.

Jednakże niezależnie od wszystkiego Medjugorie dalej jest uważane za miejsce objawień. I tak dla przykładu – na wspomnianym blogu Kroniki Novus Ordoumieszczono kopię kolejnego zaproszenia na pielgrzymkę do Medjugoria. Pielgrzymka, dodajmy z opieka kapłana i załatwiana przez parafię katedralną! Pod tym względem w mojej parafii jest lepiej – ogłasza się jakieś Biuro Podróży, które taką pielgrzymkę organizuje. Pozory są zachowane – zgodnie z zakazem Stolicy Apostolskiej kapłani nic nie organizują, odpowiedzialność – w razie zagrożenia – spada na świeckich.

Ale nic nie grozi organizatorom pielgrzymek. Hierarchia od dawna albo popiera Medjugorie, albo milczy. A ludzie jeżdżą do Medjugoria, adorują domniemaną Matkę Boską, kłaniają się przez sztuczkami szatana, których tam nie brak. Gdyby im ktoś powiedział, że jadąc tam zobaczą tylko sztuczki szatana, to by się obrazili. Uwierzyli w to, że jadą spotkać się z  Matką Bożą. Zapomnieli, że Matka Boża nie bawi się ze swoimi dziećmi jak kot z myszką, zapomnieli, że Matka Boża nie będzie dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości posługiwać się tanią sensacją.

Jeszcze raz chcę pokreślić, że od lat nie mogę zrozumieć dlaczego hierarchowie nie stosują  egzorcyzmów przeciw pojawianiu się Zjawy. Przecież Kościół dysponuje nie tylko egzorcyzmami, ale również sakramentami, sakramentaliami, wodą święconą i wieloma innymi środkami do wygonienia diabła. Dlaczego nie używa się tego arsenału świętości w Medjugoriu?

Powróćmy jednak do „podpisów”:

Przypomnijmy sobie początek widzeń. Jak bardzo różnił się od widzeń Melanii i Maksymina,  Bernadetty czy Dzieci Fatimskich.  Wszyscy oni opowiadali o pięknej Pani, byli zachwyceni Jej wyglądem. Za to ta sama Vicka, która teraz z przejęciem opowiada o otwarciu dachu i szybkiej podróży do nieba, wtedy mówiła inaczej. Widziała ona dziwną postać w czarnym ubraniu, z czarnymi włosami, która trzymała w prawym ręku coś, co przykrywała i odkrywała (swoim płaszczem), nie udało się jej jednak rozróżnić co to było.

Jeszcze bardziej tragiczny był opis Mirjany: Pewnego dnia, gdy czekała na Gospę, pojawiło się światło, a z tego światła wyszedł diabeł, miał ubranie takie jak Maryja, lecz twarz miał czarną i przerażającą, spojrzał na nią przenikliwym wzrokiem i… zaproponował jej wszystkie przyjemności świata! Potem diabeł znikł i pojawiła się „Madonna”, która powiedziała, że przeprasza za to, co się stało, ale trzeba było się dowiedzieć jakie są pokusy świata. „Madonna” miała wtedy na sobie szary płaszcz.

Szary kolor ubrań jak widać powtarza się w różnych widzeniach. Zdaje się diabeł nie chce do końca się zamaskować. Jako że jest pyszny, chce w jakiś sposób zaznaczyć, że to on tu jest górą, on prowadzi grę.

Niedługo minie 31 lat od dnia 24 czerwca  1981 roku, kiedy po raz pierwszy „widzący” spotkali „Gospę”. Może będzie to okazja do refleksji na temat daty – pamiętajmy, że 24 czerwca (święto św. Jana Chrzciciela, Janka Kupały również) jest dniem założenia pierwszej oficjalnej loży masońskiej. Dzień szczególnie świętowany przez masonów. Czy nie jest to wyraźny podpis szatana? Czy potrzeba więcej dowodów?

Dowodów jest wiele – teologiczne, zdroworozsądkowe, nawet takie, jak te, o których mowa powyżej – jawne „podpisy” szatana. Mimo to w dalszym ciągu ludzie jada na pielgrzymki, uważają Medjugorie za miejsce prawdziwych objawień i

nie szanują żadnych zakazów Kościoła.

24 kwietnia 2012

http://mariakominekops.wordpress.com/2012/04/24/o-medjugoriu-po-raz-kolejny/

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Szybka Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ,jest możliwa. !!!!

Posted by zenobiusz w dniu 18 czerwca 2013


Szybka Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ,jest możliwa. !!!!

Posted by zenobiusz w dniu Kwiecień 5, 2013

Intronizacja ,bez kokieterii,czasu coraz mniej…

Poniższe słowa brzmią jak testament,zmarłego Ojca Jana Mikruta.

W tym wyjaśnieniu kluczowa rolę ma słowo „autonomia”.
 Kościół i państwo to dwie różne rzeczywistości autonomiczne. Kierują się swoimi prawami i mają swoje własne pola, zakresy, w które nie mogą nawzajem ingerować.
W historii Kościoła i państw, takim polem była władza, przenikanie się wpływów. Królowie, władcy świeccy często uzurpowali sobie władzę decydowania o sprawach Kościoła, z kolei władza kościelna przenikała struktury państwowe. /walka o inwestyturę/. Dziś ten problem został na tyle jasno postawiony i rozstrzygnięty w Kościele, że praktycznie nie powinno być wątpliwości, co należy do Kościoła, a co do władzy państwowej /politycznej/. Jest autonomia Kościoła i państwa. Kościół nie ustanawia praw państwowych, ani nie tworzy struktur państwowych, z kolei państwo nie powinno przejmować tych funkcji, które należą do Kościoła.
Tu dotykamy istoty problemu intronizacji związanej z Osobą Jezusa Chrystusa, Jego Boskiego Serca. Państwo, struktury państwowe nie są kompetentne, aby w tej sprawie podejmować decyzje. Zresztą, te decyzje byłyby narażone na zmiany w zależności od tego, kto znalazłby się u władzy. Jedna mogłaby dokonywać intronizacji, następna podejmować decyzje przeciwne.Takie decyzje leżą w kompetencjach Kościóła, co nie znaczy, że nie mogą w nich uczestniczyć osoby reprezentujące państwo i ich organy /władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza/.
Inicjatywa takich działań może wychodzić albo od Kościoła, albo od władzy świeckiej, jednak działanie kościelne ma być decyzją Kościoła, a osoby reprezentujące państwo uczestniczą w nich jako zaproszone przez Kościół.

 Służebnica Boża nazwała to bardzo precyzyjnie:

Aktu Intronizacji ma dokonać Prymas z rządem.

Gdy więc parlament podejmuje decyzje o charakterze kościelnym, przekracza swoje kompetencje. Takie działanie, kierowanie nawet najszlachetniejszymi pobudkami przynosi szkodę sprawie intronizacji i nie ma pożytecznego przełożenia na to dzieło.

Czym innym jest decyzja opowiedzenia się za wartościami chrześcijańskimi i krzyżem Jezusa Chrystusa. W tym względzie ludzie władzy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek stanąć w obronie wartości i krzyża, znaku zbawienia i te decyzje nie wykraczają poza ich kompetencje, jako ludzi wiary i kultury chrześcijańskiej. Wynika to z obowiązku sumienia.
Natomiast Akty religijne,

 

nadawanie tytułów Jezusowi należy nie do państwa,

 

lecz do władzy Kościoła.

Należałoby uczynić wszystko, aby Polacy, Jezusa, Jego Boskie Serce uczynili dla siebie najważniejszym punktem odniesienia, ale 

Aktu Intronizacji, jako Aktu Kościoła nie mogą dokonać instytucje państwowe, lecz Kościół z udziałem władzy państwowej.”

Prawdy to tak oczywiste ,że tylko ślepy może ich nie widzieć.Tak więc wszelkie inicjatywy ,głosowania tej kwestii w Sejmie należy uznać za dowód politycznej głupoty,jeśli nie świadomej dywersji,zmierzającej do ośmieszenia ideii Intronizacji.
Jest oczywistym,że wrogowie Chrystusa a więc i Polski ,są przerażeni perspektywą dokonania aktu uroczystej Intronizacji,zgodnej w wizją Rozalii Celakówny.
Robią więc,i będa robili wszystko by do niej nie dopuścić.!!!
To jedna z zaobserwowanych lini postępowania,obok sporów co do znaczenia słów Jezusa.Jak zauważyłem,i co jest powszechnie wiadome,

Intronizacja Serca Jezusowego ,została

przeprowadzona w Polsce dwukrotnie,przed

dniem,gdy

Jezus objawił swoją wolę Rozalii.

Jest więc oczywiste,że nie chodzi mu o powtórzenie

tego aktu,a o coś zgoła innego.

 

Pozostają preteksty teologiczne,co do których też ,istnieje wiedza,pozwalająca je odrzucić ,jako oczywistą dywersję ,niezależnie od tego ,kto je głosi.
“13 czerwca 2009 roku, w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego biskupa Juozasa Tunaitisa mer rejonu Maria Rekść odczytała Akt Intronizacji Chrystusa Króla podczas uroczystości jubileuszowych w mejszagolskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Fundatorami tego kościoła byli król Władysław Jagiełło i św. królowa Jadwiga.
Wydarzenie to zostało wpisane w obchody milenijne pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie, związanej z chrześcijaństwem. Dotyczy podróży misyjnej św. Brunona Bonifacego, misjonarza Węgrów, Pieczyngów, Słowian i Bałtów.
W roku bieżącym Litwa obchodzi swoje tysiąclecie. Wkroczenie Litwy do pisemnej historii świata jest powiązane z chrześcijaństwem. Od ponad 600 lat, od przyjęcia w 1387 roku chrztu, jest krajem katolickim. Wiara na tej ziemi przetrwała ponad 6 stuleci mimo różnych zagrożeń.
Wraz z odzyskaniem niepodległości Litwa była ofiarowana Najświętszemu Sercu Jezusowemu na Placu Katedralnym, przy udziale przedstawicieli Rządu oraz hierarchów Kościoła. Akt ten udzielił wszelkich łask dla wszystkich mieszkańców Litwy.

MaRo/Kurierwilenski.lt/Tygodnik.lt

Widzimy więc ,że po pierwsze, Litwa po poświęceniu Sercu Jezusowemu,wraz z odzyskaniem jej niepodległości.

dokonała  niedawno Intronizacji Chrystusa,w obecności nuncjusza apostolskiego.

Jednym słowem,argumenty,że nie wiadomo jakie jest w tej sprawie stanowisko  Benedykta XVI są także wprowadzaniem wiernych w błąd,i to z pełna premedytacją.

Wiemy,że nie tylko Rozalia Celakówna ,słyszy ponaglenia do Intronzacji ,jako jedynej szansy ratunku dla Polski.Poza nachalnymi fałszywymi objawieniami,mającymi na celu antagonizować czcicieli i ośmieszać całą Ideę,w wielu ,objawieniach prywatnych powtarza się to samo ,wręcz żądanie.

Czasu jest coraz mniej.

Niektóre wizje ,pokazują scenę Intronizacji ,wśród ruin .

Mamy szansę zmienić to ,jedynie niezwłoczną jednolitą akcją wszystkich środowisk którym droga jest Polska.Możemy wspólnie dokonać 

ostatniego już “Cudu nad Wisłą.”

 
 

Pamiętajmy ,proroctwa i objawienia,nie są wyrokiem,ich spełnienie się zależy od zachowania ludzi.

W 1938 r. Rozalia Celakówna usłyszała: 

“Za grzechy i zbrodnie popełniane przez ludność na całym świecie ześle Pan Bóg straszne kary. (…)

Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. (…) Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu”. 

 
 
KUNEGUNDA SIWIEC

1943

Matka Boża (3 maja):
Przyszedł czas na powstanie Polski. Ja będę Królową, a Syn mój będzie obwołany Królem.
P an Jezus: Dam ci krzyż, a przez przyjęcie go w spokoju,  pomożesz Mi w zbawianiu dusz. Bądź cierpliwa.  Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych,  każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. Wszystko, cokolwiek będziesz czynić, zamieni się w miłość.  Polska będzie moim królestwem. Będzie wielka, będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie.
29 VI 1944 r.)
Matka Boża: Niedziela palmowa Polacy dlatego tak dzielnie się biją, że czczą mnie, a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność

Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r.
Od 1942 r. ks. Bronisław Bartkowski, kapelan sióstr zmartwychwstanek i kierownik duchowy Kundusi, rozpoczął notowanie jej Nadprzyrodzonych oświeceń, tj. rozmów, jakie prowadziła z Panem Jezusem, z Matką Bożą i ze świętymi.

Jakże znamienne dwa cytaty.Zapowiedź królowania nad Polską Jezusa,jest potwierdzeniem jedynej możliwej interpretacji przesłania dla Rozalii Celakówny.To jest skierowane  do Polskiego Kościoła.
Drugi cytat,powinien zapaść w pamięć świeckich.
“Polacy dzielnie się biją” nie tylko modlą się ,ale dzielnie się biją.To przesłanie ,do walki politycznej ,o jak najbardziej polski Rząd,więc obok krucjaty Różańcowej i modlitw ,za dezyzje Episkopatu,każdy Polak powinien zająć jednoznaczną postawę polityczną.
Jeśli ktoś myśli ,że Jezus jako Król rozwiąże wszystkie nasze problemy ,błądzi,albo nie zna historii.
Modlitwa i czyn,modlitwa i praca,modlitwa i walka.Dopokąd jeszcze mamy szansę.Nasi przodkowie 
szablą bronili Chrześcijaństwa ,nie tylko modlitwą. !!!

Tekst zamieszczałem już kilka razy,na razie bez specjalnego odzewu.Miast tego pojawiły się jakieś absurdalne drwiny,dwa moje blogi zniszczono,ale idea niech nie zaginie.

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

Planet’s megaquakes caused volcanoes in subduction zones to sink

Posted by zenobiusz w dniu 1 lipca 2013


The Extinction Protocol

July 1, 2013GEOLOGYMassive earthquakes can cause distant volcanoes to sink, according to research in Japan and Chile published on Sunday. The magnitude 9.0 tsunami-generating quake that occurred off northeastern Japan in 2011 caused subsidence of up to 15 centimeters (9.3 inches) in a string of volcanoes on the island of Honshu as much as 200 kilometers (120 miles) from the epicenter, a Japanese study said. And the 8.8 magnitude Maule quake in Chile in 2010 caused a similar degree of sinking in five volcanic regions located up to 220km (130 miles) away, according to a US-led paper. It was not clear whether the phenomenon boosted eruption risk, the authors wrote. Both the Japan and Chile quakes were of the subduction type, caused when one part of Earth’s crust slides beneath another. If the movement is not smooth, tension can build up over decades or centuries before…

View original post 292 słowa więcej

Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »

What is Mind Control/ Psychotronic Torture?

Posted by zenobiusz w dniu 1 lipca 2013


What is Mind Control/ Psychotronic Torture?

BY DEB CHAKRABORTY

http://www.illuminati-news.com/articles2/00277.html

Category: What is Mind Control?
Published here: Tuesday, September 09, 2008, 06:10 AM
Last Updated or Revised: 
Tuesday, September 09, 2008 06:16 AM


Deb Chakraborty
Deb Chakraborty

The term “Mind control” basically means covert attempts to influence the thoughts and behavior of human beings against their will (or without their knowledge), particularly when surveillance of an individual is used as an integral part of such influencing and the term “Psychotronic Torture” comes from psycho (of psychological) and electronic. This is actually a very sophisticated form of remote technological torture that slowly invalidates and incapacitates a person. These invisible and non-traceable technological assaults on human beings are done in order to destroy someone psychologically and physiologically.

Actually, as par scientific resources, the human body, much like a computer, contains myriad data processors. They include, but are not limited to, the chemical-electrical activity of the brain, heart, and peripheral nervous system, the signals sent from the cortex region of the brain to other parts of our body, the tiny hair cells in the inner ear that process auditory signals, and the light-sensitive retina and cornea of the eye that process visual activity.[2] We are on the threshold of an era in which these data processors of the human body may be manipulated or debilitated. Examples of unplanned attacks on the body’s data-processing capability are well-documented.

An entirely new arsenal of weapons, based on devices designed to introduce subliminal messages or to alter the body’s psychological and data-processing capabilities, might be used to incapacitate individuals. These weapons aim to control or alter the psyche, or to attack the various sensory and data-processing systems of the human organism. In both cases, the goal is to confuse or destroy the signals that normally keep the body in equilibrium.

Definition of psychotronic (psycho-physical) weapons.
Psychotronic Weapons (PF- weapons) this is the totality of all possible methods and means (techno-genic, suggestive, pharmacological, paranormal, complexes, and others) of hidden, forced influences on the psyche of a person for the purpose of modifying his consciousness, behavior and health for what is desired in the way of influencing aspects of control…” This is not only dangerous, this is deadly!”

Actually, the goal of mind control is to access those areas of the brain that are outside of the conscious control of the individual by circumventing the normal inhibiting response of the cerebral cortex: “an individual’s voluntary conscious self-control must be bypassed or short-circuited.” This unconscious coercion is done through electromagnetic-wave bombardment of the brain, .i.e. bombarding of the brain with low-frequency radio waves. These airborne waves can travel over distances and are known to change the behavior of animals and humans in their path. Such remote control makes possible potentially frightening uses for altering the brain’s functioning. These are invisible and deadly waves. This waves goes directly to the subconscious parts of the human brain for receiving or transcoding the messages and without the person exposed to such influence having a chance to control the information input consciously. This can alter a person thoughts, emotions, and behavior. To achieve truly lasting mind control requires the creation of “profound and deep emotional states.” Recommended are fear, shock and anxiety, which have “an intense disinhibitive effect on the human brain.” What this means, in essence, is that emotional trauma facilitates the accessing of dissociative states. In order to disable the brain’s „cortical block,” Verdier recommends alcohol, euphoric drugs, isolation, solitary confinement, and – „the most dramatic and unique item in the brainwashing arsenal” – hypnosis. All of these are methods that have been extensively tested by the CIA under the rubric of the MK-ULTRA program.

The technology is rooted in surveillance devices, such as audio and video bugs, through-the-wall and remote sensing devices, and biosensors both remote and implanted.  This provides the feedback for the influencing, as well as any „entertainment” value for voyeur/sadists and intellectual property theft for thieves.  Coupled with the surveillance is some sort of „effectors” or feedback path for influencing an individual.

Thus there are several categories of mind control operations, for example covert drugging, hypnosis and trauma conditioning, one-shot EM-type brain blasting, short-term mind fucks, and ongoing feedback control setups for long-term torture and exploitation of victims, to mention a few.  What they have in common is the attack against the mind of the victim, as well as the deniable and denied nature of the attack.  The exact means being used in any particular case are beside the point here.  These techniques do not just violate one or two of what everyone knows are fundamental human rights:  In one fell swoop they violate almost every fundamental human right a person has.

The electromagnetic technology works on the theory that the mind and body are an electromagnetically mediated biophysics system and the electromagnetic signals form outside sources can mimic the mind and body’s electromagnetic signals and therefore a weapon can be developed based on these principles.

There is evidence that since the 1950’s the U.S. and other government have been developing electromagnetic weapons which can remotely target the electromagnetic system of the human body for military and intelligence purposes.

The First phase is the harassment/surveillance program
During the first phase of this Govt. program a person is broken physically and mentally. The methods used are typical CIA and FBI tactics like Cointelpro tactics. They use Echelon, Tempest, microchips, implants, see through wall radar, obtain informants, neighbors, and co-conspirators to harass, discredit, and harm an individual. Victims loose their families, jobs, homes, and cars. Ultimate goal to destroy a persons life which will isolate them from family, friends. The isolation is needed to have access to the person to conduct many of the experiments on them. All privacy and constitutional rights are thus stripped away.

The second phase is the assaults of Directed Energy Weapons.
After a victim becomes isolated from everyone in the world. The victim now having feelings of regret, remorse, of loss, trauma, and are drained and broken emotionally and physically. During this time many have been implanted with microchips. Many begin experiencing extreme pain to their head. Some hear voices. Then pain is delivered to various other parts of their bodies. The pain is delivered by Directed Energy Weapons. No one sees anyone around them causing the pain and no one is touching them. It is an invisible energy force. Along with drugs being administered by the scientist through either a drip system which!has been inserted into an individual, food tampering, or injection all without the victims permission. Then Mind Entrainment begins.

Directed Energy Weapons
Some of the weapons were known as non-lethal weapons. They use such weapons as extremely low frequency Elf electromagnetic weapons (which has been used in mind control), acoustics, harmonics (which have been used as a mind control technique), ultrasound, microwave audiograms, microwave pulsed, and radio frequency. Another electromagnetic energy beam can be used to induce „considerable agitation and muscular activity” or „induce muscular weakness and lethargy” this weapon is know as Ultra High Frequency EM.

Psychological warfare tactics are being used against unsuspecting citizens to destroy their jobs, their families and their lives. The perpetrators will stop at nothing. Their objective is to utterly destroy a person, very often resulting in a person taking his or her own life, or ending up in a mental hospital. This has been taking place for years and nothing is ever said about it. Nothing is ever written about it. For the sake of those who came before us, and those who come after us, the world needs to know what is happening.

For many people, this comes out of nowhere. They don’t know whose toes they stepped on in order to warrant such a brutal attack. For others who are whistleblowers, they know full well how they garnered such attention. For some, they don’t even realize that they are the targets of an orchestrated attack to destroy their lives. Some of it can be so subtle that it is difficult to tell. But for others, the attacks can be blatant and obvious, leaving no doubt that something unspeakable and devastating is happening.

What makes this crime so heinous is that the most sophisticated techniques of psychological warfare are employed against a person in order to make them look like they are crazy. Friends and family members don’t believe the things that are happening and often believe the targeted person is crazy.

This whole exercise is a criminal & terrorist activity. One aspect deals with the gang stalking part of it, which targets experience to varying degrees. This involves stalking by a multitude of individuals both on foot and while you’re in the car. Known as „street theatre” by those who experience it, it involves vandalism to house, car and personal property. Gang stalking can also be referred to as cause stalking, vengeance stalking and multi-stalking.

Some people also experience electronic harassment. This is extremely distressing, painful and invasive, and feels like one’s mind and body is undergoing constant rape, 24 hours a day, 7 days a week. The technology used to do this is unknown, but hundreds of victims report the same physical sensations and experiences. Many take their lives in an attempt to escape the horror. It is so distressing that only fellow targets can really understand what another target is experiencing.

In either case, the attacks are so well orchestrated that only the victim is aware of them. This is intentional, and it appears that these groups have perfected these techniques over many years. Mistakes are rarely made, and clearly the perpetrators are successful at what they do, since new targets are completely bewildered as to what is happening to them, having never heard a peep out of the media about such occurrences (except in relation to mental illness). Their actions are based on many of the same tactics as those employed in ritual abuse, and are designed to weaken the target’s mind and perpetrators are becoming increasingly addicted to this game of predator/prey, always needing more targets to satisfy their unending thirst for a thrill.

„Electronic harassment” or e-harassment is a catch-all term used to describe a group of circumstances which a large number of people are currently experiencing in common. In general, this term refers to the use of electronic technology to view, track and/or harass a person from a distance. Whether this is done by satellite, land based systems or locally (i.e. by neighbors) is largely personal opinion. There is no definitive proof that would allow any of the present victims to launch a court case, but the numbers of victims and the commonality of experience speaks for itself.

The technology involves the use of electromagnetic waves of various frequencies to achieve different results. Some frequencies will make a person tired, while others may cause confusion or memory loss. With the rapid increase in cell phone usage, many experiments have been conducted on the detrimental effects of those particular frequencies on animals. The results indicate that the invisible e.m. signals from cell towers can cause a wide range of physical ailments. If that is the case with the relatively narrow range of cell phone frequencies, it is even more likely the case with the frequencies which may be used to cause direct, intentional harm to a person.

Electronic harassment is sometimes referred to as „psychotronics”, but would more accurately be described as „criminal psychotronics”.

Types of Weapons:

Electromagnetic Weapons
Microwave Weapons
Non-Lethal Weapons
ELF (Extremely Low Frequency) Weapons
Directed Energy Weapons
Acoustic Weapons
Psychotronic Weapons
RF (Radio Frequency) Weapons
Soft Kill Weapons
Less-Than-Lethal Weapons


Acknowledgements:
http://www.controlledamerica.itgo.com/
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm
www.raven1.ne t
http://www.mindjustice.org/cherkova.htm
http://www.angelfire.com/pro2/dchakrab/shindex.htm
http://www.datafilter.com/mc/protestResist.html
www.xs4all.nl/~sm4csi/nwo/MindControl/Such.things.are.known.htm
http://www.eharassment.ca /
http://www.stopcovertwar.com/perps.html
http://www.mindjustice.org/golgotha.htm
http://www.slavery.org.uk/ThoughtReadingCapacity.doc
http://www.datafilter.com/mc/remoteBehavioralInfluence.html
http://www.slavery.org.uk/InnerVoiceTargTrackBehavInflu.doc
http://www.xs4all.nl/~sm4csi/nwo/MindControl/mind_has_no_firewall.htm
http://www.angelfire.com/or/mctrl/Wellborn.htm
http://www.mikrowellenterror.de/english/mw-weapon.htm

Psychotronic – The Indian Scenario[Click on images for enlargement]

Zbigniew Brzezinski
Zbigniew Brzezinski

Editor’s note: When this is published, Senator Barack Obama is running for President of the United States. His ‚handler’ and big supporter is Zbigniew Brzezinski, once the National Security Advisor to President Jimmy Carter. This man is a big guy Illuminati, working closely with David Rockefeller and Henry Kissinger. The below sequence is a „prediction’ from this man, and remember, HE is the one behind Barack Obama. God help us! Wes Penre, www.illuminati-news.com

As early as 1970, Zbigniew Brzezinski, later National Security Advisor to President Jimmy Carter, predicted a „more controlled and directed society” would gradually appear, linked to technology. This society would be dominated by an elite group which impresses voters by allegedly superior scientific know- how. Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not hesitate to achieve its political ends by using the latest modern techniques for influencing public behavior and keeping society under close surveillance and control. Technical and scientific momentum would then feed on the situation it exploits, Brzezinski predicted. [1]

Please visit Deb Chakraborty’s website and read about how he was/is subjected to psychotronic torture. There is also a petition on the website you can sign to support him.


Footnote:

[1http://members.aol.com/alanyu5/part1b1.htm


Source: http://www.geocities.com/i_am_deb_2006/


Make a comment and have it posted here! Write me an email and put the same title in your email subject line as name of the article you want to comment on. Wes Penre.


Wes Penre

Wes Penre is a researcher, journalist, the owner of the domains Illuminati Newsand Zionist Watch and is the publisher of the same. He has been researching Globalization and the New World Order and exposed the big players behind the scenes for more than a decade now. He has published his research on the Internet at the above domains, which are currently updated to keep people informed what is going on. You can also find his articles linked up, discussed and republished all over the Internet.

In addition, he has done spiritual research to present a solution to the problems of this world. His MySpace website address is: http://www.myspace.com/wespenre. You can also visit his blog and make comments at http://wespenre.blogspot.com/.


http://www.hiddenmysteries.com - Click on the picture to order


RESIST THE NEW WORLD ORDER


This page may contain copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in my efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. I believe this constitutes a ‚fair use’ of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.


Posted in Bez kategorii | Leave a Comment »