Zenobiusz-Samotny wilk

Przypomnienie o co walczymy,Budujcie bustery,róbcie orgonity !!!

Orgon,a radioaktywność.Nuke buster .

http://www.orgoniseafrica.com/blog/japan-nuke-scare-orgone-and-radioactivity/

Teraz jest tajemnicą, że reakcji jądrowej (ostateczny i przyspieszone entropia) nie może odbywać się w silnym polu pozytywnych orgonu. Wilhelm Reich eksperymenty pustyni w Arizonie 1952 doprowadzić do „przypadkowego” odroczenie kilka regularnych badań atomowych.

„Another DOR-tworzenie problem badań atomowych w regionie pustyni. Rzeszy później rozważyć możliwość uodpornienia atmosfery przed wybuchem atomowym, podobnie jak systemy utrzymania są szczepione przeciwko infekcji. Tworząc wysoce „orurized” atmosferze, uzasadnione, energii atomowej DOR z blastów lub z EA może być wypompowane. Stwierdzono, że podczas operacji ORUR było „przypadkiem” wiele publicznie ogłosił odroczenie atomowej testów.

Od: Wilhelm Reich w „Kontakt z Space’By Davidson Alison

W pierwszych dniach ruch orgonu gifting (ok. 2001/2002) usłyszeliśmy z Australii facet, który wydał z siebie dźwięki o ten prosty fakt, ale odwiedzanych przez 4, a złowrogie „Faceci w czerni”, jak typów, którzy wyjaśnił mu, że życzył mu się zamknąć ten temat, albo ….

Tak więc, bez względu na to ile boją ostatnich zdarzeń (lepiej nie, bo to co „oni” chcą), czy nie. Gift lokalnego zakładu nuke z orgonite i może dodać kilka naszych nowych „ busters nuke ”, aby liczyć.


Wydobywającą się w nie. 3 reaktora w Fukushima

Wydaje się, że wystarczy orgonite zbliży się do rdzenia reaktora lub do chłodzenia wody zatrzymuje reakcji jądrowej. promieniowanie jądrowe jest ostatecznie skoncentrowany DOR (Deadly Orgone Energii). To, co tak naprawdę powoduje raka i uszkodzenia DNA, wady wrodzone itd. Ostatecznie promieniowanie pochodzące od nuke trudno elektromagnetyczne
promieniowania mikrofalowego podobny do emitowanego przez wieże śmierci (błędnie oznakowane jako wieże telefonii komórkowej) i miejsc radar, tylko o wiele silniejszy.
Uwaga: nie jestem opowiada się chwycić kawałek orgonite i iść w stronę bardzo zanieczyszczone radioaktywnie, zakładając, że nie możesz być narażona na szwank. To byłoby głupie. Podobnie jak wieże telefonii komórkowej nie zatrzymują promieniowanie z orgonite tylko tracą DOR, właściwości fizycznych promieniowania zmierzyć z naszych instrumentów naukowych na chwilę zatrzymać się niemal tak samo na początku.

Czy mówię w zagadki? Na przykład układ telefon (jak nasza minishields) nie najwyraźniej zmienić efekty cieplne mikrofale emitowane przez telefon. Twój mózg będzie wciąż o 0,5 stopnia
cieplejsze Celsjusza po rozmowie przez 30 minut. A jednak subiektywne wrażenia, badania mięśni irozstrzygający
badań nad wzrostem roślin 
energetycznych pokaż zmiany dokonane przez orgonite i to witalizujący
i ochronne działanie na organizmy żywe 
. Najprawdopodobniej choroba powodować skutki nie są termicznych, a także nie elektromagnetyczne, które można mierzyć w Watt/cm2.

Tak więc dar Twojej broni nuklearnej w sąsiedztwie zwykłego orgonite lub skorzystać z naszego specjalnego te , które zostały zoptymalizowane z kamieniami i inne składniki znane z absorbujących promieniowanie, właściwości ochronne. Najwyraźniej jest dużo więcej broni nuklearnej na całym niż oficjalnie.
Każde dziecko wie, że mini-reaktory zasilania okrętów podwodnych i lotniskowców. W tym samym kompaktowe zalewane broni nuklearnej są stosowane do stron śmierci Power Tower i wiele innych tajnych NWO-tech. Gratisów czynnikiem są stawy chłodzenia.


Typowy staw chłodzenia subteranean mini nuke (oni nazywają to odpady staw stabilizacji, ale uważaj na niebie po gifting jeden z nich)

Don Croft Pisze o tym obszernie. Wydają się być dość popularne w USA. Nie widziałem ich tutaj w Afryce Południowej, ale znalezione w Kabale, Ugandzie w 2003 roku .
Jeśli widzisz, że staw wygląda supicious, lob jeden w. To nie może wykonywać żadnej jakikolwiek szkód.
Prezenty w stagnacji glonów porażenia wód zawsze pokonuje je i poprawia energii wokół stawów jądrowej być chłodzenie, czy nie. Mój przyjaciel Carl obdarzony licznymi stawami na polach golfowych (podczas gry) i stwierdził, że wszystko ładnie wyjaśnione. Byli to przeważnie slimey i zielone ze wszystkich nawozów i pestycydów spływu przed daru.

Aby zoptymalizować właściwości pochłaniające promieniowanie zrobiliśmy specjalny TB – nuke buster – teraz.

Składniki:

– Orgonite Aluminium
– Kwarc różowy
– Czarny turmalin
– Malachit
– Smokey quartz
– Srebrna
– Węgiel leczniczy
– Szczypta prochu

A ponieważ mamy pewne kontakty w Japonii możemy również wysłać go tam, jeśli sobie tego zażyczą. Po prostu trzeba to zaznaczyć w polu komentarza na swoim
celu 
.

It is now an open secret that the nuclear reaction (ultimate and accelerated entropy) cannot take place in a strong positive orgone field. Wilhelm Reich’s desert experiments in Arizona 1952 lead to the “coincidental” postponement of several scheduled atomic tests.

“Another DOR-creating problem was atomic testing within the desert region. Reich was later to consider the possibility of immunizing the atmosphere against atomic explosions, much as living systems are immunized against infection. By creating a highly ‘orurized’ atmosphere, he reasoned, the DOR energy from atomic blasts or from Ea could be siphoned off. It was noticed that during the ORUR operations, there were ‘coincidentally’ many publicly announced postponements of atomic tests.

From: Wilhelm Reich’s ‘Contact With Space’By Alison Davidson

In the early days of the orgone gifting movement (circa 2001/2002) we heard of an Australian guy who made noises about this simple fact and got visited by 4 rather sinister “men in black” like types who made it clear to him that they wished him to shut up about it or….

So, no matter how much you are scared of the recent incidents (better not, cuz that’s what “they” want) or not. Gift your local nuke plant with orgonite and maybe add a few of our new “nuke busters” to make it count.


Steam coming out of no. 3 reactor at Fukushima

It seems that enough orgonite brought close to the reactor core or into the cooling water circuit stops the nuclear reaction. Nuclear radiation is ultimately concentrated DOR (Deadly Orgone Energy). That’s what’s really causing the cancers and DNA damage, birth defects etc. Ultimately the radiation coming off a nuke is hard electromagnetic
radiation similar to the microwave emitted by death towers (falsely labeled as cellphone towers) and radar sites, only a lot stronger.
Please note: I’m not advocating that you grab a piece of orgonite and walk into a highly radioactively polluted site, assuming that you cannot be harmed. That would be stupid. Just like the cellphone towers don’t stop radiating with orgonite, only lose their DOR, the physical properties of the radiation measurable with our scientific instruments at the moment will stay pretty much the same initially.

Am I talking in riddles? For example a cellphone chip (like our minishields) does apparently not change the thermal effects of the microwaves emitted by a cellphone. Your brain will still get about 0.5 degree
Celsius hotter after talking for 30 minutes. And yet subjective impressions, muscle testing and conclusive
plant growth experiments
 show the energetic change effected by the orgonite and it’s vitalising
and protective effect on living organisms
. Most likely the disease causing effects are not the thermal ones and also not the electromagnetic energy that you can measure in Watt/cm2.

So gift your nukes in the neighbourhood with ordinary orgonite or use our special ones that have been optimised with gemstones and other ingredients known for their radiation absorbing, protective properties. Apparently there are a lot more nukes around than officially admitted.
Every child knows that mini-reactors are powering submarines and aircraft carriers. The same compact encapsulated nukes are being used to power death tower sites and much other secret NWO-tech. The giveaway factor are the cooling ponds.


Typical cooling pond for subteranean mini nuke (they call it waste stabilisation pond, but watch the sky after gifting one of them)

Don Croft writes about this extensively. They seem to be quite common in the US. I haven’t seen them here in South Africa, but we found one in Kabale, Uganda in 2003.
If you see a pond that looks supicious, lob one in. It can not do any harm anyways.
Gifting stagnant algae infested water bodies always clears them and improves the energy around be the nuclear cooling ponds or not. My friend Carl has gifted numerous ponds on golf courses (while playing) and found that they all cleared up nicely. They were mostly slimey and green from all the fertilizer and pesticide run-off before gifting.

To optimize the radiation absorbing properties we have made a special TB – the nuke buster – now.

The ingredients:

– Aluminium orgonite
– rose quartz
– black tourmaline
– malachite
– smokey quartz
– silver
– medicinal charcoal
– pinch of gun powder

And since we have some contacts in Japan we can also send it there if you so wish. You just have to indicate this in the comment field of your
order
.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: